สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
Office of Province Kamphaengphet Election Commission


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง

รายงานจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2551
เขตเลือกตั้ง อำเภอ เทศบาล/ตำบล/เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1 เมือง เทศบาล เมืองกำแพงเพชร 34
2   เทศบาลตำบล นครชุม 7
3   เทศบาลตำบล ปากดง 4
4   เทศบาลตำบล คลองแม่ลาย 8
5   เทศบาลตำบล ตำบลเทพนคร 25
6   อบต. อ่างทอง 26
7   อบต. วังทอง 21
8   อบต. ไตรตรึงษ์ 13
9   อบต. คลองแม่ลาย 9
10   อบต. หนองปลิง 15
11   อบต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 16
12   อบต. คณฑี 15
13   อบต. นครชุม 12
14   อบต. ท่าขุนราม 13
15   อบต. นาบ่อคำ 26
16   อบต. ทรงธรรม 13
17   อบต. ลานดอกไม้ 10
18   อบต. ธำมรงค์ 8
19   อบต. สระแก้ว 15
รวม 290
อำเภอคลองขลุง
20   เทศบาลตำบล คลองขลุง 4
21   เทศบาลตำบล ท่ามะเขือ 4
22   เทศบาลตำบล ท่าพุทรา 2
23   อบต. คลองขลุง 16
24   อบต. วังไทร 15
25   อบต. ท่ามะเขือ 9
26   อบต. วังยาง 10
27   อบต. วังบัว 10
28   อบต. หัวถนน 9
29   อบต. คลองสมบูรณ์ 9
30   อบต. ท่าพุทรา 6
31   อบต. แม่ลาด 6
32   อบต. วังแขม 18
รวม 118
ลำดับ   อบต./เทศบาลตำบล/อบจ. จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
อำเภอพรานกระต่าย
33   เทศบาลตำบล พรานกระต่าย 14
34   อบต. พรานกระต่าย 12
35   อบต. ถ้ำกระต่ายทอง 10
36   อบต. ท่าไม้ 14
37   อบต. หนองหัววัว 8
38   อบต. คลองพิไกร 10
39   อบต. เขาคีรีส 18
40   อบต. วังควง 12
41   อบต. ห้วยยั้ง 9
42   อบต. คุยบ้านโอง 8
43   อบต. วังตะแบก 10
รวม 125
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
44   เทศบาลตำบล ขาณุวรลักษบุรี 12
45   เทศบาลตำบล สลกบาตร 8
46   อบต. ปางมะค่า 25
47   อบต. วังชะพลู 20
48   อบต. บ่อถ้ำ 20
49   อบต. ป่าพุทรา 14
50   อบต. โค้งไผ่ 13
51   อบต. วังหามแห 12
52   อบต. ดอนแตง 9
53   อบต. เกาะตาล 8
54   อบต. ยางสูง 8
55   อบต. สลกบาตร 6
56   อบต. แสนตอ 6
รวม 161
อำเภอไทรงาม
57   เทศบาลตำบล ไทรงาม 6
58   อบต. หนองไม้กอง 11
59   อบต. ไทรงาม 8
60   อบต. หนองคล้า 8
61   อบต. หนองทอง 10
62   อบต. มหาชัย 13
63   อบต. พานทอง 10
64   อบต. หนองแม่แตง 14
รวม 80
         
ลำดับ   อบต./เทศบาลตำบล/อบจ. จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
อำเภอลานกระบือ
65   เทศบาลตำบล ลานกระบือ 4
66   เทศบาลตำบล ช่องลม 8
67   อบต. ลานกระบือ 8
68   อบต. หนองหลวง 15
69   อบต. ประชาสุขสันต์ 12
70   อบต. โนนพลวง 6
71   อบต. จันทิมา 7
72   อบต. บึงทับแรต 7
รวม 67
อำเภอคลองลาน
73   เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา 24
74   อบต. คลองน้ำไหล 28
75   อบต. สักงาม 11
76   อบต. โป่งน้ำร้อน 10
รวม 73
อำเภอทรายทองวัฒนา
77   เทศบาลตำบล ทุ่งทราย 18
78   อบต. ถาวรวัฒนา 10
79   อบต. ทุ่งทอง 11
รวม 39
อำเภอปางศิลาทอง
80   อบต. โพธิ์ทอง 19
81   อบต. หินดาต 13
82   อบต. ปางตาไว 12
รวม 44
อำเภอบึงสามัคคี
83   อบต. ระหาน 12
84   อบต. วังชะโอน 15
85   อบต. เทพนิมิตร 9
86   อบต. บึงสามัคคี 12
รวม 48
อำเภอโกสัมพีนคร
87   อบต. โกสัมพี 27
88   อบต. ลานดอกไม้ตก 9
89   อบต. เพชรชมภู 9
รวม 45
รวมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) 1,090


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 146,824