การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2557
Election of Members of House of Representatives B.E.2557


 
 
เครื่อข่ายข้อมูลการเมืองไทย
ตนไทยดอทคอม
 
 

นอกเขตจังหวัด

ผู้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร? 
          ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลาง)

ตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด คลิ๊กที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
 1. คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ส.ส.42/ข.) - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ Download จากหมวด "แบบฟอร์ม"
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด 
         ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ
 1. ยื่นด้วยตนเอง
 2. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
 3. ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)
  หมายเหตุ กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ส่งไปพร้อมกันกับเอกสารคำขอด้วย
ระยะเวลาในการลงทะเบียน
ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน
 1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ไว้แล้วสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วฯ หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน
 3. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 4. ผู้ที่ลงทะเบียนฯ ต้องไปใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 มกราคม 2557 เท่านั้น จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้
 5. การลงทะเบียนฯ จะมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิฯ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้อง
 • ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง คลิ๊กที่นี่


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 132
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 751,095