สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การจัดตั้งพรรคการเมือง

พรรคการเมือง หมายถึง คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554 เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งเสริมสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง

 

การจัดตั้งพรรคการเมือง

ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          2. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          3. มีจำนวนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป

          4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย วิกลจริต หรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

         

          คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประกอบด้วย

          1. หัวหน้าพรรคการเมือง

          2. รองหัวหน้าพรรคการเมือง

          3. เลขาธิการพรรคการเมือง

          4. รองเลขาธิการพรรคการเมือง

          5. เหรัญญิกพรรคการเมือง

          6. นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

          7. โฆษกพรรคการเมือง

          8. กรรมการอื่น

          ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง) เป็นผู้จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา โดยให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,321