สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การเลือกตั้ง

สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
             
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                    
 นับตั้งแต่ประเทศไทยมรการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2475  ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2476  เมื่อนับถึงการเลือกตั้งทั้วไปเมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2550  แล้วมีการเลือกตั้งทั่วไป  จำนวน  23 ครั้ง
                                 ในจำนวน  23  ครั้ง  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าควบคุมการเลือกตั้ง จำนวน  7  ครั้ง  
                               ครั้งที่ 1  วันที่  6  มกราคม  2544
                               ครั้งที่ 2  วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2548
                               ครั้งที่ 3  วันที่ 2  เมษายน 2549
                               ครั้งที่ 4  วันที่ 23 เมษายน  2549
                               ครั้งที่ 5  วันที่ 25 เมษายน  2549
                               ครั้งที่ 6  วันที่ 29 เมษายน 2549
                               ครั้งที่  7  วันที่  23  ธันวาคม  2550
                               
 
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2476-ปัจจุบัน

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. หมายเหตุ
1 15 พ.ย.2476 - 1  
2 7 พ.ย.2480 - 2  
3 12 พ.ย.2481 - 2  
4 6 ม.ค.2489 - -  
5 29 ม.ค.2491 - 2  
6 26 ก.พ.2495 - 2 ธมป.2,ปชป.1
7 26 ก.พ.2500 - 4 สมศ.1
8 15 ธ.ค.2500 - 4 ปชป.1,สภ.3
9 10 ก.พ.2512 - 6 ปชป.5,สปท.1
10 26 ม.ค.2518 3 8 ปชป.5,กสค.1
 11  4 เม.ย.2519  3  8  สคน.2
 12  22 เม.ย.2522  3  8  ปชป.8
 13  18 เม.ย.2526  3  9  ปชป.3,กสค.5
 14  27 ก.ค.2529  3  9  ปชป.9
 15  24 ก.ค.2531  3  9  ปชป.6,กน.3
 16  22 มี.ค.2535  3  9  ปชป.8,อภ.1
 17  13 มี.ค.2535  3  8  ปชป.6,พธ.3
 18  2 ก.ค.2538  4  10  ปชป.10
 19  17 พ.ย.2539  4  10  ปชป.10
 20  6 ม.ค.2544  10  10  ปชป.10
 21  6 ก.พ.2548  10  10  ปชป.10
 22  2 เม.ย.2549  10  10                 การเลือกตั้งมิชอบ   
 
  ครั้งที่  23      เมื่อวันที่     23 ธ.ค.50  จำนวนเขตเลือกตั้ง  4  จำนวน  ส.ส.  10      ได้ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์  10  คน

ที่มา:    รายรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2540  จังหวัดนครศรีธรรมราชและกองการเลือกตั้งกรมการปกครองและสำนักงาน กกต.
หมายเหตุ        1.   -  หมายถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
                      2.       คำย่อพรรคการเมือง
                                ปชป.    คือประชาธิปัตย์
                                สมศ.    คือเสรีมนังคศิลา
                                กสค.    คือกิจสังคม
                                พธ.      คือพลังธรรม
                                ธมป.    คือธรรมาธิปัตย์
                                สปท.   คือสหประชาไทย
                                สคน.    คือสังคมนิยม
                                สภ.       คือสหภูมิ
                       3. การเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

                                  ตารางเปรียบเทียบการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2518 - 2548  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
                            
                                                                                                                
ลำดับที่ การเลือกตั้งเมื่อ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ จำนวนเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. จำนวนผู้มีสิทธิ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ จำนวนบัตรเสีย ร้อยละ
1  26ม.ค.18  10  3  8  521,528  232,444  44.57  30,299  13.03
2  4เม.ย.19  11  3  8  531,957  192,993  36.27  10,673  5.53
3  22เม.ย.22  12  3  8  565,139  204,842  36.25  9,367  4.57
4  18เม.ย.26  13  3  9  635,167  274,462  43.21  9,151  3.33
5  27ก.ค.29  14  3  9  654,204  340,382  52.03  11,202  3.29
 6  24ก.ค.31  15  3  9  662,498  330,862  49.94  12,418  3.75
 7  22มี.ค.35  16  3  9  795,172  405,607  51.01  9,634  2.39
 8  13ก.ย.35  17  3  9  783,630  408,980  5219  9138  2.23
 9  2 ก.ค.38  18  4  10  933,633  503,821  53.96  10,948  2.17
 10  17พ.ย.39  19  4  10  641,096  488,133  51.87  7,918  1.62
 11  6ม.ค.44  20  10  10  1,040,126  729,120  70.10  61,341  8.41
 12  6ก.พ.48  21  10  10  1,074,904  759,660  7010  19,909  2.62
 

              การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 6 มกราคม 2544
 
                 คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  25-29  พฤศจิกายน 2543  จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัคร  จำนวน  10 เขตเลือกตั้ง  โดยใช้ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีรรมราชเป็นสถานที่รับสมัคร  ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน  13  พรรค ใน 10 เขตเลือกตั้ง

         ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อวันที่  23 มกราคม 2544

 
เขตเลือกตั้ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล คะแนนที่ได้รับ
1 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง 39,476
2 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ 35,291
3 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธ์ 46,405
4 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายมาโนชญ์  วิชัยกุล 39517
5 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 56,042
6 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายตรีพล  เจาะจิตต์ 46,699
7 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายประกอบ  รัตนพันธ์ 41,032
8 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายชำนิ  ศักดิ์เศรษฐ์ 44,912
9 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายอภิชาติ  การิกาญจน์ 37,989
10 16 (พรรคประชาธิปัตย์) นายวิทยา  แก้วภราดัย 39,988
 
หมายเหตุ        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง  จำนวน  1,040,126  คน  
                       จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 10 เขตเลือกตั้ง  729,120 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10  
                       จำนวนบัตรดีรวมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง  654,208 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 89.73
                       จำนวนบัตรเสียรวมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง  61,351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 8.41
                       จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมทั้ง10 เขตเลือกตั้ง 13,561ฉบับ คิดเป็นร้อยละ1.86
  

                 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมทุกเขตเลือกตั้ง                  จังหวัดนครศรีธรรมราช     เลือกตั้ง 6 มกราคม 2544

ลำดับที่ หมายเลขพรรค ชื่อพรรค คะแนนรวม
1 16 ประชาธิปัตย์ 562,349
2 7 ไทยรักไทย 49,642
3 13 ราษฎร 11,062
4 21 ชาติพัฒนา 10,720
5 5 ความหวังใหม่ 8,698
6 11 ถิ่นไทย 6,719
7 15 เสรีธรรม 5,707
8 8 ชาติประชาธิปไตย 4,291
9 31 ไทยประชาธิปไตย 3,260
10 9 ชาติไทย 2,538
 11  1  เสรีประชาธิปไตย  2,096
 12  36  พลังเกษตรกร  1,954
 13  17  อำนาจประชาชน  1,573
 14  26  พัฒนาสังคม  1,419
 15  14  สังคมใหม่  1,394
 16  6  รักสามัคคี  1,301
 17  18  ประชากรไทย  1,244
 18  19  ไท  1,130
 19  35  เกษตรมหาชน  992
 20  12  พลังประชาชน  674
 21  32  พลังธรรม  671
 22  28 ไทยมหารัฐ  645
 23  10  สันติภาพ  582
 24  4  นิติมหาชน  568
 25  25  ชีวิตที่ดีกว่า  474
 26  3  กสิกรไทย  453
 27  27  ไทยช่วยไทย  405
 28  33  ชาวนาพัฒนาประเทศ  381
 29  34  กิจสังคม  368
 30  24  สังคมประชาธิปไตย  360
 31  2  ชาวไทย  358
 32  20  ก้าวหน้า  321
 33  37  สยาม  304
 34  23  เผ่าไท  298
 35  22  แรงงานไทย  238
 36  30  วิถีไทย  182
 37  29  ศรัทธาประชาชน  140
 
หมายเหตุ         จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง  จำนวน  1,040,126  คน  
                       จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 10 เขตเลือกตั้ง  729,082 คน คิดเป็นร้อยละ 70.09  
                       จำนวนบัตรดีรวมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง  699,416ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 95.93
                       จำนวนบัตรเสียรวมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง  24,040ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 3.30                          
                       จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมทั้ง10 เขตเลือกตั้ง 5,626ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.77
 
        ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(เเบ่งเขตเลือกตั้ง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6  กุมภาพันธ์  2548


 เขตการเลือกตั้ง  หมายเลข  ชื่อผู้สมัคร  คะแนน
1  4
9
10
11
 นายสุรินทร์      พิศสุวรรณ
 นายกณพ         เกตุชาติ
 นายสุธรรม       จันทร์เเก้ว
 นายประดิษฐ์    ทองคณารักษ์
 39,915
 29,629
100
105
 2  4
9
11
 นายสุรเชษฐ์     มาศดิตถ์
 นายอิสระ          หัสดินทร์
 นายวันประทีป   วาระเพียง
 51,795
14,817
7,584
 3  4
9
 นางสาวนริศา     อดิเทพวรพันธุ์
 นายนัฎฐ์ประชา  เกื้อสกุล
 51,257
19,385
 4  1
4
9
 พ.ต.ตวัตรภู         อาจหาญ
 นายมาโนชย์      วิชัยกุล
 นายณัฐวุฒิ         ใสเกื้อ
 6,037
45,094
27,870
 5  1
4
9
11
 นายชยุตม์           ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
 นายชินวรณ์         บุณยเกียรติ
 นางวีรวรรณ         จงจิตร  ศิริจิรกาล
 นายกิตติ               วุชรา    
 841
60,779
14,107
2,871
 6  4
9
10
 นายเทพไทย         เสนพงศ์
 นายอารีย์               พลรัฐธนาสิทธิ์
 นางสุชิสา              สุขเรือง         

