สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

                                                                                                                                                                                          
                                             โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

             ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง  กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง            
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

หลักการและเหตุผล

          ตามที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ  เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง  ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 45 /2556  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๕๐  กำหนดว่า  เมื่อมีเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง  และได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุนผู้สมัคร  บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ สร้างการยอมรับในเรื่อง  รู้แพ้  รู้อภัย  และการรู้รักสามัคคี  เพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้าน  และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น  ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดทำโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ขึ้น  โดยให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ ลต 0501/ว 718  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

       1  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ผู้สนับสนุนผู้สมัคร  และบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง  มีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

          2  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง

         3  เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งได้ทราบบทบาท  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง


รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

โครงการสมานฉันท์ อบต.กุดชุมแสง
 
                        
   
    
           
    
    
        
    
     
          
      


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,305