สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
Office of The Election Commission of Nakhonphanom


 
 
 
 

อปท.ที่ครบวาระปี 2555

   รายละเอียดสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระในปี พ.ศ.๒๕๕๕

                          
                          ๑) ครบวาระในวันที่  ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕  จำนวน    แห่ง 
                                      - การเลือกตั้งนายก อบต.กุตาไก้  อ.ปลาปาก         

                   
       ๒) ครบวาระในวันที่  ๘ มี.ค. ๒๕๕๕  จำนวน    แห่ง  ได้แก่
                                      - การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ทม.นครพนม  อ.เมืองฯ
                                      - การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ทต.ท่าอุเทน  อ.ท่าอุเทน
                                      - การเลือกตั้ง ส.ทต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม

                   
       ๓) ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่  ๕ เม.ย. ๒๕๕๕  จำนวน  ๑๖  แห่ง  ดังนี้ 
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.โพธิ์ตาก  อ.เมืองฯ
                                      - การเลือกตั้ง ส.อบต.วังตามัว  อ.เมืองฯ
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.กุดฉิม  อ.ธาตุพนม
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.ท่าลาด  อ.เรณูนคร
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.เรณูใต้  เรณูนคร
                                       - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.หนองย่างชิ้น  อ.เรณูนคร        
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นาเข  อ.บ้านแพง
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.หนองเทา  อ.ท่าอุเทน
                                      - การเลือกตั้ง ส.อบต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้ง ส.อบต.โคกสูง  อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นามะเขือ  อ.ปลาปาก      
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.ปลาปาก  อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้งส.อบต.มหาชัย   อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.หนองเทาใหญ่  อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.หนองฮี  อ.ปลาปาก
                                      - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.โคกสว่าง  อ.ปลาปาก


            
๔) ครบวาระในวันที่  ๑๙  เม.ย. ๒๕๕๕  จำนวน    แห่ง
                              -  การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบจ.นครพนม       

       
      ๕) ครบวาระในวันที่
    ก.ค. ๒๕๕๕  จำนวน    แห่ง
                              - การเลือกตั้งนายก อบต.วังตามัว อ.เมืองฯ

            
๖) ครบวาระในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๕  จำนวน  ๑๐  แห่ง  ดังนี้
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.ไชยบุรี   อ.ท่าอุเทน
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.ท่าจำปา  อ.ท่าอุเทน
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.เวินพระบาท  อ.ท่าอุเทน
                             - การเลือกตั้ง ส.อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นาขมิ้น  อ.โพนสวรรค์
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.บ้านค้อ  อ.โพนสวรรค์
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.โพนสวรรค์  อ.โพนสวรรค์
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.บ้านเอื้อง  อ.ศรีสงคราม 
                             - การเลือกตั้งนายกฯ และ ส.อบต.นางัว  อ.นาหว้า
                             - การเลือกตั้ง ส.อบต.นาหว้า  อ.นาหว้า

 
            
๗) ครบวาระในวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕   จำนวน    แห่ง
                            - การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ทต.พระซอง  อ.นาแก

             
๘) ครบวาระในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕    จำนวน    แห่ง
                            -  การเลือกตั้งนายกฯ อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก

             
๙) ครบวาระในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔    จำนวน    แห่ง
                            - การเลือกตั้งนายก อบต.โคกสี  อ.วังยาง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 838,341