สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การถอดถอน ผถ./สถ.


 

                  แนวทางการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

                        ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้มีการลงคะเเนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรที่จะดำรงตำเเหน่งอีกต่อไปโดยมี  4  ขั้นตอนดังนี้

                       ขั้นตอนที่  1     ทำคำร้องขอให้มีการถอดถอนโดยระบุชื่อ  ที่อยู่  ลงลายมือชื่อ  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                       ขั้นตอนที่  2     ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(เฉพาะ  กทม.)  โดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่หรือ  มีความประพฤติเสื่อมเสียจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำเเหน่งต่อไป
                      ขั้นตอนที่  3     เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำร้องเเล้ว  ให้ส่งคำร้องพร้อมคำชี้เเจงของผู้ถูกกล่าวหาไปยัง  กกต.  เพื่อทำการประกาศวันเเละจัดให้มีการลงคะเเนนเสียงถอดถอน
                      ขั้นตอนที่  4     ผู้มีสิทธิลงคะเเนนเสียงถอดถอน  ณ  หน่วยลงคะเเนนเสียงที่ถอดถอน  ณ  หน่วยคะเเนนเสียงที่ กกต.กำหนดการเข้าชื่อร้องข้อ    
                      การลงคะเเนนเสียงคะเเนนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเต่ละเเห่งต่อจำนวนผู้เข้าชื่อ  ดังนี้

                                       จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                                          จำนวนผู้เข้าชื่อถอดถอน

                                       ไม่เกิน  1  เเสนคน                                               ไม่น้อยกว่า  1  ใน  5
                                       เกิน  1  เเสน-5  เเสนคน                                        ไม่น้อยกว่า  2  หมื่นคน
                                       เกิน  5  เเสน-1  ล้านคน                                         ไม่น้อยกว่า  2.5  เเสนคน
                                       เกิน  1  ล้านคน                                                    ไม่น้อยกว่า  3  เเสนคน

                        ผลการลงคะเเนนเสียง

                        ประชาชนลงคะเเนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผูมีสิทธิ์ลงคะเเนนเสียงเเละได้คะเเนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะเเนนเสียง  ให้บุคคลนั้นพันจากตำเเหน่งนับเเต่วันลงคะเเนนเสียง
                       ประชาชนลงคะเเนนเสียงไม่ถึงกิ่งหนึงของจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะเเนนเสียงให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป(บุคคลนั้นยังอยู่ในตำแหน่ง) 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,583