สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.

                       
                  จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย   23  อำเภอ 1 อบจ. 43 เทศบาล  137  อบต. 165  ตำบล  1,551 หมู่บ้าน   

          รายละเอียดดังนี้    

ลำดับที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พืนที่
(ตร.กม.)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 13 115 7 10 580.249
2 เชียรใหญ่ 10 97 2 8 227.116
3 ปากพนัง 17 142 2 15 459.910
4 ชะอวด 11 87 2 10 833.002
5 ทุ่งสง 12 124 5 8 802.977
6 ท่าศาลา 10 109 1 10 363.891
7 ร่อนพิบูลย์ 6 57 3 5 341.226
8 สิชล 9 110 2 8 703.105
9 ลานสกา 5 44 2 4 342.900
10 พิปูน 5 42 2 4 363.000
11 หัวไทร 11 99 3 9 417.773
12 ทุ่งใหญ่ 7 63 1 7 603.287
13 ฉวาง 10 86 3 9 568.000
14 ขนอม 3 34 3 1 433.926
15 นาบอน 3 34 1 3 192.899
16 พรหมคีรี 5 39 3 4 321.499
17 บางขัน 4 60 - 4 575.000
18 จุฬาภรณ์ 6 29 - 5 192.505
19 ถ้ำพรรณรา 3 29 - 3 180.000
20 พระพรหม 4 40 1 3 187.026
21 เฉลิมพระเกียรติ 4 37 2 2 122.145
22 นบพิตำ 4 38 1 3 720.156
23 ช้างกลาง 3 36 1 2 236.000
  รวม 165 1,551 47 137 9,767.592

 ตารางแสดงรายละเอียด อบต.ในแต่ละอำเภอ

ลำดับที่ อำเภอ
   จำนวน    
 อบต.
รายชื่อ อบต.
1 เมือง 10 นาทราย,กำแพงเซา,ไชยมนตรี,มะม่วงสองต้น,นาเคียน,บางจาก,ท่าซัก,ท่าเรือ,ท่าไร่,ปากนคร
2 พรหมคีรี 4 บ้านเกาะ,อินคีรี,ทอนหงส์,นาเรียง
3 ลานสกา 4 เขาแก้ว,ลานสกา,ท่าดี,กำโลน
4 ฉวาง 9 ฉวาง,ละอาย,นาแว,ไม้เรียง,กะเปียด,นากะชะ,ห้วยปริก,ไสหร้า,นาเขลียง
5 พิปูน 4 กะทูน,ยางค้อม,ควนกลาง,พิปูน
6 เชียรใหญ่ 8 เชียรใหญ่,ท่าขนาน,บ้านเนิน,ไสหมาก,ท้องลำเจียก,เสือหึง,เขาพระบาท,แม่เจ้าอยู่หัว
7 ชะอวด 10 ชะอวด,ท่าเสม็ด,เคร็ง,วังอ่าง,บ้านตูล,ขอนหาด,เกาะขันธ์,ควนหนองหงศ์,เขาพระทอง,นางหลง
8 ท่าศาลา 10 ท่าศาลา,กลาย,ท่าขึ้น,หัวตะพาน,อบต.สระแก้ว,อบต.โมคลาน,ไทยบุรี,ดอนตะโก,ตลิ่งชัน,โพธิ์ทอง
9 ทุ่งสง 8 หนองหงส์,ควนกรด,นาไม้ไผ่,นาหลวงเสน,เขาโร,น้ำตก,นาโพธิ์,เขาขาว
10 นาบอน 3 นาบอน,ทุ่งสง,แก้วแสน
11 ทุ่งใหญ่ 7 ท่ายาง,ทุ่งสัง,ทุ่งใหญ่,กุแหระ,ปริก,บางรูป,กรุงหยัน
12 ปากพนัง 15 คลองน้อยป่าระกำ,ชะเมา,คลองกระบือ,บ้านใหม่,หูล่อง,แหลมตะลุมพุก,ปากพนังฝั่งตะวันออก,ปากพนังฝั่งตะวันตก,บางศาลา,บางพระ,บ้านเพิง,ท่าพญา,ปากแพรก,ขนาบนาก
13 ร่อนพิบูลย์ 5 ร่อนพิบูลย์,เสาธง,ควนพัง,ควนชุม,หินตก
14 สิชล 8 สิชล,ทุ่งปรัง,ฉลอง,เสาเภา,เปลี่ยน,สี่ขีด,เทพราช,เขาน้อย
15 ขนอม 1 ควนทอง
16 หัวไทร 9 หัวไทร,ทรายขาว,แหลม,เขาพังไกร,บ้านราม,บางนบ,ท่าซอม,ควนชะลิก,รามแก้ว
17 บางขัน 4 บางขัน,บ้านลำนาว,วังหิน,บ้านนิคม
18 ถ้ำพรรณรา 3 ถ้ำพรรณรา,คลองเส,ดุสิต
19 จุฬาภรณ์ 5 บ้านชะอวด,ควนหนองคว้า,ทุ่งโพธิ์,นาหมอบุญ,สามตำบล
20 พระพรหม 3 นาพรุ,ท้ายสำเภา,ช้างซ้าย
21 นบพิตำ 3 นบพิตำ,กรุงชิง,กะหรอ
22 ช้างกลาง 2 ช้างกลาง,สวนขัน
23 เฉลิมพระเกียรติ 2 เชียรเขา,สวนหลวง
   รวม  137  

