สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการจะเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้เล็งเห็นว่า "ลูกเสือ" เป็นผู้ที่มีพัฒนาการ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความรับผิดชอบ และมีเกียรติเชื่อถือได้ หากได้มีการปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด้วยจิตวิญญาณความซื่อสัตย์สุจริตของลูกเสือจะทำให้ลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น "สุภาพบุรุษประชาธิปไตย" ที่มีคุณภาพได้ โดยนำขบวนการลูกเสือมาฝึกอบรมความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกคนดีเป็นผู้แทนปวงชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นคนชรา ผู้พิการทางสายตา ผู้ไม่สามารถเดินเคลื่อนไหวตามปกติได้ และประชาชนโดยทั่วไป โดยลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปบอกเล่าและเชิญชวนแก่ญาติพี่น้อง คุณพ่อคุณแม่ และเพื่อนบ้าน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการให้วิถีชีวิตประชาธิปไตยนี้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนของเรา และมองไปว่าอีก 10 ปีข้างหน้า เด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในทุกจังหวัด (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 2 กอง และมีกองลูกเสืออาสา กกต.ฯ กองพิเศษ เช่น เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน โรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาที่ยากจนในความดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นต้น รวมจำนวนลูกเสืออาสาฯ 12,243 คน 273 โรงเรียน และจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 1,144 คน ซึ่งโครงการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ดำเนินการขยายผลต่อไป และโครงการนี้ได้รับคำชมเชยจากสำนักงบประมาณว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย (วันที่ 12 มกราคม 2553) 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคณะบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ กระทรวงศึกษาธิการ และในปี 2551 ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนขยายเครือข่ายโครงการฯ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.  
 
 
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
 2. เพื่อให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ให้แก่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และประชาชนในท้องถิ่น และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง
  
 
 
เป้าหมายในการจัดกิจกรรม
 
 
 
การสร้างกองลูกเสืออาสา กกต. ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท  
 

 
 
รูปแบบกิจกรรม
 
 
 
จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต., ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ที่ผ่านการอบรมจัดฝึกอบรมหมู่ลูกเสือเพื่อฝึกอบรมกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ทั่วประเทศ

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย แต่ละกองเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะคนชรา และผู้พิการ เป็นต้น


กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่น
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น มีกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ณ วันที่ 30 ก.ย.2555 รววมทั้งสิ้น 10 กอง ดังนี้
 1. กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 40 คน
 2. กองลูกเสือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 40 คน 
 3. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น                จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 40 คน
 4. กองลูกเสือโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 กอง ลูกเสือ 40 คน
 5. กองลูกเสือโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น      จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 40 คน
 6. กองลูกเสือโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น     จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 52 คน
 7. กองลูกเสือโรงเรียนโสตศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น              จำนวน 1 กอง  ลูกเสือ 40 คน
 8. กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 กอง ลูกเสือ 40 คน
 9. กองลูกเสือโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 กอง ลูกเสือ 40 คน
 10. กองลูกเสือโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 กอง ลูกเสือ  45  คน


กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น และกิจกรรมบริการและช่วยเหลือประชาชนบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 2555

 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 343,104