สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การร้องคัดค้าน

การยื่นคำร้องคัดค้าน 
1. ผู้คัดค้านต้องยื่นคำร้องคัดค้านด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.  ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านเกิดขึ้น
    ในกรณีที่เหตุจำเป็นอาจยื่นต่อ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง

คำร้องคัดค้านต้องทำเป็นหนังสือที่ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดในคำร้องคัดค้านดังนี้
(1) วัน เดือน ปีที่จัดทำร้องคัดค้าน
(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้านหากมีหลายคนให้ระบุชื่อและที่อยู่พร้อมลงลายมือชื่อไว้ท้ายคำร้องคัดค้าน
(3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกคัดค้าน รวมทั้งให้ระบุชื่อผู้สมัครฯ ที่เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นเท่าที่จะระบุได้
(4) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้องหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทำ รวมทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น
(5) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุหรือพยานบุคคลพร้อมทั้งที่อยู่และรายละเอียดเกี่ยวกับพยานดังกล่าวเท่าที่จะระบุได้                                                       
    สำหรับการคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหลักฐานการทักท้วงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดด้วย

ระยะเวลาการยื่นคำร้องคัดค้าน
คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งอาจยื่นได้
1.  ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือ
2.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
3.  กรณีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ยื่นได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
    
การยื่นคำร้องคัดค้านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้ยื่นได้จนถึงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี สำหรับคำร้องคัดค้านกรณีอื่นให้ยื่นได้ก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน
1.  ผู้คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้น
2.  ผู้คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ในเขตเลือกตั้งนั้น
3.  ผู้คัดค้านการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององค์กรที่เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
4. ผู้คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอในเขตเลือกตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,738