สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Office of Province Election Commission Of Maehongson


 
 
เครื่องลงคะแนน
เฟสบุ๊ค กกต.
เฟสบุ๊ค อปท.
องค์กรอิสระ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
สำนักผู้ตรวจการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

อำเภอแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง
77 หมู่ 90 หน่วย
1. ตำบลแม่สะเรียง
(ในเขตเทศบาลมี หมู่ที่ 2,12,13 จำนวน 4 หน่วย)
(นอกเขตเทศบาลมี 9 หมู่ 12 หน่วย)
9 หมู่ 12 หน่วย
 


 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ

1
1
3
3
4
4
5
6
7
8
8
9

2
2
12
12,13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
วัดจอมแจ้ง
โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะเด่นมะห้า
โบสถ์คริสตจักรบ้านแพะเด่นมะห้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งพร้าว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงสงัด
โบสถ์คริสตจักรบ้านหนองผักหนาม
ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคาว

วัดกิตติวงศ์
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่งวันครู)
วัดชัยลาภ
423
488
704
664
393
474
751
790
534
439
175
347

571
613
574
605

 

 

 

 


ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล

2. ตำบลบ้านกาศ
13 หมู่ 16 หน่วย


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15
16
วัดท่าข้ามใต้
โรงเรียนบ้านสบหาร
ศาลาประจำหมู่บ้านสบหาร
โรงเรียนบ้านแพะ
ศาลา SML บ้านแม่หาร
โรงเรียนบ้านแม่หาร
โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้
โรงเรียนบ้านห้วยหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ
วัดท่าข้ามเหนือ
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านพะมะลอ
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต๊อบ
โรงเรียนบ้านป่าหมาก
ศาลาเอนกประสงค์
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านโป่งดอยช้าง
 
587
405
380
617
719
333
549
506
862
342
155
492
187
660

 
3. ตำบลแม่คง
(มี 11 หมู่บ้าน 13 หน่วย)


 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
วัดทุ่งแล้ง
สถานีอนามัยบ้านทุ่งแล้ง
ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยห้อม
โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา(บ.ห้วยกองแป)
โรงเรียนบ้านจอสิเดอร์
ศูนย์ กศฯ.บ้านห้วยเหี๊ยะ
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
ปะรำหมู่บ้านกองสุม
ปะรำหมู่บ้านอูหลู่
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ
ปะรำบ้านจอท่า
ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองป่าแขม
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
386
349
170
107
270
-
150
99
73
229
101
449
122
4. ตำบลแม่เหาะ
(มี 13 หมู่บ้าน 14 หน่วย)
 


 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่ริดป่าแก่
โรงเรียนบ้านแม่ริดหลวง
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่าหมาก
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
โรงเรียนบ้านดงกู่
โรงเรียนบ้านดงน้อย(สาขาแม่ช้าง)
โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านขุนวง
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย
โรงเรียนบ้านแม่กะไน
511
416
450
729
156
235
160
357
482
213
391
371
210
204

5. เทศบาลตำบลแม่ยวม
( 13 หมู่บ้าน 13 หน่วย)

 

 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
วัดห้วยวอก
โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
วัดห้วยสิงห์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยโผ
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
วัดคะปวง
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
โรงเรียนบ้านแม่กองคา
วัดห้วยบง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะคะปวง
ศาลาเอนกประสงค์บ้านจอมกิตติ
519
520
764
752
730
525
280
519
460
365
384
535
472

6. ตำบลเสาหิน
( 6 หมู่บ้าน 6 หน่วย)
 


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6
โรงเรียนบ้านเสาหิน
ศศช.บ้านแม่เหลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง
อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่เจ
โรงเรียนบ้านโพซอ
โรงเรียนบ้านสล่าเชียงตอง
 
200
268
274
185
257
324
 
7. ตำบลป่าแป๋
( 12 หมู่บ้าน 12 หน่วย) 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
โรงเรียนบ้านอุมลองหลวง
โรงเรียนบ้านอุมลองน้อย
โรงเรียนเจ่าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านแม่ละ
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น
โรงเรียนบ้านห้วยงู
โรงเรียนบ้านอมพาย
โรงเรียนบ้านอุมป๊อก
 
173
315
318
415
350
208
502
244
316
303
391
204
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,904