สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

กระบวนการเลือกตั้ง

                                                                    กระบวนการเลือกตั้ง 
              
      กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระจะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบวาระหรือกรณีพ้นจากตำแหน่งจะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
                          กระบวนการเลือกตั้งทั้งสองกรณีต้องสรรหา กกต.ท้องถิ่น  จำนวน  4  คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระ 15 วัน  หรือสรรหา กกต.ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ณ วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง
                          หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ส.ถุ./ผ.ถ.1) เพื่อให้ กกต.จว.พิจารณาให้ความเห็นชอบ  กำหนดวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง  วันรับสมัคร  วันเลือกตั้ง
                         กระบวนการหลังจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ  การประกาศรายชื่อผู้สมัคร  การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการนับคะแนน  เจ้าหน้าที่นับคะแนน  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  การจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง  การจัดสถานที่ในหน่วยเลือกตั้ง  การอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง  การนับคะแนเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายหลังการเลือกตั้ง  เป็นต้น
   
   


ข้อมูลการครบวาระการดำรงตำเเหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                   

 
ลำดับที่ ชื่อ  อปท. อำเภอ วันครบวาระผู้บริหาร
1 อบต.โพธิ์ทอง ท่าศาลา 29  มกราคม  2557
2 ทต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 19  มีนาคม  2557
3 ทต.ไม้เรียง ฉวาง 9  เมษายน  2557 
 4  ทต.หินตก  ร่อนพิบูลย์  11  มิถุนายน  2557 
 5  ทต.เขาชุมทอง  ร่อนพิบูลย์  6 สิงหาคม 2557
ทต.นาบอน  นาบอน  6 สิงหาคม 2557
ทต.ขนอม  ขนอม  15 ตุลาคม 2557
ทต.ท่าแพ  เมืองนครศรีธรรมราช  25 ธันวาคม 2557
อบต.สี่ขีด  สิชล  25 ธันวาคม 2557
10  ทต.บางจาก  เมืองนครศรีธรรมราช  3  มีนาคม  2554 
11  ทต.ร่อนพิบูลย์  ร่อนพิบูลย์  7  เมษายน  2554 
12 ทน.นครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช  12  พฤษภาคม  2554 
13 อบต.ปากนคร  เมืองนครศรีธรรมราช  7  กรกฎาคม  2554 
    14  ทต.สิชล  สิชล  28  กรกฎาคม  2554 
15 อบต.ช้างกลาง  ช้างกลาง  6  ตุลาคม  2554 
16 อบต.ขนอม  ขนอม  6  ตุลาคม  2554 
17 อบต.ไสหร้า  ฉวาง  6  ตุลาคม  2554 
18  อบต.ชะมาย  ทุ่งสง  6  ตุลาคม  2554 
19  อบต.ถ้ำใหญ่ ทุ่งส่ง 6  ตุลาคม  2554 
20  อบต.ท่างิ้ว  เมืองนครศรีธรรมราช  6  ตุลาคม  2554 
21  อบต.ท่าเรือ  เมืองนครศรีธรรมราช  6  ตุลาคม  2554 
22  อบต.ปากพูน  เมืองนครศรีธรรมราช  6  ตุลาคม  2554 
23 อบต.โพธิ์เสด็จ  เมืองนครศรีธรรมราช  6  ตุลาคม  2554 
24  อบต.สวนหลวง  เฉลิมพระเกียรติ  4  พฤศจิกายน  2554 
25  ทต.ท้องเนียน  ขนอม  1 ธันวาคม  2554 
26  ทต.ที่วัง  ทุ่งสง  8  ธันวาคม  2554 
27  อบต.ทุ่งใส  สิชล  5  กุมภาพันธ์  2555 
28  อบต.ไทยบุรี  ท่าศาลา  16  กุมภาพันธ์  2555 
