สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2554)

 

จำนวน

ส.ส.

ทั้งจังหวัด

จำนวน

เขต

เลือกตั้ง

เขต

เลือกตั้ง

ที่

จำนวน

ส.ส.

ในเขต

เลือกตั้ง

จำนวน

ราษฎร

แต่ละเขตเลือกตั้ง

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๑๕๐,๙๑๓

อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลนาฝาย

ตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)

 

 

๑๖๔,๘๑๕

๑. อำเภอหนองบัวแดง

๒. อำเภอภักดีชุมพล

๓. อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลนาฝาย ตำบลห้วยต้อน และตำบลท่าหินโงม)

๔. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะ ตำบลหนองข่า)

 

 

๑๖๐,๔๘๓

๑. อำเภอจัตุรัส

๒. อำเภอเนินสง่า

๓. อำเภอบ้านเขว้า

๔. อำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)

 

 

๑๖๔,๑๔๒

๑. อำเภอบำเหน็จณรงค์

๒. อำเภอเทพสถิต

๓. อำเภอหนองบัวระเหว

๔. อำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)

 

 

๑๖๔,๓๘๘

๑. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้น

    ตำบลหนองข่า)

๒. อำเภอคอนสาร

 

 

๑๖๓,๑๙๖

๑. อำเภอภูเขียว

๒. อำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)

 

 

๑๕๙,๔๘๖

๑. อำเภอแก้งคร้อ

๒. อำเภอคอนสวรรค์

๓. อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลซับสีทอง)

๔. อำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)

  

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,304