สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ส.ส.

 รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชัยภูมิ

การเลือกตั้ง

วัน เดือน ปี

ชื่อ - สกุล

พรรคการเมือง

เขตเลือกตั้งที่

ครั้งที่ 26

3 กรกฎาคม 2554

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

ภูมิใจไทย

1

 

 

นายมานะ โลหะวณิชย์

เพื่อไทย

2

 

 

นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ

เพื่อไทย

3

 

 

นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร

เพื่อไทย

4

 

 

นายเจริญ จรรย์โกมล

เพื่อไทย

5

 

 

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

เพื่อไทย

6

 

 

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

เพื่อไทย

7

 

 

นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ

เพื่อไทย

แบบบัญชีรายชื่อ

หมายเหตุ สังกัดพรรคการเมือง    วันเลือกตั้ง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,279