สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การออกเสียงประชามติ

                                                                  
การออกเสียงประชามติ
             การออกเสียงประชามติ   หมายถึง  กระบวนการในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญ  และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฏหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป  ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการรับความเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนั้นๆก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีคำสั่งหรือดำเนินการใดๆ
             หลักสำคัญของการออกเสียงประชามติ  
                1. ต้องมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชนโดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล
                2.ข้อความที่จะขอความเห็นต้องชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถตัดสินใจจะเห็นชอบไม่เห็นชอบในเรื่องนั้นๆได้
                3.ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
                4.ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ
                5.ต้องนำผลการออกเสียงประชามติไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มาออกเสียงประชามติ
             ประเภทของการออกเสียงประชามติ
               
1. การออกเสียงประชามติแบบบังคับ  โดยเขียนบังคับไว้ในกฏหมาย โดยหากเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบจึงจะสามารถดำเนินการในเรื่องนั้นได้
                2. การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก  ซึ่งจะมีบทบัญญัติไว้ในกรณีที่เห็นสมควร  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อขอให้จัดทำประชามติในเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               การออกเสียงประชามติอาจจะมีทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่จะทำประชามติกว้างขวางเพียงใด
              การออกเสียงประชามติในประเทศไทย
               
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติคือ  ฉบับ พ.ศ. 2492,2534,2540,2549 ซึ่งจะกำหนดการตัดสินผลการออกเสียงเอาไว้ เช่น เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง  เป็นต้น
              สาเหตุของการออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2550
              จากการที่มีการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทย  โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบออบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เมื่อวันที่ 19  กันยายน พ.ศ.2549  เป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิกและประกาศให้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2549  แทน  ซึ่งกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อไปก่อนประกาศใช้  โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 29,31และ32 และการออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2550  ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ครั้งนี้ถือเป็นการออกเสียงประชามติระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย
               สาระสำคัญของการออกเสียงประชามติ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550
                  1.กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
                  2.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดออกเสียงประชามติ
                  3.ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ
                  4.ออกเสียงโดยตรงและลับ
                  5.ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง
                  6.ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง  หน่วยละ 800 คนโดยประมาณ
                  7.กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง  ประกอบด้วย
                      (1) มีสัญชาติไทย  ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
                      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการออกเสียง
                      (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับถึงวันออกเสียงประชามติ
                  8.กำหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียง  ได้แก่ บุคคลที่
                      (1) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                      (2) เป็นภิกษุ สามเณร  นักพรตหรือนักบวช
                      (3) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งโดยชอบด้วยกฏหมาย

                  9.ปิดประกาศบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 20 วัน และเพิ่มชื่อถอนชื่อไม่น้อยกว่า 10 วัน
                  10.กำหนดรูปแบบบัตรออกเสียงประชามติและวิธีการทำเครื่องหมายในบัตรออกเสียงประชามติ
                  11.กำหนดระยะเวลาออกเสียงประชามติระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
                  12.นับคะแนนที่หน่วยออกเสียง
                  13.กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดอื่นลงทะเบียนก่อนวันออกเสียง 30 วันและใช้สิทธิในจังหวัดที่ตนอยู่ได้
                  14.กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งให้ใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางได้
                  15.กำหนดให้คัดค้านการออกเสียงในหน่วยออกเสียงได้
                การเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง
                  
1.ให้ความสนใจติดตามข้อมูลข้าวสารเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญก่อนการตัดสินใจ
                   2.เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
                   3.คิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลก่อนตัดสินใจ
                   4.ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้อง
                   5.เห็นความสำคัญและไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน

               จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้พิจารณาดำเนินการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550  ผลการออกเสียงประชามติตามตารางข้างล่างนี้
อำเภอ ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ ไม่เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ
ช้างกลาง 21,391  11,336  52.99  10,313  90.98  895  7.90  128  1.13
นบพิตำ 21,435  11,479  53.57  10,019  87.28  1,283  11.18  177  1.54
ขนอม 20,863  10,956  52.51  10,055  91.78  774  7.06  127  1.16
จุฬาภรณ์ 21,815  10,900  49.96  9,733  89.29  1,016  9.32  151  1.39
ฉวาง 48,517  26,658  54.94  24,387  91.48  1,912  7.17  359  1.35
เฉลิมพระเกียรติ 23,438  9,912  42.29  9,067  91.47  695  7.01  150  1.51
ชะอวด 60,115  32,038  53.29  29,142  90.96  2,421  7.56  475  1.48
เชียรใหญ่ 33,433  16,520  49.41  15,367  93.02  936  5.67  217  1.31
ถ้ำพรรณรา 12,570  7,630  60.70  7,086  92.87  463  6.07  81  1.06
ท่าศาลา 75,721  36,348  48.00  32,358  89.02  3,346  9.21  505  1.39
ทุ่งสง 103,969  58,890  56.64  53,358  90.61  4,800  8.15  732  1.24
ทุ่งใหญ่ 47,570  24,238  50.59  22,167  91.46  1,765  7.28  306  1.26
นาบอน 18,989  10,556  55.59  9,485  89.85  971  9.20  100  0.95
บางขัน 27,243  16,396  60.18  15,050  91.79  1,190  7.26  156  0.95
ปากพนัง 78,144  35,205  45.05  32,699  92.88  1,988  5.65  518  1.47
พรหมคีรี 26,636  12,687  47.63  11,337  89.40  1,162  9.16  188  1.48
พระพรหม 30,660  17,066  55.66  15,459  90.58  1319  7.73  288  1.69
พิปูน 21,043  12,523  59.51  10,877  86.86  1,436  11.47  210  1.68
เมือง 186,609  93,974  50.35  84,950  90.40  7,762  8.26  1,262  1.34
ร่อนพิบูลย์ 58,181  27,488  47.24  25,174  91.58  1,914  6.96  400  1.46
ลานสกา 30,454  17,687  58.27  16,194  91.60  1,186  6.71  307  1.74
สิชล 60,809  32,055  52.71  29,466  91.92  2,225  6.94  364  1.14
หัวไทร 49,693  24,919  50.14  23,195  93.10  1,395  5.60  329  1.32
นอกเขตจังหวัด    422    371    46    5  
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,741