29  อบต.หัวตะพาน  ท่าศาลา  16  กุมภาพันธ์  2555 
30  ทต.ชะอวด  ชะอวด  8  มีนาคม  2555 
31  ทต.เชียรใหญ่  เชียรใหญ่  8  มีนาคม  2555 
32  ทต.หัวไทร  อ.หัวไทร  8  มีนาคม  2555 
33  ทต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  8  มีนาคม  2555 
34  อบจ.นครศรีธรรมราช  ทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีฯ  23 มกราคม 2557
35  อบต.เปลี่ยน  สิชล  23  เมษายน  2555 
36  ทม.ทุ่งสง  ทุ่งสง  7  มิถุนายน  2555 
37  ทต.ลานสกา  ลานสกา  7  มิถุนายน  2555 
38  อบต.ท่าศาลา  ท่าศาลา  2  สิงหาคม  2555 
39  ทต.ทางพูน  เฉลิมพระเกียรติ  30  สิงหาคม  2555 
40 อบต.หลักช้าง  ช้างกลาง  6  กันยายน  2555 
41  อบต.กรุงชิง นบพิตำ  6  กันยายน  2555 
42 อบต.นบพิตำ  นบพิตำ  6  กันยายน  2555 
43  อบต.นาเหรง  นบพิตำ  6  กันยายน  2555 
44  อบต.กะหรอ  นบพิตำ  6  กันยายน  2555 
45  อบต.ควนทอง  ขนอม  6  กันยายน  2555 
46  อบต.ทุ่งโพธิ์  จุฬาภรณ์ 6  กันยายน  2555 
47 อบต.สามตำบล  จุฬาภรณ์ 6  กันยายน  2555 
48 อบต.นาแว  ฉวาง 6  กันยายน  2555 
49 อบต.ไม้เรียง ฉวาง  6  กันยายน  2555
50 อบต.ละอาย ฉวาง  6  กันยายน  2555 
51 อบต.ห้วยปริก ฉวาง  6  กันยายน  2555 
52  อบต.เชียรเขา  เฉลิมพระเกียรติ  6  กันยายน  2555 
53  อบต.ดอนตรอ  เฉลิมพระเกียรติ  6  กันยายน  2555 
54 อบต.เกาะขันธ์ ชะอวด  6  กันยายน  2555 
55 อบต.ขอนหาด ชะอวด  6  กันยายน  2555
56 อบต.เขาพระทอง ชะอวด  6  กันยายน  2555
57 อบต.ควนหนองหงษ์ ชะอวด  6  กันยายน  2555
58 อบต.เคร็ง  ชะอวด  6  กันยายน  2555
59 อบต.ชะอวด ชะอวด 6  กันยายน  2555
60 อบต.ท่าประจะ  ชะอวด  6  กันยายน  2555
61  อบต.นาหลง ชะอวด 6  กันยายน  2555
62 อบต.บ้านตูล ชะอวด 6  กันยายน  2555
63 อบต.วังอ่าง ชะอวด 6  กันยายน  2555
64 อบต.การะเกด เชียรใหญ่ 6  กันยายน  2555
65 อบต.เขาพระบาท เชียรใหญ่  6  กันยายน  2555
66 อบต.เเม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่  6  กันยายน  2555
67 อบต.ไสหมาก เชียรใหญ่  6  กันยายน  2555
68 อบต.ดุสิต ถ้ำพรรณรา 6  กันยายน  2555
69 อบต.ถ้ำพรรณรา ถ้าพรรณรา 6  กันยายน  2555
70 อบต.กลาย ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
71 อบต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
72 อบต.สระเเก้ว ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
73 อบต.ท่าขึ้น ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
74 อบต.โมคลาน ท่าศาลา  6  กันยายน  2555
75 อบต.กะปาง ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
76 อบต.เขาขาว ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
77 อบต.เขาโร ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
78 อบต.ควนกรด ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
79 อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
80 อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
81 อบต.นาโพธิ์ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
82 อบต.หนองหงส์ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
83 อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
84 อบต.กุแหระ ทุ่งใหญ่  6  กันยายน  2555
85 อบต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
86 อบต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
