สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิค
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ginfo
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ศูนย์ร้องเรียนขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
nbt
thaipbs
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
วอยทีวี
ืnation
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่ 1-4

 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  1/1

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ชุดแรก  ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 104 / 2541 ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2541       ดังนี้

1. นายแพทย์วิจิตร        หวังประเสริฐกุล           ประธานกรรมการ

2. นายธงชัย               กะทา                      กรรมการ

3. นายบรรจบ            ฤกษ์สุนทรี                 กรรมการ

4. นายวิชัย                หินแก้ว                     กรรมการ

5. นายเอกอนันต์            เชียงใหม่               กรรมการ

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  1/2

นายแพทย์วิจิตร   หวังประเสริฐกุล    และนายวิชัย   หินแก้ว   ได้ขอลาออก  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แต่งตั้ง  นายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ และนายพิทักษ์  สุขกุล  มาดำรงตำแหน่งแทน

1.       นายธงชัย             กะทา                       ประธานกรรมการ

2.       นายบรรจบ           ฤกษ์สุนทรี                  กรรมการ

3.       นายเอกอนันต์          เชียงใหม่               กรรมการ

4.       นายประดิษฐ์          สุคนธสวัสดิ์                 กรรมการ

5.       นายพิทักษ์            สุขกุล                                 กรรมการ

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  2/1

ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่  8/2546   ลงวันที่  27  มกราคม   2546(ลำดับที่1-3) และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่  50/2546   ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2546 (ลำดับที่4,5) ดังนี้

1.  นายประดิษฐ์          สุคนธสวัสดิ์       ประธานกรรมการ

2.  นายบรรจบ           ฤกษ์สุนทรี        กรรมการ

3.  นายวีระ               ศรีธัญรัตน์        กรรมการ

4.  นายเชื้อ                จันทนบ          กรรมการ

5.  ...สมชาย          จินดาวณิชย์      กรรมการ

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  2/2

นายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์  ประธานกรรมการ ฯ  ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับราชการที่จังหวัดอื่น  จึงได้ขอลาออก   คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ได้แต่งตั้ง   นายประวัติ   รัฐิรมย์  มาดำรงตำแหน่งแทน  
1.  นายประวัติ        รัฐิรมย์           ประธานกรรมการ

2.  นายบรรจบ        ฤกษ์สุนทรี        กรรมการ
3.  นายวีระ            ศรีธัญรัตน์        กรรมการ

4.  นายเชื้อ            จันทนบ           กรรมการ

5. ...สมชาย       จินดาวณิชย์       กรรมการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  3
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ  เมื่อวันที่          18  กุมภาพันธ์  2550  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีมติในการประชุมครั้งที่  42 / 2550  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2550  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุดใหม่  แทนชุดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่  113 / 2550  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2550   ดังน
1.  นายโกเศศ             ศุภโกศล          ประธานกรรมการ
2.  นายกนก               ศรศิลป์           กรรมการ
3.  นายรังสิทธิ์            บุญรอด           กรรมการ
4.  นายเรืองฤทธิ์          วรจิต             กรรมการ
5.  พ.ต.อ.สนั่น             แสงศิริรักษ์       กรรมการ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  4/1

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีมติในการประชุมครั้งที่ 109/2554  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุดใหม่    ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ 352/2554  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554  ดังนี้

1.  นายนพวัชร           สิงห์ศักดา        ประธานกรรมการการ

2.  ว่าที่ร้อยตรีฐิติวัฒน์    แขมคำ          กรรมการ
3.  นายวิทูร                หาทอง            กรรมการ
4.  นายสมบูรณ์            โหมดม่วง         กรรมการ

5.  นายสุทิน               ไชยวัฒน์          กรรมการ
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  4/2

นายนพวัชร  สิงห์ศักดา   ประธานกรรมการ ฯ  ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  จึงได้ขอลาออก   คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555     ได้แต่งตั้ง   พ.ต.อ.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ 60/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดอำนาจเจริญชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย
1.นายสมบูรณ์            โหมดม่วง     ประธานกรรมการการ

2.ว่าที่ร้อยตรีฐิติวัฒน์     แขมคำ        กรรมการ
3.นายวิทูร                หาทอง        กรรมการ
4.พ.ต.อ.ชาติชาย         พรหมพันธ์ใจ  กรรมการ

5.  นายสุทิน               ไชยวัฒน์      กรรมการ
สำนักงาน กกต.จว.อจ.มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ดังนี้
1.นายสมพงษ์     โลมะรัตน์      ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กต.จว.อำนาจเจริญ
2.นายสว่าง        มุสิกะสาร     ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กต.จว.อำนาจเจริญ
3.นายอรรณพ     อุ่นอก ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กต.จว.อำนาจเจริญ
4.นายสมเกียรติ   ลี้ภัยเจริญ     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อำนาจเจริญ     
ดำรงตำแหน่งวันที่ 
10 มกราคม  2543–23  สิงหาคม 2544
5.นายวิทยา   จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 
ดำรงตำแหน่งวันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 30 พฤศจิกายน  2547
6.นายสิทธินัย  ลิมป์ลพานนท์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    
ดำรงตำแหน่งวันที่  1  ธันวาคม  2547 - 22 กรกฎาคม 2550
7.นายกริชชัย  มหาลวเลิศ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    
ดำรงตำแหน่งวันที่  23  กรกฎาคม 2550 – 30 กันยายน 2553
8.นายชวลิต  บุนนาค  หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    
ดำรงตำแหน่งวันที่   1 ตุลาคม - 17  ตุลาคม  2553
9.นายปริญญา  นากลาง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 
ดำรงตำแหน่งวันที่  18 ตุลาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2558 
10.นายนพดล   คงสมโอษฐ   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 - 30 กันยายน 2559
11. นายนเรศ  สุวรรณกูฏ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

 

 

                                     .  

 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 178,118