สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ชุดที่ 3
(ตามคำสั่ง กกต. ที่ 113/2550 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2550)
1.       นายสุวรรณ สัจจปิยะนิจกุล      ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
2.       พ.ต.อ.สมพร พยัคฆ์                กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
3.       นายสมพงค์   อินทรสุวรรณ       กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
4.       พ.ต.ท.นรันดร์   เพชรฆาตย์        กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ลาออก)
5.       นายชิงชัย      รัตนพัฒน์            กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
กกต.มีคำสั่ง กกต.ที่ 60/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้ง นายลิลิต อ่ำหิรัญกุล เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง
จังหวัดชุมพร แบ่งการปกครอง ดังนี้

      อำเภอ     จำนวน 8 อำเภอ
1.       อำเภอเมืองชุมพร                                     
2.       อำเภอสวี
3.       อำเภอปะทิว
4.       อำเภอพะโต๊ะ
5.       อำเภอหลังสวน
6.       อำเภอท่าแวะ
7.       อำเภอละแม
8.       อำเภอทุ่งตะโก
    ตำบล           จำนวน 70 ตำบล
   หมู่บ้าน         จำนวน 743 หมู่บ้าน                    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
                องค์การบริหารส่วนจังหวัด                  จำนวน 1 แห่ง
                เทศบาล                                      จำนวน 25 แห่ง
1)      เทศบาลเมือง                                 จำนวน 2 แห่ง
2)      เทศบาลตำบล                                จำนวน 23 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล                     จำนวน 53 แห่ง
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.       องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2.       เทศบาล 25 แห่ง ได้แก่
อำเภอเมืองชุมพร      จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1.       เทศบาลเมืองชุมพร
2.       เทศบาลตำบลท่ายาง
3.       เทศบาลตำบลวังไผ่
4.       เทศบาลตำบลวังใหม่
5.       เทศบาลตำบลบางลึก
6.       เทศบาลตำบลบางหมาก
7.       เทศบาลตำบลหาดทรายรี
8.       เทศบาลตำบลนาชะอัง
9.       เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
10.   เทศบาลตำบลขุนกระทิง
                      อำเภอหลังสวน         จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.       เทศบาลเมืองหลังสวน
2.       เทศบาลปากน้ำหลังสวน
             อำเภอท่าแซะ           จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.       เทศบาลตำบลท่าแซะ
2.       เทศบาลตำบลเนินสันติ
              อำเภอปะทิว             จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1.       เทศบาลมาบอำมฤต
2.       เทศบาลตำบลปะทิว
3.       เทศบาลตำบลสะพลี
4.       เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
5.       เทศบาลตำบลชุมโค
6.       เทศบาลตำบลบางสน
              อำเภอทุ่งตะโก           จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.       เทศบาลตำบลทุ่งตะโก
2.       เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
                      อำเภอสวี             จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
             อำเภอละแม         จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลละแม
             อำเภอพะโต๊ะ       จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอต่างๆ ดังนี้
     อำเภอเมืองชุมพร 9 แห่ง ได้แก่
1.       อบต. วิสัยเหนือ
2.       อบต.นาทุ่ง
3.       อบต.ตากแดด
4.       อบต.บ้านนา
5.       อบต.ถ้ำสิงห์
6.       อบต.ปากน้ำชุมพร
7.       อบตฬทุ่งคา
8.       อบต.วังไผ่
9.       อบต.หาดพันไกร
      อำเภอหลังสวน             จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1.       อบต.วังตะกอ
2.       อบต.บ้านควน
3.       อบต.ท่ามะพลา
4.       อบต.นาพญา
5.       อบต.แหลมทราย
6.       อบต.นาขา
7.       อบต.หาดยาย
8.       อบต.บางน้ำจืด
9.       อบต.พ้อแดง
10.   อบต.บางมะพร้าว
      อำเภอสวี          จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1.     อบต.ครน
2.     อบต.ด่านสวี
3.     อบต.นาโพธิ์
4.     อบต.นาสัก
5.     อบต.เขาทะลุ
6.     อบต.ทุ่งระยะ
7.     อบต.สวี
8.     อบต.เขาค่าย
9.     อบต.ท่าหิน
10.อบต.วิสัยใต้
      อำเภอท่าแซะ          จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1.     อบต.ท่าแซะ
2.     อบต.รับร่อ
3.     อบต.หงษ์เจริญ
4.     อบต.ท่าข้าม
5.     อบต.สลุย
6.     อบต.ทรัพย์อนันต์
7.     อบต.นากระตาม
8.     อบต.คุริง
9.     อบต.สองพี่น้อง
10.                      อบต.หินแก้ว
      อำเภอปะทิว         จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.     อบต.ดอนยาง
2.     อบต.สะพลี
3.     อบต.เขาไชยราช
4.     อบต.ปากคลอง
      อำเภอละแม         จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.     อบต.ทุ่งหลวง
2.     อบต.ละแม
3.     อบต.ทุ่งคาวัด
4.     อบต.สวนแตง
     อำเภอพะโต๊ะ          จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.     อบต.ตะโก
2.     อบต.ช่องไม้แก้ว
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 176,043