87 อบต.บางรูป ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
88 อบต.ปริก ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
89 อบต.เเก้วแสน นาบอน 6  กันยายน  2555
90 อบต.นาบอน นาบอน 6  กันยายน  2555
91 อบต.ทุ่งสง นาบอน 6  กันยายน  2555
92 อบต.บางขัน บางขัน 6  กันยายน  2555
93 อบต.บ้านนิคม บางขัน 6  กันยายน  2555
94 อบต.บ้านลำนาว บางขัน 6  กันยายน  2555
95 อบต.วังหิน บางขัน 6  กันยายน  2555
96 อบต.เกาะทวด ปากพนัง 6  กันยายน  2555
97 อบต.ขนาบนาก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
98 อบต.คลองกระบือ ปากพนัง 6  กันยายน  2555
99 อบต.คลองน้อย ปากพนัง 6  กันยายน  2555
100 อบต.ท่าพญา ปากพนัง 6  กันยายน  2555
101 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
102 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
103 อบต.หูล่อง ปากพนง 6  กันยายน  2555 
104 อบต.ทอนหงส์ พรหมคีรี 6  กันยายน  2555
105 อบต.อินคีรี พรหมคีรี 6  กันยายน  2555
106 อบต.ช้างซ้าย พระพรหม 6  กันยายน  2555
107 อบต.ท้ายสำเภา พระพรหม 6  กันยายน  2555
108 อบต.นาพรุ พระพรหม 6  กันยายน  2555
109 อบต.นาสาร พระพรหม 6  กันยายน  2555
110 อบต.ยางค้อม พิปูน 6  กันยายน  2555
111 อบต.กำเเพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
112 อบต.ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
113 อบต.ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
114 อบต.นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
115 อบต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555 
116 อบต.ควนชุม ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
117 อบต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
118 อบต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
119 อบต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
120  อบต.หินตก ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
121 อบต.กำโลน ลานสกา 6  กันยายน  2555
122 อบต.ขุนทะเล ลานสกา 6  กันยายน  2555
123 อบต.เขาแก้ว ลานสกา 6  กันยายน  2555
124 อบต.ท่าดี ลานสกา 6  กันยายน  2555
125 อบต.ลานสกา ลานสกา 6  กันยายน  2555
126 อบต.ฉลอง สิชล 6  กันยายน  2555
127 อบต.ทุ่งปรัง สิชล 6  กันยายน  2555
128 อบต.เทพราช สิชล 6  กันยายน  2555
129 อบต.สิชล สิชล 6  กันยายน  2555
130 อบต.เสาเภา สิชล 6  กันยายน  2555
131 อบต.เขาพังไกร หัวไทร 6  กันยายน  2555
132 อบต.ควนชะลิก หัวไทร 6  กันยายน  2555
133 อบต.ทรายขาว หัวไทร 6  กันยายน  2555
134 อบต.หน้าสตน หัวไทร 6  กันยายน  2555
135 อบต.หัวไทร หัวไทร 6  กันยายน  2555
136 อบต.แหลม หัวไทร 6  กันยายน  2555
137 ทต.เขาพระ พิปูน 27  กันยายน 2555
138 ทต.เกาะเพชร หัวไทร 18  ตุลาคม  2555
139 ทต.ฉวาง ฉวาง 29  พฤศจิกายน  2555
140 ทต.ท่าศาลา ท่าศาลา 17  มกราคม  2556
141 ทต.พิปูน พิปูน 31  มกราคม  2556
142 อบต.นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 4  เมษายน  2556
143 ทต.จันดี ฉวาง 20  มิถุนายน  2556
144 ทต.พรหมโลก พรหมคีรี 20  มิถุนายน  2556
145 ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี 20  มิถุนายน  2556
146 ทต.ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 12  สิงหาคม  2556
