สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

            จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนมิถุนายน  2555    จำนวน ดังนี้

                  1. ประชากรชาย  จำนวน  759,033  คน  ประชากรหญิง   จำนวน  771,063  คน  รวม  1,530,096  คน
            
                  2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย   542,561  คน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหญิง  จำนวน 566,455  รวม  1,109,016  คน

                         ตารางแสดงจำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                                                 (ไม่รวมในเขตเทศบาล)
                                                                                                                                
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง รวม จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหญิง รวม
1 เมือง  73,418  74,211  147,629  53,405  55,814  109,219
2 พรหมคีรี  13,282  13,544  26,826  9,854  10,328  20,182
3 ลานสกา  18,902  19,615  38,517  14,364  15,300  29,664
4 ฉวาง  26,542  27,731  54,273  19,384  20,692  40,076
5 พิปูน  8,956  9,296  18,252  6,687  7,101  13,788
6 เชียรใหญ่  20,779  20,750  41,529  15,430  15,735  31,165
7 ชะอวด  40,722  40,971  81,693  29,048  30,270  59,318
8 ท่าศาลา  52,981  53,872  106,853  36,943  38,389  75,332
9 ทุ่งสง  56,896  54,985  111,881  40,584  40,026  80,610
10 ทุ่งใหญ่  33,600  33,651  67,251  23,380  23,782  47,162
11 ปากพนัง  40,755  39,974  80,729  31,173  30,999  62,172
12 ร่อนพิบูลย์  30,107  29,884  59,991  21,754  22,277  44,031
13 สิชล  39,665  39,977  79,642  28,593  29,481  58,074
14 ขนอม  10,057  10,072  20,129  7,494  7,674  15,168
15 หัวไทร  27,739  27,686  55,425  19,780  20,244  40,024
16 บางขัน  22,859  22,201  45,060  14,708  14,553  29,261
17 ถ้ำพรรณรา  9,384  9,338  18,722  6,601  6,770  13,371
18 จุฬาภรณ์  15,335  15,726  31,061  11,028  11,616  22,644
19 พระพรหม  21,009  21,256  42,265  15,430  15,968  31,398
20 นบพิตำ  16,079  15,965  32,044  11,425  11,315  22,740
21 ช้างกลาง  14,827  15,162  29,989  10,530  10,923  21,453
22 เฉลิมพระเกียรติ  11,416  11,472  22,888  8,464  8,726  17,210
23 นาบอน  11,899  12,149  24,048  8,628  9,028  17,656
   รวม  617,209  619,488  1,236,697 444,687  457,011  901,698


ตารางแสดงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ ชื่อเทศบาล จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง รวม จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหญิง รวม อยู่ในเขตอำเภอ
1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  50,966  56,681  107,647  33,368  39,884  73,252 เมือง
2 เทศบาลตำบลบางจาก  872  955  1,827  663  756  1,419 เมือง
3 เทศบาลตำบลท่าแพ  2,131  2,217  4,348  1,590  1,708  3,298 เมือง
4 เทศบาลตำบลปากนคร  3,101  3,023  6,124  2,314  2,278  4,592 เมือง
5 เทศบาลเมืองปากพนัง  10,365  10,554  20,919  7,637  8,043  15,680 ปากพนัง
6 เทศบาลเมืองทุ่งสง  13,770  15,932  29,702  8,600  10,621  19,221 ทุ่งสง
7 เทศบาลตำบลที่วัง  6,720  6,720  13,440  4,567  4,777  9,344 ทุ่งสง
8 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  3,861  4,175  8,036  2,866  3,220  6,086 ร่อนพิบูลย์
9 เทศบาลตำบลหินตก  4,335  4,278  8,613  3,053  3,139  6,192 ร่อนพิบูลย์
10 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  2,169  2,256  4,425  1,614  1,722  3,336 ร่อนพิบูลย์
11 เทศบาลตำบลนาบอน  1,374  1,409  2,783  993  984  1,977 นาบอน
12 เทศบาลตำบลจันดี  3,581  3,866  7,447  2,664  2,888  5,552 ฉวาง
13 เทศบาลตำบลไม้เรียง  1,197  1,229  2,426  916  997  1,913 ฉวาง
14 เทศบาลตำบลฉวาง  1,357  1,369  2,726  1,012  1,033  2,045 ฉวาง
15 เทศบาลตำบลชะอวด  1,894  2,178  4,072  1,287  1,570  2,857 ชะอวด
16 เทศบาลตำบลท่ายาง  2,388  2,453  4,841  1,663  1,759  3,422 ทุ่งใหญ่
17 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่  1,009  979  1,988  771  764  1,535 เชียรใหญ่
18 เทศบาลตำบลหัวไทร  2,228  2,228  4,456  1,543  1,680  3,223 หัวไทร
19 เทศบาลตำบลเกาะเพชร  3,522  3,442  6,964  2,578  2,531  5,109 หัวไทร
20 เทศบาลตำบลพิปูน  1,397  1,459  2,856  1,061  1,125  2,186 พิปูน
21 เทศบาลตำบลเขาพระ  4,013  4,054  8,067  2,937  3,007  5,944 พิปูน
22  เทศบาลตำบลท่าศาลา  1,400  1,578  2,978  1,001  1,181  2,182  ท่าศาลา
23  เทศบาลตำบลลานสกา  881  929  1,810  672  731  1,403  ลานสกา
24  เทศบาลตำบลสิชล  3,403  3,666  7,069  2,492  2,703  5,195  สิชล
25  เทศบาลตำบลขนอม  1,879  2,033  3,912  1,466  1,578  3,044  ขนอม
26  เทศบาลตำบลท้องเนียน  2,679  2,727  5,406  1,841  1,932  3,773  ขนอม
27  เทศบาลตำบลพรหมโลก  3,281  3,381  6,662  2,529  2,655  5,184  พรหมคีรี
28  เทศบาลตำบลทอนหงส์  1,612  1,598  3,210  1,021  1,107  2,128  พรหมคีรี
29  เทศบาลตำบลพรหมคีรี        1,729  1,752  3,481  พรหมคีรี
30  เทศบาลตำบลทางพูน  4,439  4,206  8,645  3,135  3,071  6,206  เฉลิมพระเกียรติ
   รวม  142,095  150,953  293,048  97,874  109,444  207,318  


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,563