สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ กกต.จว. และ สนง.กกต.จว.

โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต.จว.)ประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด1คน และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 4คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4ปี
 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนโยบายและงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายในเขตจังหวัดของตนดังต่อไปนี้
   1.อำนวยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
   2.เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   3. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  4.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  5.เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
  
6.ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบข้อกำหนด ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง
 
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดังนี้
           (ก) สั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเรียกรายงาน เอกสารหรือสถิติใดๆ มาตรวจสอบ
           
(ข) แนะนำ ตักเตือนหรือให้ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลือกตั้ง 
           
(ค)สั่งยับยั้งหรือระงับการกระทำที่เห็นว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อกำหนดประกาศและคำสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.)
            ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
             
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประจำหรืองานธุรการทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดังนี้
             1.จัดทำและเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
            
2.ประสานขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือภาคเอกชนหรือองค์การเอกชนหรือองค์กรประชาชนในการให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง
            
3.ให้การศึกษาเเก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
             
4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดจนประสานขอความร่วมมือประชาชน ภาคเอกชน  องค์การเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
            
5.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
             
6.ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
            
7.ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
             
8.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
             9.ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและคัดค้านการเลือกตั้งรวมทั้งการออกเสียงประชามติ
            
10.ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศคำสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
            
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแบ่งงานออกเป็น5งาน ประกอบด้วย
1.งานอำนวยการ
              มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการงานช่วยอำนวยการ งานประสานงาน งานการคลัง งานนิติการ งานบุคคล งานสารนิเทศ งานพัสดุงานการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์ งานตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.งานพรรคการเมือง
             
มีหน้าที่รับผิดชอบงานประสานและดำเนินการสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในเขตพื้นที่และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานจัดการเลือกตั้ง
             มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจัดการออกเสียงประชามติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานการมีส่วนร่วม
              มีหน้าที่รับผิดชอบงานประสานและดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการรับรอง องค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานสืบสวนสอบสวน
             
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการและสำนักงานมอบหมายปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,734