สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การร้องคัดค้าน


การจัดทำคำร้องคัดค้าน
1. ต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
2. วัน เดือน ปี ที่จัดทำคำร้อง
3. ชื่อ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถูกคัดค้าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้ท้ายคำร้อง
4. ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกคัดค้าน และผู้สมัครที่จะได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นเท่าที่จะระบุได้
5. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้าน
     -ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
     -การนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง หรือ
     - กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
        โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทำ รวมทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น
6. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลพร้อมที่อยู่ และรายละเอียดเกี่ยวกับพยานดังกล่าวเท่าที่จะระบุได้
7.การคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนน เลือกตั้ง ให้ยื่นหลักฐานการทักท้วงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวที่มิได้เป็นไปโดย ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแบบที่ กกต.กำหนดด้วย
 
การยื่นคำร้องคัดค้าน
1.ผู้คัดค้านต้องยื่นคำร้องคัดค้านด้วยตนเอง พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต่อผู้อำนวยการ
    การเลือกตั้งประจำจังหวัด
2.กรณี มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นยื่นคำร้องคัดค้านแทน
     -ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
     -ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านแทนต้องอยู่ในฐานะที่ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการร้องคัดค้านนั้น
     -ผู้มอบอำนาจจะต้องส่งใบมอบอำนาจและระบุเหตุผลที่ต้องมีการยื่นคำร้องคัดค้านแทน พร้อมสำเนา
   บัตรประจำตัวประชาชนของผู้คัดค้านและผู้รับมอบอำนาจมาพร้อมกับคำร้องคัดค้าน  และยื่นต่อ ผอ.กต.จว.

สรุปเรื่องคัดค้าน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 
เรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
จำนวน
(เรื่อง)
ดำเนินการเสร็จแล้ว
(เรื่อง)
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (เรื่อง)
นายกเทศมนตรีตำบล
2
2
-
นายกและสมาชิกสภาตำบล
1
1
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21
17
4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
11
10
1
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1
1
-
                             รวม
38
33
5
 
 
สรุปความเห็นเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2556
 
ความเห็น
จำนวน (เรื่อง)
กกต. มีมติแล้ว
(เรื่อง)
หมายเหตุ
อนุญาตให้ถอนเรื่อง
1
-
 
มีมติไม่รับเป็นเรื่องคัดค้าน
18
7
กกต. สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้าน 1 เรื่อง
ยกคำร้อง
11
7
 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง)
2
-
 
เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)
1
-
 
อยู่ระหว่างดำเนินการของ สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ
5
-
 
                                       รวม
38
14
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,292