สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ

 

ที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

วงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิก

นายกฯ

สมาชิก

นายกฯ

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2,000

30,000

500,000

10,000,000

2

เทศบาลเมือง

3,000

8,000

400,000

1,000,000

3

เทศบาลตำบล

2,000

5,000

300,000

600,000

4

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

21 หมู่บ้านขึ้นไป

500

2,000

50,000

500,000

 

11-20 หมู่บ้าน

500

2,000

50,000

400,000

 

1-10 หมู่บ้าน

500

2,000

50,000

300,000

 

                                สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นให้นับตั้งแต่ 60 วัน  ก่อนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการต่อไปนี้

1.             ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร (เช่น ค่าถ่ายรูป ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร)

2.             ค่าจ้างแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

3.             ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่

4.             ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายเดินทาง

5.             ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียง

6.             ค่าโฆษณาสื่อต่างๆ

7.             ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในการหาเสียง

8.             ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร

9.             ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงและไม่ขัดต่อกฎหมาย

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง  หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 56 และมาตรา 117  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545)

                                มาตรา 117 ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อ กกต.จว.ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

                                ถ้าข้อความในบัญชีรายรับรายจ่ายที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง เป็นเท็จ ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,308