สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

                                                                               
การเลือกตั้งท้องถิ่น

              การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยทีหลายรูปแบบ  เช่น กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล
                ในการเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องสนใจที่จะให้ท้องถิ่นของตนเองพัฒนาก้าวไกล  โดยการเลือกคนดีเข้าบริหารท้องถิ่นของตนเอง มีการตรวจสอบก่อนที่จะเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง  เพราะเท่ากับการคัดเลือกบุคคลไปบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
                การบริหารงานของท้องถิ่นมีหลายชนิด  เช่นด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  สาธารณูปโภค  บรรเทาสาธารณภัย  โรคติดต่อ  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุ
                การบริหารงานของท้องถิ่นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบริหาร  ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและบริหารงานของท้องถิ่นและฝ่ายนิติบัญญัติ  มีหน้าที่ออกกฏหมายและตรวจสอบการบริหารงานของ  ท้องถิ่น
               ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่มีการเลือกตั้ง  ต้องมีสัญชาติไทย  ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาไม่น้อยกว่าห้าปี  และมี       ภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
               ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมตัวในการเลือกตั้ง  เช่น
                  1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ได้)  ใบคำขอมีบัตร  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใบขับขี่ที่มีเลข 13 หลัก และมีรูปถ่าย  และพาสปอร์ต
                  2. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อก่อน 20 วัน  หรือก่อน 15 วันจะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน   เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน
                  3. อย่าขายเสียง เลือกคนดีทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม
                  4. กรณีไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้สามารถแจ้งเหตุก่อนและนับจากวันเลือกตั้งเจ็ดวันด้วยตนเอง  มอบอำนาจ  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ ถ้าไม่ไปเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุจะเสียสิทธิ       เลือกตั้ง 

                                         การแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น
 
            
การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยมีหลายประเภทและมีการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละประเภทแตกต่างกัน   ประกอบด้วย

                     1. การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  การแบ่งเขตเลือกตั้งใช้เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้ง
                     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  การแบ่งเขตเลือกตั้งใช้เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง
                     3. การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา  ใช้เขตเลือกตั้งเมืองพัทยาทั้งสี่เขตเป็นเขต  เลือกตั้ง
                     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ใช้แต่ละเขตในเมืองพัทยาเป็นเขต    เลือกตั้ง 
                     5. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ใช้ทุกเขตเลือกตั้งในอำเภอ   เป็นเขตเลือกตั้ง
                     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ใช้อำเภอแบ่งเป็นเขต  เลือกตั้ง
                     7. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ใช้เขตเทศบาลทั้งหมดในแต่ลเทศบาลเป็น     เขตเลือกตั้ง
                     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ใช้แต่ละเขตเลือกตั้งเป็นเขตเลือกตั้ง  เทศบาลนครแบ่งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง  เทศบาลเมืองแบ่งเป็นสามเขตเลือกตั้งและเทศบาลตำบล      แบ่งเป็นสองเขตเลือกตั้ง
                     9. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง
                    10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขต  เลือกตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,582