สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง

การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง

1. การเงินของพรรคการเมือง

                   คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้ทั้งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองและให้จัดทำบัญชีพร้อมรับรองความถูกต้อง ดังนี้

                   1. บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือหรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

                   2. บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคและต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้นต้องระบุรายละเอียดดังนี้

                             2.1 ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาค

                             2.2 วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค

                             2.3 สำเนาหลักฐานการรับบริจาค

 3. บัญชีแยกประเภท ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนั้น

                   4. บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนั้น

                   พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีภายในวันสิ้นปีปฏิทิน การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุล งบรายได้ และค่าใช้จ่าย โดยงบการเงินดังกล่าวต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

                   หัวหน้าพรรคการเมืองต้องเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 15 วัน สำหรับรายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร

                   หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตำแหน่ง รวมทั้งสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมายื่นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง

                   สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง มีดังนี้

                   1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวมโดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครที่พรรคเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อ กกต.

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรายบุคคล

                   ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.

 

2. รายได้ของพรรคการเมือง

                   พรรคการเมือง อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

                   1. เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง

                   2. เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง

                   3. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมกองทุนของพรรคการเมือง

                   4. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง

                   5. เงินอุดหนุนจากกองทุน

                   6. ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง

                   7. รายได้อื่น

                   ทั้งนี้ การหารายได้ตามข้อ 2 และข้อ 7 ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ กกต. ประกาศกำหนด และเมื่อพรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมหาทุนในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานรายได้ที่หาได้และกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นจำนวนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แก่กิจกรรมของทุนนั่นด้วย

3. การบริจาคแก่พรรคการเมือง

                   การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ให้กระทำโดยเปิดเผยชื่อผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่เป็นการบริจาคโดยไม่ ปรากฎชื่อผู้บริจาคหรือที่บริจาคให้ตนเป็นการส่วนตัว

                   การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคแก่สาธารณชน

                   การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม

                   การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้กระทำได้โดยผู้เสียภาษีแต่ละคนอาจระบุชื่อพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคภาษีให้ได้ 1 พรรคการเมือง ปีละ 100 บาท และมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อน

                   ห้ามมิให้บุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

                   ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ กรณีบุคคลธรรมดาไม่เกินปีละ 5,000 บาท กรณีนิติบุคคลไม่เกินปีละ 20,000 บาท

4. การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ

                   ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาพรรคการเมือง

                   การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองให้จัดสรรเป็นรายปีให้แก่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด โดยได้รับคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรวมกัน หรือได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ

                   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรเงินตามจำนวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด สาขาพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด และจำนวนสมาชิกซึ่งชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด ทั้งนี้ จะจัดสรรให้พรรคใดพรรคหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดในปีนั้นมิได้

                   ในกรณีที่เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองจะกระทำได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                   ให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองตามสัดส่วนและเงื่อนไขดังต่อไป

                   1. สมาชิกของพรรคการเมืองไม่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองลงกึ่งหนึ่ง

                   2. สมาชิกของพรรคการเมืองไม่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไป 3 ครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองลงสามในสี่

                   3. สมาชิกของพรรคการเมืองไม่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไป 4 ครั้งติดต่อกัน ให้เลิกให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองนั้น

                   ทั้งนี้ คำว่า “ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ให้หมายความรวมถึงการที่พรรคการเมืองไม่ได้ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ด้วย

                   ให้นายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส. ทุกพรรคเพื่อให้แถลงผลงานของพรรคการเมืองปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่นายทะเบียนกำหนด

                   คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้

                   1. ค่าไปรษณียากร

                   2. ค่าโทรศัพท์หรือค่าโทรคมนาคมอื่น

                   3. การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง

                   4. ค่าเช่าสำนักงานพรรคการเมือง

                   5. ค่าสาธารณูปโภค

                   6. ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองหรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

                   7. การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,317