สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สาขาพรรคในจังหวัดชัยภูมิ

สาขาพรรคในจังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มกราคม 2555)

1. 

สาขาพรรคไทยพอเพียง ลำดับที่ 4

ที่ตั้งสำนักงาน             365 หมู่ 1 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. นายสุวิ               คูณเงิน              ประธานสาขาพรรค

2. นายเสรี               พงศ์สุวรรณ        รองประธานสาขาพรรค

3. นางสาวพินิกัญญา   พิพิธกุล             เลขานุการสาขาพรรค

4. นางนางน้อย         พินิจสัย             รองเลขานุการสาขาพรรค

5. นายประกอบ         มะณีน้อย           เหรัญญิกสาขาพรรค

6. นายสมหมาย         อยู่ภักดี             นายทะเบียนสมาชิกพรรค

7. นายวิไล              ลีใส                 โฆษกสาขาพรรค

8. นายศักดิ์ศรี           แก้วกัลยา          กรรมการสาขาพรรค

9. นายนิพนธ์            พรมเศก            กรรมการสาขาพรรค

10. นายไสว             เพชรประไพ        กรรมการสาขาพรรค

11. นายสุพัฒน์          ประเสริฐจุมพล    กรรมการสาขาพรรค

2.

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 20

ที่ตั้งสำนักงาน             449/1-3 หมู่ 17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์
คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. นายกฤษฎา             สงวนวงศ์ชัย              ประธานสาขาพรรค
2. นายสุนทร              อุเทนสุต                   รองประธานสาขาพรรค
3. นายอิสระพงศ์          สงวนวงศ์ชัย               เลขานุการสาขาพรรค
4. นายกฤษ                คงเพชรศักดิ์               รองเลขานุการสาขาพรรค
5. นางอัมพร               ทองแก้ว                   เหรัญญิกสาขาพรรค
6. นางรุ่งวัน               มังกร                       นายทะเบียนสมาชิกพรรค
7. นายกีรชัย               ตรีสรานุวัฒนา            โฆษกสาขาพรรค
8. นายจำนง               ฟากหนองดู่                กรรมการสาขาพรรค
9. นายบุญจาก            ไทยประณีต                กรรมการสาขาพรรค

3.

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 104

ที่ตั้งสำนักงาน            183 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน - คน ประกอบด้วย

           - กรรมการสาขาพรรคหมดวาระ -

4.

สาขาพรรคประชาราช ลำดับที่ 3

ที่ตั้งสำนักงาน                       114/6 หมู่ 1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. นายธมากร             ลี้ภัยดี                       ประธานสาขาพรรค

2. นายอำพร               ภานุศรี                     รองประธานสาขาพรรค

3. นายสวง                 ถนอมสัตย์                 เลขานุการสาขาพรรค

4. นายคำไฮ               คุ้มคง                       รองเลขานุการสาขาพรรค

5. นายมนตรี              ทีบัวบาน                   เหรัญญิกสาขาพรรค

6. นางสำรอง              คำทวี                       นายทะเบียนสมาชิกพรรค

7. นายถาวร               สังขวิจิตร                  โฆษกสาขาพรรค

8. นายบุญเลิศ             ยวงทอง                    กรรมการสาขาพรรค


5.

สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ลำดับที่ 11

ที่ตั้งสำนักงาน                       603 หมู่ 10 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายประยูร             สุนทริยานนท์              ประธานสาขาพรรค

2. นางกาสี                 อินทรศรี                   รองประธานสาขาพรรค

3. นายแผนผา             คงนาวัง                    เลขานุการสาขาพรรค

4. นายประเวทย์          งามผ่อง                    รองเลขานุการสาขาพรรค

5. นายธวัชชัย             ดิเรกศรี                    เหรัญญิกสาขาพรรค

6. นางสุจิตรา              ดวงโกสุม                   นายทะเบียนสมาชิกพรรค

7. นายอุดม                จันทร์วิเศษ                 โฆษกสาขาพรรค

8. นางสุกัลยา             สินโพธิ์                    กรรมการสาขาพรรค

9. นางทองเลื่อน           ประยูรสิงห์                กรรมการสาขาพรรค

 

6.

สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ลำดับที่ 11

ที่ตั้งสำนักงาน                       603 หมู่ 10 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายประยูร             สุนทริยานนท์              ประธานสาขาพรรค

2. นางกาสี                 อินทรศรี                   รองประธานสาขาพรรค

3. นายแผนผา             คงนาวัง                    เลขานุการสาขาพรรค

4. นายประเวทย์          งามผ่อง                    รองเลขานุการสาขาพรรค

5. นายธวัชชัย             ดิเรกศรี                    เหรัญญิกสาขาพรรค

6. นางสุจิตรา              ดวงโกสุม                   นายทะเบียนสมาชิกพรรค

7. นายอุดม                จันทร์วิเศษ                 โฆษกสาขาพรรค

8. นางสุกัลยา             สินโพธิ์                    กรรมการสาขาพรรค

9. นางทองเลื่อน           ประยูรสิงห์                กรรมการสาขาพรรค

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,284