 ตารางแสดงเทศบาลในเขตอำเภอ 
 

ลำดับที่ ชื่อเทศบาล อยู่ในเขตอำเภอ
1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมือง
2 เทศบาลตำบลบางจาก เมือง
3 เทศบาลตำบลท่าแพ เมือง
4 เทศบาลตำบลปากนคร เมือง
5 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง
6 เทศบาลตำบลท่างิ้ว เมือง
เทศบาลเมืองปากพูน เมือง 
8 เทศบาลเมืองปากพนัง ปากพนัง
เทศบาลตำบลเกาะทวด  ปากพนัง 
10 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง
11 เทศบาลตำบลที่วัง ทุ่งสง
12 เทศบาลตำบลกะปาง ทุ่งสง
 13  เทศบาลตำบลชะมาย ทุ่งสง
 14  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
15 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
16 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์
17 เทศบาลตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์
18 เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน
19 เทศบาลตำบลจันดี ฉวาง
20 เทศบาลตำบลไม้เรียง ฉวาง
21 เทศบาลตำบลฉวาง ฉวาง
22 เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด
23 เทศบาลตำบลท่าประจะ  ชะอวด 
24 เทศบาลตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่
25 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่
 26  เทศบาลตำบลการะเกด เชียรใหญ่ 
27 เทศบาลตำบลหัวไทร หัวไทร
 28  เทศบาลตำบลหน้าสตน  หัวไทร 
29 เทศบาลตำบลเกาะเพชร หัวไทร
30 เทศบาลตำบลพิปูน พิปูน
31 เทศบาลตำบลเขาพระ พิปูน
32 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา
33 เทศบาลตำบลลานสกา ลานสกา
34 เทศบาลตำบลขุนทะเล  ลานสกา 
35 เทศบาลตำบลสิชล สิชล
 36  เทศบาลตำบลทุ่งใส สิชล 
37 เทศบาลตำบลขนอม ขนอม
38 เทศบาลตำบลท้องเนียน ขนอม
 39  เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ขนอม 
40 เทศบาลตำบลพรหมโลก พรหมคีรี
41 เทศบาลตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี
42 เทศบาลตำบลพรหมคีรี พรหมคีรี
43 เทศบาลตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
 44  เทศบาลตำบลดอนตรอ  เฉลิมพระเกียรติ 
 45 เทศบาลตำบลนาสาร พระพรหม 
 46  เทศบาลตำบลนาเหรง  นบพิตำ 
47 เทศบาลตำบลหลักช้าง  ช้างกลาง 


 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 185
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 444,054