สายด่วนเลือกตั้ง 1171
Call Center 1171


 
 
 
 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม


  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           (มาตรา 33 , 34  ของ พรบ.)
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม

1.     มีสัญชาติไทย  หรือแปลงสัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี

2.     มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่มีการเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

***  กรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันแต่ย้ายไปเขตใหม่ยังไม่ถึง  1  ปี บุคคลนั้นสามารถ
กลับไปใช้สิทธิที่เขตเืลือกตั้งเดิมได้

1.     วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน

2.     เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวช  บวชชี

3.     ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือ
โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.     อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

  • กรุงเทพมหานคร      (มาตรา 44 , 45  ของ พรบ.  /  มาตรา 16 , 46 ของ พรบ.กทม.)
ผู้ว่า กทม. ส.ก.

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.    ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  หูหนวกเป็นใบ้

3.  ถูกถอดถอนให้ออกจากตำแหน่ง
ผู้ว่า กทม. ยังไม่ครบ 4 ปีนับถึงวันวันสมัคร

4.  สภา กทม. ให้ออกจากตำแหน่ง  เนื่องจากกระทำเสื่อมเสียแก่ตำแหน่ง  ยังไม่ครบ 4 ปีนับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.    มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.    ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  หูหนวกเป็นใบ้

3.  ถูกถอดถอนให้ออกจากตำแหน่ง
ผู้ว่า กทม. ยังไม่ครบ 4 ปีนับถึงวันวันสมัคร

4.  สภา กทม. ให้ออกจากตำแหน่ง  เนื่องจากกระทำเสื่อมเสียแก่ตำแหน่ง  ยังไม่ครบ 4 ปีนับถึงวันสมัคร

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัีด  (มาตรา 44,45 ของ พรบ. / มาตรา  9,35 ของ พรบ.อบจ.)
นายก อบจ. ส.อบจ.

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า 30  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

4.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็น ส.อบจ. / ส.จ. / ผ.ถ. / ส.ส. / ส.ว.

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  / 
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  / 
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

  • เทศบาล     (มาตรา 44,45 ของ พรบ.  /  มาตรา 48 , 15   ของ พรบ.เทศบาล.)
นายกเทศมนตรี ส.ท.

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า 30  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

4.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น ส.ถ. / ผ.ถ. / ส.ส.หรือส.ว.

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  / 
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

3.  เคยเป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  / 
ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ
อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

  • เมืองพัทยา      (มาตรา 44 , 45 ของ พรบ. / มาตรา 43,44,13 ของพรบ.เมืองพัทยา)
นายกเมืองพัทยา ส.เมืองพัทยา

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า 25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

4.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  อยู่ระหว่างโดนตัดสิทธิไ่ม่้ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)

3.  เป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

คุณสมบัติ

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ใน
วันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี
นับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  อยู่ระหว่างโดนตัดสิทธิไ่ม่้ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)

3.  เป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

  • องค์การบริหารส่วนตำบล          (มาตรา 44,45 ของ พรบ.  /  มาตรา 47 , 58 ของ พรบ.อบต.)
นายก อบต. ส.อบต.

คุณสมบัติ

1.    สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า 30  ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัคร
เป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัคร  หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นเวลาติดต่อกัน
3 ปีนับถึงปีที่สมัคร

4.    วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ี  หรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็น ส.ถ. / ผ.ถ. / ส.ส. หรือ ส.ว.

ลักษณะัต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  /  ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

คุณสมบัต

1.     สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.     อายุไม่ต่ำ่กว่า  25  ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3.     มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งที่จะสมัคร
เป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัคร 

***  ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

1.  ตามมาตรา  45  (1) -  (16)  ของ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

2.  ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ส.ถ.  /  ผ.ถ.  /  รอง ผ.ถ.  /  เลขานุการหรือที่ปรึกษา  เพราะมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่ทำร่วมกับ อปท. นั้น  ยังไม่ครบ  5  ปีนับถึงวันสมัคร

 ***  มาตรา  45  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

1.  ติดยาเสพติดให้โทษ

2.  เป็นบุคคลล้มละลาย

3.เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (4)

4.ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล

5.ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

6.ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยให้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

7.เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวัสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ถือว่าการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

8.เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติ

9.เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามบทบัญญัติของรุฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

10.อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอนรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

11.เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึงหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งอันเนื่องมาจากการกระทำการดดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งโดยไม่สุจริต

12.เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

13.เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14.เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

15.เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

16.เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,392