สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

หน้า ๑๙

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓๖

มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐

การเลือกตั้ง พ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ

() ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย() แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ.. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง.. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๒ มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒)

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป

.. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงิน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสำ หรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งใด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติส่วนที่ ๖ ของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ

แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลใช้บังคับ

ในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

.. ๒๕๕๐(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง.. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔

(

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง

) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร

(

ตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง

หน้า ๒๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน

ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวนเงินไม่เกิน ๑

) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก () ให้มีผลใช้บังคับ,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๕ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ไม่เกินจำนวนเงินซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นคูณด้วยจำนวนเงิน

ตามข้อ ๔

ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ได้ใช้จ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งเป็น

จำนวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินตาม

วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่

จำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐

,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๗ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด

ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ต้องใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งจำนวนเงินไม่เกิน ๗๕๐

.. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๘ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด

ตามมาตรา ๘๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา

เลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ต้องใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐

.. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๙ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมในเขต

เลือกตั้งใดตามมาตรา ๘๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา

หน้า ๒๑

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เลือกตั้งเพิ่มเติม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมต้องใช้จ่าย

ในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้ง

แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย

ในการเลือกตั้ง จำนวนเงินไม่เกิน ๑

.. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ โดยรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ

อภิชาต สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

.. ๒๕๕๔


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,281