สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonpathom


 
 
 
 

ผลคะแนนการเลือกตั้ง

ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.54 ( แยกเป็นเขตเลือกตั้ง) ของจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2554
 
                        เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
1 นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ เพื่อไทย 22,414  
2
นายถนัด ตั้งธรรมนิยม ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 276  
10 พ.ต.อ.วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ประชาธิปัตย์ 26,437  
18
น.ส.ช่วยบุญ จันทร์รักษา เพื่อฟ้าดิน 346  
21 พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ชาติไทยพัฒนา 33,816  ได้รับเลือกตั้ง
36
น.ส.สุพัชฌา คงเจริญ พลังคนกีฬา 80  
บัตรดี 83,369  
บัตรเสีย 5,115  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,494  
                        เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
1 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์  เพื่อไทย  49,127    ได้รับเลือกตั้ง
2
น.ส.นิษฐ์สิณี ตันติตารมย์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน   454  
 10 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ ประชาธิปัตย์   34,874  
 18
น.ส.ปิยะนุช มหาปิยศิลป์  เพื่อฟ้าดิน  261  
 19 นางกาญจนา หุราหะนนท์ เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย   413  
 21
นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์ ชาติไทยพัฒนา   853  
 34 นายกอบกิตติ มุ่งดี ความหวังใหม่   35  
บัตรดี  86,017  
บัตรเสีย  5,839  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  6,132  
                        เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
 1 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร เพื่อไทย  56,936  ได้รับเลือกตั้ง
2 นายดาว เพชรกันกิ่ม ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 622  
 10 น.ส.อุษา เปี่ยมคล้า ประชาธิปัตย์   33,367  
 12
นายพล ศรีวงค์วรรณ
รักษ์สันติ  992  
 18 นายทิวเมฆ นาวาบุญนิยม เพื่อฟ้าดิน  34  
 19
นายกัมพล  ปิ่นแก้ว  เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  840  
 33 ร.ต.อ.สาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ ประชาสันติ   79  
บัตรดี  92,870  
บัตรเสีย  5,894  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  4,919  
                         เขตเลือกตั้งที่ 4
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
นายอนุชา สะสมทรัพย์ เพื่อไทย   43,717  ได้รับเลือกตั้ง
 2
นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน   9,618  
 10 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ประชาธิปัตย์   31,455  
 18
น.ส.ปลูกขวัญ รักพงษ์อโศก เพื่อฟ้าดิน   86  
 19 นายประสิทธิ์ ปิ่นเกล้า  เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  610  
 34
นายสิทธิ์ศักดิ์ นิลสุวรรณ ความหวังใหม่   286  
บัตรดี  85,772  
บัตรเสีย  6,228  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  7,367  
                        เขตเลือกตั้งที่ 5
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
 1 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  เพื่อไทย  48,544  ได้รับเลือกตั้ง
 2
นายกนิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร  ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน  658  
 10 นายมารุต บุญมี ประชาธิปัตย์   40,407  
 12
พล.ท.กสิพัธน์  สว่างสินธุ์ รักษ์สันติ   3,367  
 18 นางมุทิตา สุคันธนาค  เพื่อฟ้าดิน  167  
บัตรดี  93,143  
บัตรเสีย  6,174  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  6,583  
ผลการรวมคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของจังหวัดนครปฐม
หมายเลขประจำพรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง ได้คะแนน หมายเหตุ
1 พรรคเพื่อไทย 211,962  
2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4,076  
3 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2,329  
4 พรรคประชากรไทย 581  
5 พรรครักประเทศไทย 26,256  
6 พรรคพลังชน 280  
7 พรรคประชาธรรม 156  
8 พรรคดำรงไทย 118  
9 พรรคพลังมวลชน 904  
10 พรรคประชาธิปัตย์ 181,275  
11 พรรคไทยพอเพียง 555  
12 พรรครักษ์สันติ 7,814  
13 พรรคไทยเป็นสุข 106  
14 พรรคกิจสังคม 541  
15 พรรคไทยเป็นไท 168  
16 พรรคภูมิใจไทย 976  
17 พรรคแทนคุณแผ่นดิน 103  
18 พรรคเพื่อฟ้าดิน 254  
19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1,886  
20 พรรคการเมืองใหม่ 393  
21 พรรคชาติไทยพัฒนา 13,906  
22 พรรคเสรีนิยม 279  
23 พรรคชาติสามัคคี 116  
24 พรรคบำรุงเมือง 86  
25 พรรคกสิกรไทย 144  
26 พรรคมาตุภูมิ 350  
27 พรรคชีวิตที่ดีกว่า 78  
28 พรรคพลังสังคมไทย 51  
29 พรรคเพื่อประชาชนไทย 207  
30 พรรคมหาชน 1,999  
31 พรรคประชาชนชาวไทย 164  
32 พรรครักแผ่นดิน 100  
33 พรรคประชาสันติ 300  
34 พรรคความหวังใหม่ 186  
35 พรรคอาสามาตุภูมิ 66  
36 พรรคพลังคนกีฬา 171  
37 พรรคพลังชาวนาไทย 181  
38 พรรคไทยสร้างสรรค์ 39  
39 พรรคเพื่อนเกษตรไทย 214  
40 พรรคมหารัฐพัฒนา 276  
รวมคะแนนทั้งสิ้น 459,646  

 

สถิติข้อมูลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม 2554
 
เขต
เลือกตั้ง 
 
 จำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามบัญชี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
    บัตรเสีย     บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   แบบบัญชีรายชื่อ   แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง     แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ 
 เขต1  125,412  97,978  78.12 5,115   5.22 3,343   3.41 9,494   9.69 7,229   7.38
 เขต2  124,867  97,988  78.47  5,839  5.96  5,638  5.75  6,132  6.26  4,003  4.09
 เขต3  132,010  103,683  78.54  5,894  5.68  4,964  4.79  4,919  4.74  3,399  3.28
 เขต4  126,541  99,367  78.53  6,228  6.27  4,568  4.60  7,367  7.41  4,845  4.88
 เขต5  139,791  105,900  75.76  6,174  5.83  3,467  3.27  6,583  6.22  3,812 3.60
 รวมทั้ง จว.  648,621 504,916   77.84  29,250 5.79  21,980  4.35  34,495 6.83  23,288 4.61


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 391,430