147 อบต.สวนขัน ช้างกลาง 5  กันยายน  2556
148 อบต.ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ 5  กันยายน  2556
149 อบต.บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ 5  กันยายน  2556
150 อบต.ฉวาง ฉวาง 5  กันยายน  2556
151 อบต.กะเปียด ฉวาง 5  กันยายน  2556
152 อบต.นากะชะ ฉวาง 5  กันยายน  2556
153 อบต.นาเขลียง ฉวาง 5  กันยายน  2556
154 อบต.ท่าเสม็ด ชะอวด 5  กันยายน  2556
155 อบต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
156 อบต.ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
157 อบต.ท่าขนาน เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
158 อบต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
159 อบต.เสือหึง เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
160 อบต.คลองเส ถ้ำพรรณรา 5  กันยายน  2556
161 อบต.ดอนตะโก ท่าศาลา 5  กันยายน  2556
162 อบต.น้ำตก ทุ่งสง 5  กันยายน  2556
163 อบต.ทุ่งสัง ท่งใหญ่ 5  กันยายน  2556
164 อบต.ปากแพรก ปากพนัง 5  กันยายน  2556
165 อบต.ชะเมา ปากพนัง 5  กันยายน  2556
166 อบต.บางศาลา ปากพนัง 5  กันยายน  2556
167 อบต.บ้านเพิง ปากพนัง 5  กันยายน  2556
168 อบต.บ้านใหม่ ปากพนัง 5  กันยายน  2556
169 อบต.ป่าระกำ ปากพนัง 5  กันยายน  2556
170 อบต.แหลมตะลุมพุก ปากพนัง 5  กันยายน  2556
171 อบต.นาเรียง พรหมคีรี 5  กันยายน  2556
172 อบต.บ้านเกาะ พรหมคีรี 5  กันยายน  2556
173 อบต.กะทูน พิปูน 5  กันยายน  2556
174 อบต.ควนกลาง พิปูน 5  กันยายน  2556
175 อบต.พิปูน พิปูน 5  กันยายน  2556
176 อบต.มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 5  กันยายน  2556
177 อบต.เขาน้อย สิชล 5  กันยายน  2556
178 อบต.ท่าซอม หัวไทร 5  กันยายน  2556
179 อบต.บ้านราม หัวไทร 5  กันยายน  2556
180 อบต.รามแก้ว หัวไทร 5  กันยายน  2556
181 อบต.บางนบ หัวไทร 5  กันยายน  2556
182 อบต.นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 18  ธันวาคม  2556 
183 ทต.พรหมคีรี พรหมคีรี 15  มกราคม  2557
184 อบต.บางพระ ปากพนัง 18  ธันวาคม  2556                              
    185    อบต.ไชยมนตรี                    เมืองนครศรีธรรมราช                18  ธันวาคม  2556
                                                                  

ข้อมูลการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น

                                                                                     จังหวัดนครศรีธรรมราช
                   
 ลำดับที่  ชื่อ  อปท.  อำเภอ  วันครบวาระสมาชิก
1 ทต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 19  มีนาคม  2557
2 ทต.ไม้เรียง  ฉวาง 9  เมษายน  2557
3 ทต.หินตก ร่อนพิบูลย์ 11  มิถุนายน  2557
4 ทต.เขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์  6 สิงหาคม 2557
5 ทต.นาบอน  นาบอน  6 สิงหาคม 2557
6 ทต.ขนอม  ขนอม  15 ตุลาคม 2557
7 ทต.ท่าแพ เมืองนครศรีธรรมราช 25 ธันวาคม 2557
8 ทต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 3  มีนาคม  2554
9 ทต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 7  เมษายน  2554 
10 ทน.นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช  12  พฤษภาคม  2554
11 ทต.สิชล สิชล 28  กรกฎาคม  2554 
