สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย 
 
ชุดที่
ชื่อ-สกุล
มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อ..
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายบุญเลื่อน เกิดเพชร
22 กรกฎาคม 2541
.
.
1
นายสมยศ เม่นแย้ม
22 กรกฎาคม 2541
.
.
1
นางเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
22 กรกฎาคม 2541
.
.
1
พันตรี พิชาญเมธ ม่วงมณี
22 กรกฎาคม 2541
.
พ้น 10 (2)
1
นายหลุย ทิศสกุล
15 กุมภาพันธ์ 2542
.
แทนนายพิชาญเมธ
1
นายคำรณ บุญเชิด
22 กรกฎาคม 2541
.
พ้น 10 (2)
1
นายเลื่อน ธนะแพทย์
30 กรกฎาคม 2542
.
แทน นายคำรณ
1
น.ส.สายสุนี ภูมิวิชชุเวช
22 กรกฎาคม 2541
.
พ้น 10(2)
1
พล.ต.ต. เสรี สุกเพชร
29 กันยายน 2543
.
แทน น.ส.สายสุนี/พ้น
1
น.ท.สมศักดิ์ ไชยเสน
9 พฤศิจายน 2543
.
แทนนายเสรี
1
พ.ต.ท.ประยุทธ ชูทับทิม
22 กรกฎาคม 2541
.
พ้น 10(2)
1
นายอาชันย์ สุขวราห์
19 พฤศจิกายน 2542
.
แทนประยุทธ
2
น.ท.สมศักดิ์ ไชยเสน
27 มกราคม 2546
กกต.จว.
.
2
นายเสนอ พวงพิญโญ
27 มกราคม 2546
กกต.จว.
.
2
นายสำเริง ปุณโยปกรณ์
27 มกราคม 2546
ปธ.กกต.จว.
พ้น 10(2)
2
พล.ต.ต. อรรถกิจ กรณ์ทอง
29 มกราคม 2547
กกต.จว.
แทน พ.ต.ต.วุฒิ/พ้น
2
นายยุทธนา ตระหง่าน
29 ธันวาคม 2547
กกต.จว.
แทน พล.ต.ต. อรรถกิจ
2
พล.ต.ต.จำนง แก้วศิริ
29 ธันวาคม 2547
กกต.จว.
แทน นายมาณพ
2
พ.ต.ต.วุฒิ วีทีตานนท์
19 กุมภาพันธ์ 2546
กกต.จว.
พ้น 10(5)
2
นายสมพงศ์ ค่ายคำ
27 มกราคม 2546
กกต.จว.
พ้น 10(5)
2
นายมาณพ ภาษิตวิไลธรรม
18 มิถุนายน 2546
กกต.จว.
แทนนายสมพงศ์/พ้น
3
พล.ต. คำนึง สวัสดี
3 กรกฎาคม 2550
กกต.จว.
ปธ.กกต.จว.(แทนนายชนะ ตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
3
นางวรรณวดี ชลประทิน
3 กรกฎาคม 2550
กกต.จว.
.
3
นายอัทธเมศร์ ดุรงคชยานุรักษ์
3 กรกฎาคม 2550
กกต.จว.
เปลี่ยนชื่อจากนายสุรศักดิ์
3
นายวรเกียรติ สมสร้อย
3 กรกฎาคม 2550
พ้น 11(2) สมัคร ส.ว.
3
นายจำนงค์ พรมจันทร์
30 มกราคม 2551
กกต.จว.
แทน นายวรเกียรติ
3
พ.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์
3 กรกฎาคม 2550
กกต.จว.
พ้น 11(5)
3
นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง
8 พฤษภาคม 2551
แทน พ.อ.พงษ์ศักดิ์
3
นายชนะ นาคสุริยะ
29 พฤษภาคม 2551
ปธ.กกต.จว.
แทน นายไตรสิทธิ์
4
นายพินิจ หาญพาณิชย์
1 พฤศจิกายน 2554
ปธ.กกต.จว.
พ้น 11(2)
4
นายกิตติชัย เมืองมา
1 พฤศจิกายน 2554
กกต.จว.
..
4
นายนิรันดร์ คำเสมานันทน์
1 พฤศจิกายน 2554
กกต.จว.
..
4
นายประสงค์ นิวบุตร
1 พฤศจิกายน 2554
กกต.จว.
..พ้นตำแหน่ง
4
พ.ต.อ. ภาสกร ณ พิกุล
1 พฤศจิกายน 2554
กกต.จว.
..พ้นตำแหน่ง
4
พันเอกยุทธศิลป์ วิบูลชัย
1 พฤษภาคม 2554
กกต.จว.
แทน พ.ต.อ.ภาสกรฯ
4
นางสาวกาญจนา อุปะละ
1 พฤษภาคม 2554
กกต.จว.
แทน นายประสงค์ฯ
4
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
18 ธันวาคม 2555
กกต.จว.
แทน  นายพินิจ หาญพาณิชย์
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 65
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 622,884