สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
                ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำและเสนอร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 5 รูปแบบ เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณา นั้น
               คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 36/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และมติในการประชุม
ครั้งที่ 37/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เห็นชอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดขอนแก่น รูปแบบที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 


               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554  และประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฯ  
               โดยได้ดำเนินการจัดทำ
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 รูปแบบ เสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณา  ดังนี้

 
รูปแบบที่  1

 

รูปแบบที่  2รูปแบบที่  3


รูปแบบที่  4รูปแบบที่  5


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 343,105