สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.

 


โครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

หลักการและเหตุผล

         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการฝึกอบรมกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในสถานศึกษาดำเนินการจัดฝึกอบรมจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในการช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ให้แก่คนในครอบครัวและประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ช่วยเหลือ บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณหน้าที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ จัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนละ 1 กอง กองละ 40 คน ตั้งแต่ปี 2550 – 2556 กอง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล           อ.เมืองชัยภูมิ          ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2550

2. โรงเรียนภูเขียว                       อ.ภูเขียว                 ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2551

3. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร            อ.จัตุรัส                   ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2552

4. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา              อ.แก้งคร้อ               ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2553

5. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคม    อ.หนองบัวแดง      ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2554

6. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม           อ.คอนสาร            ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2555

7. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   อ.เมืองชัยภูมิ       ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2555

8. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา      อ.เทพสถิต           ตั้งกองเมื่อ พ.ศ. 2556

ได้มีการฝึกอบรมทดแทน/ทบทวน เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี และในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จำนวน 25 หน่วยเลือกตั้ง 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. ที่ผ่านการฝึกอบรม ได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนการเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง       จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต. และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.        
(ก่อนปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วยในวันเลือกตั้ง

 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 78
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,342