สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
Office of Chiangmai Election Commission


 
 
ร่วมถวายพระพร
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แจ้งเบาะทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ
 
 
1
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ประกอบด้วย

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 4 คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ดังนี้


      (1) อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
      (2) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการแบ่งเขต เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ที่ใช้วิธีการ แบ่งเขต เลือกตั้งต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
      (3) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติ
      (4) เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียง ประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การออกเสียง ประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วย
      (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

2
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.)

เป็นพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศระเบียบข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายหรือมีคำสั่ง
 
 
 
1
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และ กรรมการ 8 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่และอาจได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสาผู้แทนราษฎร ตามที่กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งอำนาจหน้าที่ในหารปฏิบัติภารกิจ ได้ดังนี้

   1. ภารกิจในการอำนวยการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม การสืบสวนสอบสวน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร รับเลือกตั้งและการบริหารเกี่ยวกับการเงินภายในเขตเลือกตั้ง

   2. ภารกิจด้านสถานที่ การกำหนดเขตเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

   3. ภารกิจด้านเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน เลือกตั้ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบการเลือกตั้ง พนักงานรับแจ้งความ แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เลือกตั้งกลาง

   4. ภารกิจด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบพิมพ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตลอดจนดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยทุกหน่วยเลือกตั้ง ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบให้เสร็จ เรียบร้อยก่อนการเปิดลงคะแนน โดยจะต้องให้มีเวลาเพียงพอที่จะมีการตรวจสอบ และนับจำนวน บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง

   5. ภารกิจด้านกำกับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งปกติ กรณีลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

   6. ภารกิจด้านกำกับดูแลการนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผล เริ่มตั้งแต่การนับคะแนนเลือกตั้ง การประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้งการรายงานผลการ นับคะแนนเลือกตั้ง การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน

   7. ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตเลือกตั้ง โดยประสานงานกับตำรวจในท้องที่

   8. ภารกิจด้านประสานงานสืบสวนสอบสวนและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานด้านสืบสวน สอบสวน และการรับเรื่องร้องทุจริตเลือกตั้ง และประสานงานองค์การเอกชน ตรวจสอบการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มอบหมายหรือมีคำสั่ง
 
2
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะมีหน้าที่ ในการแต่งตั้งนั้นเป็นประธาน 1 คน และกรรมการคนอื่นๆ มาจากตัวแทนพรรค การเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการลงคะแนน ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และตามมาตรา 14 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น หรือส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผู้แทน เข้าร่วมเป็น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
3
คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.)

ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้มีกรรมการนับคะแนนในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมาตรา 15 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้พรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งสมัคร แบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วม เป็นกรรมการนับคะแนนด้วย

กรรมการนับคะแนนมีหน้าที่เกี่ยวกับการนับคะแนนในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง สำหรับเขตเลือกตั้งแต่ละเขต โดยแบ่งเป็นบทบาท หน้าที่ ดังนี้

   1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ประสานงานระหว่างคณะกรรมการการนับคะแนนฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหา อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง

   2. ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหน้าที่รับ และตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนับจำนวนที่เขียนใบรายงานการส่งหีบบัตรของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย

   3. ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่เปิดช่องใส่บัตร และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมาย ที่เขียนไว้ด้านในหีบบัตร แยกประเภทบัตร นับจำนวนบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท โดยไม่ดูผลการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบให้ตรงกับจำนวนที่เขียน ในรายงานการส่งหีบบัตรของ กปน.แต่ละหน่วย

   4. ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการ นับคะแนนเลือกตั้ง และภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

   5. ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่นำบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแต่ละประเภททั้งหมดมาคละรวมกัน แจกบัตรเลือกตั้งให้ฝ่าย นับคะแนน และรวบรวมบัตรเลือกตั้งที่ได้ใช้ในการนับคะแนนแล้วบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งนำส่งให้

   6. ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง

   7. ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรดี บัตรเสียและนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน

   8. ฝ่ายรวมคะแนน มีหน้าที่รวมคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
 

4
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต.)

เป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ โดยแต่งตั้งจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีหน้าที่ภายในเขตเลือกตั้งของตน ได้แก่ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล และคณะอนุกรรมการ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มอบหมายหรือมีคำสั่ง
 

5
ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.หน่วย)

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องระเบียบกฎหมาย จึงให้มีผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคน มาจากการเสนอชื่อข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาคือ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อให้ กกต.เขต.แต่งตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 203
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 934,967