สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
Office of Provincial Election Commission of Buengkan


 
 
คำสั่ง คสช.
ประกาศ คสช.
พรบ.ท้องถิ่น
ข้อมูลการเลือกตั้ง อปท. จว.บึงกาฬ
รอบรู้เลือกตั้งท้องถิ่น
สนง.กกต.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตารางการจัดรายการวิทยุ
ลงนามถวายพระพร
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


  ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
  อันทำให้บุคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงละคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
  1 ปี
หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง
 1. บัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้)
 2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 3. หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามที่ กกต กำหนด เช่น ใบอนุญาติขับขี่รถ,หนังสือเดินทาง เป็นต้น

                                เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ  ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหรือที่เลือกตั้ง

  20 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 • เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบรายชื่อ

  15 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 • หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นเรื่องขอเพิ่ม-ถอน ชื่อต่อนายทะเบียน
  อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
   
  10 วันก่อนวันเลือกตั้ง


                                                     
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,570