สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

บุคลากร (กกต.จว. และ พนง.กกต.จว.)

 


คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวินัย ทิพย์สุวรรณ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                            

 นายธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์      นายมาณพ บุญประเสริฐ        นายศุภชัย สกุลแก้ว          นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
          กกต.จว.นศ.                          กกต.จว.นศ.                      กกต.จว.นศ.                      กกต.จว.นศ 

 
 

นางวสี อุทัยมงคล
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายชวนะ ทองนุ่น

รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ****************************************
งานอำนวยการ

ว่าง

 

หัวหน้างานอำนวยการ

 
                                                
  

นางวิจิตร์ เดชะราช
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกรรณิกา รัตนบุรี
พนักงานการเงินและบัญชี

นางพวงพิศ แซ่กว้าน
พนักงานการเลือกตั้ง

นางนิตยา ถนอมนาม
พนักงานการเลือกตั้ง

                                                  นางรัตนา เถรเมือง                          นายอาศิส เพชรสำรวล
        พนักงานสืบสวนสอบสวน                   พนักงานสืบสวนสอบสวน

 

             
นายบวรนันท์ คุณาชล
พนักงานขับรถ

      
นางสาวจุฑาทิพย์  ทรงแก้ว
 พนักงานบริการ

                           

 

นายกิตติพล แก้วมณี
พนักงานจ้างเหมา
 

                        
*************************************************************

งานจัดการเลือกตั้ง

 นายวีระ เจริญพร
หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งนางสาววันเพ็ญ ศรีวิรักษ์
พนักงานการเลือกตั้ง

นางชนาธิป แก้วประเสริฐ
พนักงานการเลือกตั้ง

นายสนธยา แสงศรี
พนักงานสืบสวนสอบสวน

นายพีรพงษ์ ร่างเล็ก
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง


***********************************************************


งานพรรคการเมือง

นางนิจกานต์ ภูรีพัฒนชัย
พนักงานการเลือกตั้ง ทำหน้าที่
หัวหน้างานพรรคการเมือง

              
         นางสาวมณีโชติ กาญจนสุวรรณ
      พนักงานการเลือกตั้ง
        
     ********************************************************

งานการมีส่วนร่วม
 นายณภัทรพงศ์ ทรงแก้ว

หัวหน้างานการมีส่วนร่วม


                           
                                                                                         
                                นางสาวสุจจิตร สทานสัตย์                       นายนริศ  ช่วยแป้น                             นายณกร ยังอุ่น
                                    พนักงานการเลือกตั้ง                         พนักงานการเลือกตั้ง                       พนักงานการเลือกตั้ง****************************************

 

 งานสืบสวนสอบสวน


นายพลพนธ์ แตงอ่อน
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
นายวชิร นุ้ยสี
พนักงานสืบสวนสอบสวน

 

นายรัชพล ทองเนื้องาม
พนักงานสืบสวนสอบสวน
 
นายอาศิส เพชรสำรวล
พนักงานสืบสวนสอบสวน
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 194
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 444,063