สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุดที่ 1  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2541 ครบวาระวันที่ 26 กรกฎาคม 2544
ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสมบูรณ์   พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
2 นายสมพุทธ   ธุระเจน กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
3 นายวัชรา   หงส์ประภัศร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
4 นายสมพร   ศรีเพชร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แทน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542
5 นางชมกร   จารุวัฒนพงษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
6 นางรัชณีบูลย์   ศิริรักษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
7 นายอภิวัฒน์   จันทคณางกูร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
8 นายอากร   ทองธวัช กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542

ชุดที่ 2  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2545 ครบวาระวันที่ 23 มิถุนายน 2549
ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสมบูรณ์   พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
2 นายวัชรา   หงส์ประภัศร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  ลาออก 11 กันยายน 2545
3 นายสมพุทธ   ธุระเจน  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2549 จนหมดวาระ 
4 นางรัชณีบูลย์   ศิริรักษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
5 พันตำรวจเอกอุทัย  ฉัตรมาศ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
6 ว่าที่ร้อยตรี เอาชัย  บางโชคดี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2546


ชุดที่ 3  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ครบวาระวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดร.ไมตรี   จันทรา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
2 นายไพบูลย์   บุญแก้วสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
3 นายพนม   บุญรักษ์   กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
4 พันตำรวจเอกสุวรรณ   ขุนทองจันทร์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
5 นายอารมณ์   คงสกูล กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

ชุดที่ 4  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  ถึงปัจจุบัน
ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายมนัส   เพ็งสุทธิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
2 นายจำเนียร   ชูคลี่ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
3 ดร.ทรงพล   โสภณ   กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
4 พันตำรวจเอกเสริมศักดิ์   ผ่องโชค กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
5 นายวิรัตน์   นิ่มวิจิตร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายสุภาพ   อรรคคำ 1 ธันวาคม 2542 - 1 ตุลาคม 2544
2 นายภิญโญ   บุญลอย 1 ตุลาคม 2544 - 31 ตุลาคม 2546
3 นายวีระ   เจริญพร รักษาการฯ 31 ตุลาคม 2546 - 16 กรกฎาคม 2547
4 นายธงชัย   วรรธนะพิศิษฐ์ 16 กรกฎาคม 2547 - 24 เมษายน 2552
5 นายกิติพงษ์   เที่ยงคุณากฤต 25 พฤษภาคม 2552 - 1 ตุลาคม 2553
6 พันตำรวจเอกพันธ์ระวี   วีระพันธุ์ 18 ตุลาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2554
7 นายวโรทัย  แนวบรรทัด 5 กันยายน 2554 - ปัจจุบัน 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,728