สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ
          พรรคการเมืองหรือบุคคลที่อยู่ในพรรคการเมืองที่สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใดดำเนินการเพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่นกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยเป็นการกล่าวร้ายหรือไม่มีมูลความจริง จะต้องรับโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่ได้กำหนดไว้ หรือหากมีการกลั่นแกล้งพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง บุคคลที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองโดยปราศจากมูลความจริง จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้นยังได้แบ่งผู้กระทำผิดออกเป็น 2 ลักษณะคือ ถ้าเป็นพรรคการเมืองกระทำความผิดดังกล่าวให้มีคำสั่งยุบพรรคกรเมืองนั้น หรือหากเป็นตัวบุคคลที่กระทำความผิดก็ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี
          บทกำหนดโทษของพรรคการเมืองแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ โทษทางอาญาและโทษทางปกครอง โดยโทษทางอาญาที่ปรากฏในบัญญัติต่าง ๆ นี้มีระดับของการลงโทษที่แตกต่างกันไปตามความผิดเช่น หากมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองอันเป็นเท็จจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือในกรณีที่มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือมีการชักชวนผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยการมีผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนต่าง ๆ ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          บทลงโทษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการทางการเมืองผู้ใดใช้ตำแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองจะมีความผิดและได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
          สำหรับโทษทางปกครองคือ เมื่อพรรคการเมืองมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้ เช่น การไม่มีการรายงานสรุปยอดสมาชิกให้แก่นายทะเบียนได้ทราบ ไม่มีการเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 1 พรรค เป็นต้น โดยการบังคับใช้โทษทางปกครองนี้ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางปกครองมาบังคับกับการปรับทางปกครองตามที่ได้บัญญัติไว้ในส่วนของโทษทางปกครอง และเงินค่าปรับทางปกครองให้นำเข้าส่งกองทุนต่อไป


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,310