สายด่วนเลือกตั้ง 1171
Call Center 1171


 
 
 
 

เลือกตั้ง ส.ส.  แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป / ที่มา

ประธานวุฒิสภา / ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ในฐานะผู้ช่วย ) ได้ลงความเห็นของ กกต.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ความเป็นสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. จำนวน 44 คน  เนื้องจากการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 48 ประกอบมาตรา 265 (27)และ (4)

กรณีถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อและบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ ดังนี้
1.1  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว).   จำนวน 16 คน
1.2  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส. ) จำนวน 48 คน


"ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 1  ใน 6 ส.ส. พ้นตำแหน่ง
"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของ ส.ส./ส.ว. ทั้ง 44 คน แล้ว มีมติ 7 ต่อ 1 ให้ ส.ส. พ้นจากตำแหน่ง 6 คน เนื้องจากถือหุ้นในกิจการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 แลฃะ มาตรา 48 รวมทั้ง ใด้ถือหุ้นมาภายหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส แล้ว ส่วนรายอื่นๆยกคำร้องสาเหตุผลการถือครองหุ้น ได้มาก่อนการเป็น ส.ส. / ส.ว. ซึ่งในกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามการคงไว้ซึ่งหุ้น

ส.ส. จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

 1. นายสมเกียรติ ฉันทวานิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร เขต 2
 2. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติพัฒนา  พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 3. นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน สุรินทร์ เขต 3
 4. นายบุญจง วงค์ไตรรัตน์  พรรคภูมิใจไทย  นครราชสิมา เขต 6
 5. ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย ขอนแก่น เขต 2
 6. ม.ร.ว. กิตติวัมนา (ไชยยันตร์) ปกมนตรี ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน เขต 6

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของ ส.สไม่ถึง 180 วัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 109 (1) )
 

จังหวัดที่จัดการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง ส.ส แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 2
 2. ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2
 3. นครราชสิมา เขตเลือกตั้งที่ 6
 4. พระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 1
 5. สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 3

- สำหรับ ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 พรรคเพื่อแผ่นดิน ลำดับถัดไปคือ นายถิระชัย วุฒิธรรม จะเลื่อนเป็น ส.ส. แบบสัดส่วน แทน

 

เขตเลือกตั้ง
 1. กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่  2
  - เขตสาทร                                                       - เขตบางคอแหลม
  - เขตยานนาวา                                                - เขตคลองเตย
  - เขตวัฒนา
 2. ขอนแก่น  เขตเลือกตั้งที่  2
  - อำเภอบ้านไผ่                                               - อำเภอหนองสองห้อง
  - อำเภอพล                                                      - อำเภอเปือยน้อย
  - อำเภอแวงน้อย                                             - อำเภอโนนศิลา
  - อำเภอชนบท                                                - อำเภอแวงใหญ่
  - อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 3. นครราชสีมา  เขตเลือกตั้งที่ 6
  - อำเภอโชคชัย                                            - อำเภอหนองบุญมาก
  - อำเภอจักราช                                             - อำเภอห้วยแถลง
  - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ์
 4. อยุธยา  เขตเลือกตั้งที่ 1
  - อำเภอพระนครศรีอยุธยา                         - อำเภอบ้านแพรก
  - อำเภอมหาราช                                           - อำเภอบางปะหัน
  - อำเภอนครหลวง                                        - อำเภอท่าเรือ
  - อำเภอบางซ้าย                                          - อำเภอเสนา
  - อำเภอบางบาล                                           - อำเภอผักไห่
 5. สุรินทร์  เขตเลือกตั้งที่ 3
  - อำเภอปราสาท                                          - อำเภอสังขะ
  - อำเภอกาบเชิง                                           - อำเภอบัวเชด
  - อำเภอศรีณรงค์                                         - อำเภอพนมดงรัก 
 6. ส.ส. สัดส่วน  กลุ่มที่ 6
  - กรุงเทพมหานคร                                     - นนทบุรี
  - สมุทรปราการ

สถานที่รับสมัคร ส.ส. ในแต่ละจังหวัด
 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รับสมัครที่เขตยานนาวา
 • จังหวัดขอนแก่น รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอไผ่
 • จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัด
 • จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราสาท

กรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการในการเลือกตั้ง
ภารกิจ ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ
1. การรับสมัคร    
กกต. ประกาศวันรับสมัคร 20 พ.ย. 53 ไม่เกิน 20 วันนับจาก พ.ร.ฎ.
ผอ.กต.เขต รับสมัคร 22-26 พ.ย. 53 ไม่น้อยกว่า 5 วัน (มาตรา 7 )
ผอ.กต.เขต ตรวจสอบคุรสมบัติและประกาศรายชื่อผู้สมัคร 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 53 ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร (มาตรา 37)
ผู้สมัครยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา 4-10 ธ.ค. 53 ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ (มาตรา 39)
2. หน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง    
กำหนดและประกาศหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง 21 พ.ย. 53 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง (มาตรา 12)
3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 19-21 พ.ย. 53 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง (มาตรา 29)
ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 24-26 พ.ย. 53 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง (มาตรา 29)
4. วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง    
ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 4-5 ธ.ค. 53 ผู้มีสิทธิ (มาตรา 95)
5. วันเลือกตั้ง 12 ธ.ค. 53 40 วันนับแต่วันพ้นสภาพ
6.การประกาศผลการเลือกตั้ง    
กกต.ประกาศผล กรณีไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน 21 ธ.ค. 53 ภายใน 7 วันทำการ (มาตรา 8)
กกต.ประกาศผล กรณีมีเรื่องร้องคัดค้าน 11 ม.ค. 54 ภายใน 30 วัน (ข้อ 194 ระเบียบ กกต.)

การเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 1 ธ.ค. 53
  (ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน - มาตรา 30,31 พรบ.ส.ส.)
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้งกลาง

หากในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ท่านสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 ธันวาคม 2553 ณ ที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • เขตยานนาวา : ลานจอดรถภายในสำนักงานเขตฯ
  • เขตสาทร : ลานจอดรถภายในสำนักงานเขตฯ
  • เขตคลองเตย : ภายในสำนักงานเขตฯ
  • เขตบางคอแหลม : ลานจอดรถภายในสำนักงานเขตฯ
  • เขตวัฒนา : บริเวณโรงอาหาร ชั้น B1 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า สำนักงานเขตฯ 
 • จังหวัดขอนแก่น
  • เขตอำเภอบ้านไผ่ : หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)
  • เขตอำเภอหนองสองห้อง : หอประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
  • เขตอำเภอพล : ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล
  • เขตอำเภอเปือยน้อย : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย
  • เขตอำเภอแวงน้อย : เต็นท์หน้าหอประชุมอำเภอแวงน้อย
  • เขตอำเภอโนนศิลา : อาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ด้าหลังที่ว่าการอำเภอโนนศิลา
  • เขตอำเภอชนบท : หอประชุมเก่าที่ว่าการอำเภอชนบท
  • เขตอำเภอแวงใหญ่ : เต็นท์หน้าหอประชุมอำเภอแวงใหญ่
  • เขตอำเภอโคกโพธิ์ไชย : อาคารเอนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย
 • จังหวัดนครราชสีมา
  • เขตอำเภอโชคชัย : หอประชุมอำเภอโชคชัย
  • เขตอำเภอห้วยแถลง : หอประชุมอำเภอห้วยแถลง
  • เขตอำเภอจักราช : หอประชุมเล็กโรงเรียนจักราชวิทยา
  • เขตอำเภอหนองบุญมาก : หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก
  • เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • เขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา : หอประชุมอาคารพระมงคลบพิตร
  • เขตอำเภอท่าเรือ : หอประชุมอำเภอท่าเรือ
  • เขตอำเภอนครหลวง : หอประชุมอำเภอนครหลวง
  • เขตอำเภอบางซ้าย : หอประชุมอำเภอบางซ้าย
  • เขตอำเภอบางบาล : หอประชุมอำเภอบางบาล
  • เขตอำเภอบางปะหัน : หอประชุมอำเภอบางปะหัน
  • เขตอำเภอบ้านแพรก : หอประชุมอำเภอบ้านแพรก
  • เขตอำเภอผักไห่ : หอประชุมอำเภอผักไห่
  • เขตอำเภอมหาราช : หอประชุมอำเภอมหาราช
  • เขตอำเภอเสนา : หอประชุมอำเภอเสนา
 • จังหวัดสุรินทร์
  • เขตอำเภอปราสาท : หอประชุมที่วาการอำเภอปราสาท
  • เขตอำเภอสังขะ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขะ
  • เขตอำเภอกาบเชิง : หอประชุมโรงเรียนกาบเชิง มิตรภาพที่ 190
  • เขตอำเภอบัวเชด : หอประชุมโรงเรียนบัวเชดวิทยา
  • เขตอำเภอศรีณรงค์ : หอประชุมอำเภอศรีณรงค์
  • เขตอำเภอพนมดงรัก : หอประชุมอำเภอพนมดงรัก
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ/การเสียสิทธิเลือกตั้ง
 • ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5-11 ธ.ค. 53
 • หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธ.ค. 53
  (แจ้งก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน - มาตรา 24 พรบ.ส.ส.)


หากไม่แจ้งเหตุฯ จะต้องเสียสิทธิเลือกตั้ง 3 ประการ ดังนี้

 1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
 2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. , ส.ว. และท้องถิ่น
 3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน


 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • มีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติมาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อน 3 ม.ค. 35)
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน (มีชื่อก่อนวันที่ 14 ก.ย. 53)


 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • อายุ 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จว. ที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ
 • เกิดใน จว. ที่สมัคร หรือ
 • เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน จว. ที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือ
 • เคยรับราชการ หรือ เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จว. ที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี


 

เอกสารหลักฐานการสมัคร
 1. หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง
 2. รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 8.5x13.5 เซนติเมตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 5,000 บาท
 7. เอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • หลักฐานที่แสดงว่าเกิดใน จว. ที่สมัคร หรือ
  • หลักฐานที่แสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน จว. ที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือ
  • หลักฐานที่แสดงว่าเคยรับราชการ หรือ เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จว. ที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการลาออกกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,642