สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การดำเนินกิจการของสาขาพรรค

การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง

        Øคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อบังคับพรรค ซึ่งต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้

        Øคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรค  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรค

        Øกรณีที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ

        Øองค์ประชุม ต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน

        Øคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีกิจกรรมทางการเมือง เช่น การหาสมาชิกเพิ่ม การจัดทำแผนงาน/โครงการให้ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,297