สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง
Office of Province Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ห้องสมุดออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

อชช.


องค์การเอกชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑.  ชมรมอาสาสมัครกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
๒.  ชมรมเผยแพร่ประชาธิปไตย

ผลการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิเช่น ระเบียบ กฎหมาย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยหาเสียง ผู้สนับสนุนเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนที่สนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓๕ แห่งๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ คน ดังนี้
                   - วันที่ ๔ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๙ แห่ง กรณีครบวาระ   จำนวน ๑,๙๐๐ คนดังนี้
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
                   - วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก กรณีครบวาระ จำนวน ๑๐๐ คน
                   - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมืองลำปาง กรณีครบวาระจำนวน ๑๐๐ คน
                   - วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะ  จำนวน ๑๑ แห่ง จำนวน ๑,๑๐๐ คน
                        - เทศบาลตำบลสบยาว อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
                           - เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
                           - เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
                           - เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
                           - เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
                   - วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะ  จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๓๐๐ คน
                      - เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
                             - เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
                          - เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
 
        ๒. โครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และองค์การเอกชน คือ ชมรมเผยแพร่ประชาธิปไตยจังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๑,๕๒๕ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้กับองค์กรเอกชนและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ประชาธิปไตย และปลูกฝังกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนของตนเอง ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ และที่ได้รับการยกฐานะ ตามข้อ ๒.๖.๑ ดังนี้
                   - การตรวจสอบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ แห่ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
                           - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
                          - องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
                   - การตรวจสอบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
                          - วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก 
                          - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
                - การตรวจสอบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑๑ แห่ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ดังนี้
                        - เทศบาลตำบลสบยาว อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
                           - เทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
                           - เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
                           - เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร
                           - เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
                           - เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
                           - เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
                - การตรวจสอบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๓ แห่ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังนี้
                       - เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
                             - เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
                          - เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
        ๓. โครงการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และองค์การเอกชน  คือ ชมรมอาสาสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนทั่วไป และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งสอดแทรกแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และทัศนคติทางการเมือง การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน และบุคคลทั่วไป จำนวน 75 แห่งๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๕๐๐ คนดังนี้
 
ลำดับ/ ว.ด.ป.
ที่อนุมัติ
งบประมาณ
วันที่ดำเนินโครงการ
พื้นที่ดำเนินโครงการ
อนุมัติวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ระหว่างวันที่๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
- ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ
- ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
- ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
- ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
- ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
- ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
- ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
- ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
- ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
- ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
อนุมัติวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ระหว่างวันที่๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
- ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
- โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว
- โรงเรียนแม่มอกวิทยา อำเภอเถิน
- วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อำเภอเกาะคา
- โรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอเสริมงาม
- วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 
    อำเภอเมืองลำปาง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภองาว
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
    อำเภอเมืองปาน
- โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ
อนุมัติวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓
- บริษัทยู เอฟ ซี อำเภอเมืองลำปาง
- โรงงานลำปางฟู๊ดโปรดัส อำเภอเมืองลำปาง
- บริษัท อินทราเซรามิก อำเภอเมืองลำปาง
- บริษัท ยูเนี่ยนฟ๊อส อำเภอเมืองลำปาง
- บริษัท แสงอรุณ เซรามิก อำเภอเมืองลำปาง
 
ลำดับ/ ว.ด.ป.
ที่อนุมัติ
งบประมาณ
วันที่ดำเนินโครงการ
พื้นที่ดำเนินโครงการ
อนุมัติวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
๒๐๐,๐๐๐บาท
ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
 
- ตำบลสบป๊าด อำเภอแม่เมาะ
- ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
- ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
- ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ
- ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
- ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
- ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
- ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
- ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
- ตำบลจากเหนือ อำเภอแม่เมาะ
อนุมัติวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 169
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 311,311