12 อบต.ช้างกลาง ช้างกลาง 6  ตุลาคม  2554
13 อบต.ขนอม ขนอม  6  ตุลาคม  2554
14 อบต.ไสหร้า ฉวาง 6  ตุลาคม  2554
15 อบต.ชะมาย  ทุ่งสง 6  ตุลาคม  2554
16 อบต.ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 6  ตุลาคม  2554
17 อบต.ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช 6  ตุลาคม  2554
18 อบต.ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 6  ตุลาคม  2554
19 อบต.ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 6  ตุลาคม  2554
20 อบต.โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 6  ตุลาคม  2554
21 ทต.ท้องเนียน ขนอม 1  ธันวาคม  2554
22 ทต.ที่วัง ทุ่งสง 8  ธันวาคม  2554
23 อบต.ทุ่งใส สิชล 5  กุมภาพันธ์  2555
24 ทต.ชะอวด ชะอวด 8  มีนาคม  2555
25 ทต.เชียรใหญ่ ชะอวด 8  มีนาคม  2555
26 ทต.หัวไทร หัวไทร 8  มีนาคม  2555
27 ทต.ฉวาง ฉวาง 8  มีนาคม  2555
28 ทม.ปากพนัง ปากพนัง  8  มีนาคม  2555
29 อบจ.นครศรีธรรมราช ทุกอำเภอในจังหวัด นศ. 19  เมษายน  2555
30 ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง 7  มิถุนายน  2555
31 ทต.ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 7  มิถุนายน  2555
32 ทต.ลานสกา ลานสกา 7  มิถุนายน  2555
33 ทต.ท่าศาลา ท่าศาลา 14  มิถุนายน  2555
34 อบต.ท่าศาลา ท่าศาลา 2  สิงหาคม  2555
35 ทต.ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 30  สิงหาคม  2555
36 อบต.หลักช้าง ช้างกลาง 6  กันยายน  2555
37 อบต.กรุงชิง นบพิตำ 6  กันยายน  2555
38 อบต.นบพิตำ นบพิตำ 6  กันยายน  2555
39 อบต.นาเหรง นบพิตำ 6  กันยายน  2555
40 อบต.กะหรอ นบพิตำ 6  กันยายน  2555
41 อบต.ควนทอง ขนอม 6  กันยายน  2555
42 อบต.ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 6  กันยายน  2555
43 อบต.สามตำบล จุฬาภรณ์ 6  กันยายน  2555
44 อบต.นาแว ฉวาง 6  กันยายน  2555
45 อบต.ไม้เรียง ฉวาง 6  กันยายน  2555
46 อบต.ละอาย ฉวาง 6  กันยายน  2555
47 อบต.ห้วยปริก ฉวาง 6  กันยายน  2555
48 อบต.เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 6  กันยายน  2555
49 อบต.ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 6  กันยายน  2555
50 อบต.สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 6  กันยายน  2555
51 อบต.เกาะขันธ์ ชะอวด 6  กันยายน  2555
52 อบต.ขอนหาด ชะอวด 6  กันยายน  2555
53 อบต.เขาพระทอง ชะอวด 6  กันยายน  2555
54 อบต.ควนหนองหงษ์ ชะอวด 6  กันยายน  2555
55 อบต.เคร็ง ชะอวด 6  กันยายน  2555
56 อบต.ชะอวด ชะอวด 6  กันยายน  2555
57 อบต.ท่าประจะ ชะอวด 6  กันยายน  2555
58 อบต.นางหลง ชะอวด 6  กันยายน  2555
59 บ้านตูล ชะอวด 6  กันยายน  2555
60 วังอ่าง ชะอวด 6  กันยายน  2555
61 การะเกด เชียรใหญ่ 6  กันยายน  2555
62 เขาพระบาท เชียรใหญ่ 6  กันยายน  2555
63 เเม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 6  กันยายน  2555
64 อบต.ไสหมาก เชียรใหญ่ 6  กันยายน  2555
65 อบต.ดุสิต ถ้ำพรรณรา 6  กันยายน  2555
66 อบต.ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 6  กันยายน  2555
67 อบต.กลาย ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
68 อบต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
69 อบต.ไทยบุรี ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
