สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Office of Province Election Commission Of Maehongson


 
 
เครื่องลงคะแนน
เฟสบุ๊ค กกต.
เฟสบุ๊ค อปท.
องค์กรอิสระ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
สำนักผู้ตรวจการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


อบต ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
ผาบ่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

นายอภิชาติ  ปัญญามูลวงษา

 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง 1.นายพายุ  วงศ์จันทร์
2.นายอนุศักดิ์  จิตรบาล       
 
   ส.อบต. หมู่ 1      1.นายโกสิทธิ์  วงค์เจริญ    
2.
นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์             
     
 
   ส.อบต. หมู่ 2    1.นายมนัส  มั่นใจ        
2.
นางสายใจ  กันทใจ         
 
   ส.อบต. หมู่ 3   1.นายจรัล   มูลแก้ว  
2.
นายสุรเดช  พร้อมเพิ่มพูน
 
   ส.อบต. หมู่ 4    1.นายสมพร  ธาราสุจริต   
2.
นายปฐมพงษ์  บุญมาลา            
        
 
   ส.อบต. หมู่ 5    1. นายสากล  บุญเรือง    
2.
นายสำราญ  ขอสุข     
 
   ส.อบต. หมู่ 6    1.นายสาทิตย์  ถาวร    
2.
นายวัฒนา  คีรีธนากร
 
   ส.อบต. หมู่ 7    1.นายจำนง  คล่องงานราษฎร์  
2.
นายจันมี  กวางทู      
 
   ส.อบต. หมู่ 8    1.นายสมชาย  ตยาดีทาน  
2.
นายสมบูรณ์  ขจิตกาญจนา 
 
   ส.อบต. หมู่ 9    1.นายดีลา  ชัยชนะปัญญา 
2.
นายสุดี  แฮมือ
 
   ส.อบต. หมู่ 10    1.นายมงคล  เที่ยงแท้      
2.
นายวิชัย  กิตติศิริพันธ์           
 
  ส.อบต. หมู่ 11    1.นายประยูร  พุฒมา   
2.
นางกรรณิการ์  วุทธานนท์  
 
  ส.อบต. หมู่ 12    1.นายพะจ่าตือ  ยอดคีรี  
2.
นางอำไพ  ฮ่องสอนรักษ์
 

อบต.หมอกจำแป่
 
อบต ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
หมอกจำแป่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่

 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่      
   ส.อบต. หมู่ 1                        
   ส.อบต. หมู่ 2            
   ส.อบต. หมู่ 3      
   ส.อบต. หมู่ 4                         
   ส.อบต. หมู่ 5          
   ส.อบต. หมู่ 6       
   ส.อบต. หมู่ 7         
   ส.อบต. หมู่ 8       
   ส.อบต. หมู่ 9       

อบต.ห้วยผา
 
อบต ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
ห้วยผา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา

 

 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา      
   ส.อบต. หมู่ 1                        
   ส.อบต. หมู่ 2            
   ส.อบต. หมู่ 3      
   ส.อบต. หมู่ 4                         
   ส.อบต. หมู่ 5          
   ส.อบต. หมู่ 6       
   ส.อบต. หมู่ 7         
   ส.อบต. หมู่ 8       
   ส.อบต. หมู่ 9       

อบต.ห้วยปูลิง

อบต ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
ห้วยปูลิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

 

 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง      
   ส.อบต. หมู่ 1                        
   ส.อบต. หมู่ 2            
   ส.อบต. หมู่ 3      
   ส.อบต. หมู่ 4                         
   ส.อบต. หมู่ 5          
   ส.อบต. หมู่ 6       
   ส.อบต. หมู่ 7         
   ส.อบต. หมู่ 8       
   ส.อบต. หมู่ 9       


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 164
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 203,740