สายด่วนเลือกตั้ง 1171
Call Center 1171


 
 
 
 

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ / การเสียสิทธิ

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ     (มาตรา 35 , 36 ของ พรบ.)
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  จะต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ  ซึ่งการแจ้งเหตุนั้นจะต้องยื่นหนังสือต่อ ผอ.กต.อปท. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  7  วัน  หรือภายใน  7  วันนับแต่วันเลือกตั้ง
 • เหตุที่ใช้ในการแจ้ง  มีดังต่อไปนี้
 1. เจ็บป่วย 
 2. มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ
 3. มีอายุเกิน  70  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 4. ไม่อยู่ในภูุมิลำเนา ในเวลาเลือกตั้ง
การเสียสิทธิ  6  ประการ        (มาตรา  37  ของ พรบ.)
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้ิสิทธิ  และไม่ได้แจ้งเหตุ  จะเสียสิทธิดังต่อไปนี้
 1. สิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ.
 2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเ็ป็้น ส.ถ. / ผ.ถ.
 4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่้บ้าน
 5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • การเสียสิทธิเลือกตั้งนั้น จะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง        ครั้งต่อไป  ไม่ว่าจะเ็้ป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. ก็ตาม


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 90
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224,098