สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Office of Province Election Commission Of Maehongson


 
 
เครื่องลงคะแนน
เฟสบุ๊ค กกต.
เฟสบุ๊ค อปท.
องค์กรอิสระ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
สำนักผู้ตรวจการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

อำเภอเมือง

อำเภอ /ตำบล /เทศบาล

หมู่ที่

หน่วยเลือกตั้ง

 

ที่เลือกตั้ง

จำนวน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมายเหตุ

 

อำเภอเมือง

 68  หมู่   6  ชุมชน   77   หน่วย

1.ตำบลจองคำ

(เทศบาลเมือง)

(6 ชุมชน 6 หน่วย)

 

2. ตำบลห้วยโป่ง

(15 หมู่บ้าน 15 หน่วย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

วัดหัวเวียง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

อาคาร กกท.

วัดม่วยต่อ

โรงเรียนบ้านจองคำ

วัดปางล้อ

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า

โรงเรียนบ้านป่าลาน

ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหมาก-ลาง

ศาลาอเนกประสงค์บ้านไม้ฮุง

โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม

โรงเรียนบ้านกลาง

โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ

สถานีอนามัยบ้านพะนอคี

โรงเรียนบ้านหนองเขียว

โรงเรียนยอดดอยวิทยา

โรงเรียนบ้านแม่จ๋า

ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งมะกอก

โบสถ์คริสตจักรบ้านใหม่ห้วยหวาย

ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งมะขามป้อม

 722
650
426
899
601
838
559
264
609
173
280
263
200
307
263
309
305
202
103
269
169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอ/ตำบล/เทศบาล

หมู่ที่

หน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง

จำนวน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมายเหตุ

3. ตำบลผาบ่อง

(12 หมู่บ้าน 14 หน่วย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตำบลปางหมู

(13 หมู่บ้าน 14 หน่วย)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

11

12

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โรงเรียนบ้านผาบ่อง

โรงเรียนบ้านป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29

โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด

โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

วัดห้วยโป่งกาน

ห้วยโป่งกานนอก

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำส่อม

ศาลาประจำหมู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด

ศาลาประจำหมู่บ้านม่อนตะแลง

ศาลาประจำหมู่บ้านผาบ่องเหนือ

 

โรงเรียนบ้านปางหมู

วัดปางหมู

โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพ ที่ 98

โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

โรงเรียนบ้านในสอย

โรงเรียนบ้านใหม่

วัดสบป่อง

โรงเรียนบ้านสบสอย

ศาลาอเนกประสงค์วัดศิริมงคลธรรมมาวาส 

805
590
803
322
438
109
265
139
84
451
320
309
219
199568
649
631
570
661
615
412
275
795

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอ /ตำบล /เทศบาล

หมู่ที่

หน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง

จำนวน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมายเหตุ

 

 

 

 

5. ตำบลหมอกจำแป่

( 9 หมู่บ้าน 9 หน่วย)

 

 

 

 

 

 

6. ตำบลห้วยปูลิง

(11 หมู่บ้าน 11 หน่วย)

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

ศาลาประจำหมู่บ้านพะโข่โหล่

วัดกุงเปา

ศาลาประจำบ้านชานเมือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง

อาคารเอนกประสงค์วัดหมอกจำแป่

โรงเรียนบ้านแม่สะงา

วัดบ้านห้วยขาน

โรงเรียนบ้านนาป่าแปก

โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม

โรงเรียนบ้านรักไทย

โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน

ศาลาอเนกประสงค์บ้านทบศอก

ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านยอด

โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว

โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง

โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยตอง

โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด

ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านห้วยตองก๊อ

โรงเรียนบ้านห้วยฮี้

ศาลากลางหมู่บ้าน

310
202
517
575
150
606
379
409
383
258
273
255
176
122
255
50
232
103
390
220
174
122
148

 

 

อำเภอ/ตำบล/เทศบาล

หมู่ที่

หน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง

         จำนวน          

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมายเหตุ7. ตำบลห้วยผา

(8 หมู่บ้าน 8 หน่วย)

 

 

 

 

 

 

 

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

 

โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย

โรงเรียนบ้านห้วยไทร

โรงเรียนบ้านห้วยผา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

วัดบ้านนาปลาจาด

วัดบ้านทุ่งมะส้าน

ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สุยะใหม่

ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยส้านนอก

โรงเรียนบ้านห้วยส้านใน

 

242
187
500
296
453
530
199
444
114
134

 

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,723