สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

บุคลากร (กกต.จว. และ พนง.กกต.จว.)


  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ 


นายสุเทพ เยี่ยมศิริ
ปธ.กกต.จว.ชัยภูมิ 
นายพิสิษฐ์  สืบนุการวัฒนา
กกต.จว.ชัยภูมิ
  พ.ต.อ.สุชาติ  นาคภิบาล
กกต.จว.ชัยภูมิ
พ.ต.อ.สมศักดิ์  คงไพบูลย์
กกต.จว.ชัยภูมิ
นายวิรัช  จำรัสพงษ์
กกต.จว.ชัยภูมิ
นายอนุสรณ์  ทิมา
 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
. 


 รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

 
พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

1.  งานอำนวยการ    นายธนพงศ์  จิตตวัฒนานนท์
พนักงานการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอำนวยการ
 
     
       
  นางภคอร  ธงภักดิ์
พนักงานการเงินและบัญชี
นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิติมา  โหมดนอก
พนักงานการเลือกตั้ง
       
     
   นายทศพร  ธรรมโชติ
พนักงานบริการ
 นายพิน  สีใสคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสมศรี  รวมชัยภูมิ
แม่บ้าน
นางสาวกัญณัฏฐ์  ดีโนนอด
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (งานอำนวยการ)


       
2.  งานจัดการเลือกตั้ง        นายเสกสรร  สิทธิวงค์
พนักงานการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง

     
   
นางสาวปัทมา  โสภารักษ์
พนักงานการเลือกตั้ง
นางชฎาพร  มานะดี
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
นางสาวนนทิชา  หมู่เมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  
     3.  งานการมีส่วนร่วม     


   
  นางวิไลลักษณ์  ปิตตะพันธ์
พนักงานการเลือกตั้ง ทำหน้าที่
หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
     
 
  นางสมถวิล  พลขันธ์
พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวกอบกาญจน์  แนวกำพล
พนักงานการเลือกตั้ง

           

ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยประจำจังหวัดชัยภูมิ

     
นางวิลาภรณ์  ปลื้มสุด
ผู้ช่วยบรรณารักษ์         4.  งานพรรคการเมือง          
  

  นายโกวินท์  เหิกขุนทด
พนักงานสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานพรรคการเมือง

 
นางสาวปิยนันท์  สิทธิวงศ์
พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวชิโนรส  ดิเรกโภค
พนักงานการเลือกตั้ง


 
 
 5.  งานสืบสวนสอบสวน


นายบุญฤทธิ์  สุรันนา
พนักงานสืบสวนสอบสวน ทำหน้าที่
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน


 
 
  ส.ต.อ.อุบลศักดิ์  ลีชัย
พนักงานสืบสวนสอบสวน
นางสาวนุชนาถ  สาคะริชานนท์
พนักงานสืบสวนสอบสวน
นายพิพัฒน์พงศ์  มั่นคงเสถียรยิ่ง
พนักงานสืบสวนสอบสวน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,278