70 อบต.สระแก้ว ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
71 อบต.ท่าชึ้น ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
72 อบต.โมคลาน ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
73 อบต.โพธิ์ทอง ท่าศาลา 6  กันยายน  2555
74 อบต.กะปาง ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
75 อบต.เขาขาว ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
76 อบต.เขาโร ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
77 อบต.ควนกรด ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
78 อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
79 อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
80 อบต.นาโพธิ์ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
81 อบต.หนองหงส์ ทุ่งสง 6  กันยายน  2555
82 อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
83 อบต.กุแหระ ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
84 อบต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
85 อบต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
86 อบต.บางรูป ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
87 อบต.ปริก ทุ่งใหญ่ 6  กันยายน  2555
88 อบต.แก้วแสน นาบอน 6  กันยายน  2555
89 อบต.นาบอน นาบอน 6  กันยายน  2555
90 อบต.ทุ่งสง นาบอน 6  กันยายน  2555
91 อบต.บางขัน บางขัน 6  กันยายน  2555
92 อบต.บ้านนิคม บางขัน 6  กันยายน  2555
93 อบต.บ้านลำนาว บางขัน 6  กันยายน  2555
94 อบต.วังหิน บางขัน 6  กันยายน  2555
95 อบต.เกาะทวด ปากพนัง 6  กันยายน  2555
96 อบต.ขนาบนาก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
97 อบต.คลองกระบือ ปากพนัง 6  กันยายน  2555
98 อบต.คลองน้อย ปากพนัง 6  กันยายน  2555
99 อบต.ท่าพญา ปากพนัง 6  กันยายน  2555
100 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
 101 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 6  กันยายน  2555
102 อบต.หูหล่อง ปากพนัง 6  กันยายน  2555
103 อบต.ทอนหงส์ พรหมคีรี 6  กันยายน  2555
104 อบต.อินคีรี พรหมคีรี 6  กันยายน  2555
105 อบต.ช้างซ้าย พระพรหม 6  กันยายน  2555
106 อบต.ท้ายสำเภา พระพรหม 6  กันยายน  2555
107 อบต.นาพรุ พระพรหม 6  กันยายน  2555
108 อบต.นาสาร พระพรหม 6  กันยายน  2555
109 อบต.ยางค้อม พิปูน 6  กันยายน  2555
110 อบต.กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
111 อบต.ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
112 อบต.ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
113 อบต.นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555 
114 อบต.นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
115 อบต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 6  กันยายน  2555
116 อบต.ปากนคร เมืองนครศีธรรมราช 6  กันยายน  2555
117 อบต.ควนชุม ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
118 ควนพัง  ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
119 อบต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
120 อบต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
121 อบต.หินตก ร่อนพิบูลย์ 6  กันยายน  2555
122 อบต.กำโลน ลานสกา 6  กันยายน  2555
123 อบต.ขุนทะเล ลานสกา 6  กันยายน  2555
124 อบต.เขาแก้ว ลานสกา 6  กันยายน  2555
