สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การจัดทำบัญชีสาขาพรรค

การจัดทำบัญชีสาขาพรรคการเมือง

        ประธานสาขาพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชีของสาขาพรรคการเมือง และต้องรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดส่งงบการเงินและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพี่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง ดังนี้

        1. บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ ได้แก่ บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีรายวันรายรับและรายจ่าย

        2. บัญชีรายรับจากการบริจาค ต้องมีชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และรายการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกรายรวมทั้งวัน เดือน  ที่บริจาค

        3. บัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย

        4. บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

        ประธานสาขาพรรคการเมือง ต้องปิดบัญชีของสาขาพรรคการเมืองครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้รับการจดแจ้งจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

 

        หากไม่ปฏิบัติตามโดยละเว้นการลงรายการบัญชี ลงรายการเป็นเท็จ แก้ไขบัญชี ซ่อนเร้นหรือทำหลักฐานไม่ถูกต้องตามความจริง ต้องชำระค่าปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,334