125 อบต.ท่าดี ลานสกา 6  กันยายน  2555
126 อบต.ลานสกา ลานสกา 6  กันยายน  2555
127 อบต.ฉลอง สิชล 6  กันยายน  2555
128 อบต.ทุ่งปรัง สิชล 6  กันยายน  2555
129 อบต.เทพราช สิชล 6  กันยายน  2555
130 อบต.เปลี่ยน สิชล 6  กันยายน  2555
131 อบต.สิชล สิชล 6  กันยายน  2555
132 อบต.สี่ขีด สิชล 6  กันยายน  2555
133  อบต.เสาเภา สิชล 6  กันยายน  2555
134 อบต.เขาพังไกร หัวไทร 6  กันยายน  2555
135 อบต.ควนชะลิก หัวไทร 6  กันยายน  2555
136 อบต.ทรายขาว หัวไทร 6  กันยายน  2555
137 อบต.หน้าสตน หัวไทร 6  กันยายน  2555
138 อบต.หัวไทร หัวไทร 6  กันยายน  2555
139 อบต.เเหลม หัวไทร 6  กันยายน  2555
140 ทต.เขาพระ อ.พิปูน 27  กันยายน  2555
141 ทต.เกาะเพชร หัวไทร 18  ตุลาคม  2555
142 ทต.พิปูน พิปูน 31  มกราคม  2556
143 ทต.จันดี ฉวาง 20  มิถุนายน  2556
144 ทต.พรหมโลก พรหมคีรี 20  มิถุนายน  2556
145 ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี 20  มิถุนายน  2556
146 อบต.สวนขัน ช้างกลาง 5  กันยายน  2556
147 อบต.ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ 5  กันยายน  2556
148 อบต.บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ 5  กันยายน  2556
149 อบต.ฉวาง ฉวาง 5  กันยายน  2556
150 อบต.กะเปียด  ฉวาง 5  กันยายน  2556
151 อบต.นากะชะ ฉวาง 5  กันยายน  2556
152 อบต.นาเขลียง ฉวาง 5  กันยายน  2556
153 อบต.ท่าเสม็ด ชะอวด 5  กันยายน  2556
154 อบต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
155 อบต.ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
156 อบต.ท่าขนาน เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
157 อบต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
158 อบต.เสือหึง เชียรใหญ่ 5  กันยายน  2556
159 อบต.คลองเส ถ้ำพรรณรา 5  กันยายน  2556
160 อบต.ดอนตะโก ท่าศาลา 5  กันยายน  2556
161 อบต.หัวตะพาน ท่าศาลา 5  กันยายน  2556
162 อบต.น้ำตก ทุ่งสง 5  กันยายน  2556
163 อบต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 5  กันยายน  2556
164 อบต.ปากแพรก ปากพนัง 5  กันยายน  2556
165 อบต.ชะเมา ปากพนัง 5  กันยายน  2556
166 อบต.บางศาลา ปากพนัง 5  กันยายน  2556
167 อบต.บ้านเพิง ปากพนัง 5  กันยายน  2556
168 อบต.บ้านใหม่ ปากพนัง 5  กันยายน  2556
169 อบต.ป่าระกำ ปากพนัง 5  กันยายน  2556
170 อบต.แหลมตะลุมพุก ปากพนัง 5  กันยายน  2556
171 อบต.นาเรียง พรหมคีรี 5  กันยายน  2556
172 อบต.บ้านเกาะ พรหมคีรี 5  กันยายน  2556
173 อบต.กะทูน พิปูน 5  กันยายน  2556
174 อบต.ควนกลาง พิปูน 5  กันยายน  2556
175 อบต.พิปูน พิปูน 5  กันยายน  2556
176 อบต.มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 5  กันยายน  2556
177 อบต.เขาน้อย สิชล 5  กันยายน  2556
178 อบต.ท่าซอม ทัวไทร 5  กันยายน  2556
179 อบต.บ้านราม หัวไทร 5  กันยายน  2556
180 อบต.รามแก้ว หัวไทร 5  กันยายน  2556
181 อบต.บางนบ หัวไทร 5  กันยายน  2556
182 อบต.นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 18  ธันวาคม  2556
183 ทต.พรหมคีรี พรหมคีรี 15  มกราคม  2557
184 อบต.บางพระ ปากพนัง 18  ธันวาคม  2556
185 อบต.ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช 18  ธันวาคม  2556


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,580