 61,470
19,995
198
 
 7  1
4
9
 นายวีระศักดิ์           อนุเคราะห์กุล
 นายประกอบ          รัตนพันธ์
 นายวิฑูร                 กรุณา
 1,125
50,849
22,825
 8  4
9
 นายอภิชาติ            ศักดิเศรษฐ์
 นายอาคม               สุวรรณนพ
 51,389
11,787
 9  1
4
5
9
11
 นายชนะวัฒน์          ษารักษ์
 นายอภิชาติ             การิกาญจน์
 นายชัยพร               ชัยฤทธ์
 นายบุญเรือง           วุฒิพงศ์
 นายประกอบ            คงพรหม
 3,045
41,141
614
9,030
10,602
 10  4
9
10
11
 นายวิทยา                เเก้วภราดัย
 นายเร็วจริง              รัตนวิชา
 นายเกริก                 เศวตสกุสานนท์
 นายสุณัณฐ์              พัชรครุกานนท์
 46,565
7,900
133
4,816

                           
              จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเเละหน่วยเลือกตั้ง

            ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรครั้งนี้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้ง  10  เขตเลือกตั้ง  จำนวน  1,074,582  คน 
มีหน่วยเลือกตั้ง  1,918  หน่วย  ดังนี้
 
 
เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (คน) หน่วยเลือกตั้ง  (หน่วย)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
102,718
108,256
111,095
111,223
112,626
111,133
102,038
106,452
105,929
103,434
148
195
185
203
216
216
163
166
222
204
รวม 1,074,904 1,918


           การลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

           ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  พ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯได้กำหนดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  ให้ลงคะแนนตั้งก่อนวันเลือกตั้งได้  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ลงคะเเนน  ในวันที่  29-30  มกราคม  2548  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะเเนนเลือกตั้งดังนี้

เขตเลือกตั้ง ลงคะเเนนก่อนวันเลือกตั้ง ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,473
645
824
822
646
657
1,703
585
580
673
4.34
0.60
0.74
0.73
0.57
0.59
1.66
0.54
0.54
0.65
รวม 11,608 1.08


           ผลการเลือกตั้ง

           จากการใช้สิทธิลงคะเเนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  การเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและการเลือกตั้ง  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2548  ผลปรากฏดังนี้

เขตเลือกตั้ง
ที่
จำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน
ผู้มาใช้สิทธิ์
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
102,718
108,256
111,095
111,223
112,626
111,133
102,038
106,452
105,929
103,434

73,403
79,182
75,531
83,634
83,080
85,682
78,565
67,793
69,240
63,542
 
71.46
73.14
67.99
75.19
73.77
77.10
77.00
63.68
65.36
61.43
รวม 1,074,904 759,652 70.67


           การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2549  ผลคะเเนนเลือกตั้งเขตเลือกตั้งต่างๆปรากฏรายละเอียด  ดังนี้

เขต พรรค  /  หมายเลข ชื่อ-สกุล ได้คะเเนน หมายเหตุ
1   ไทยรักไทย  (2)   นายกณพ     เกตุชาติ 14,046   คะเเนนไม่ถึงร้อยละ  20
      ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2   ไทยรัไทย  (2)   นายอิสระ        หัสดินทร์ 10,462   คะเเนนไม่ถึงร้อยละ  20
      ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3   ไทยรักไทย  (2)   นานนัฎฐ์ประชา      เกื้อสกุล 6,964   คะเเนนไม่ถึงร้อยละ  20
       ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4   ไทยรักไทย  (2)
  ประชากรไทย  (4)
  นายปิติ           เทพภักดี
  นายอนันต์       พรหมอินทร์
6,003
4,284
 (ได้รับเลือกตั้ง)
5   ไทยรักไทย  (2)
  ประชากร  (4)
  นางวีรวรรณ  จงจิตร  ศิริจิรกาล
  นายกนก          ชิตมาลย์
8,584
2,640
(ได้รับเลือกตั้ง)
6   ไทยรักไทย  (2)   นายอารี       ไกรนรา 12,565   คะแนนไม่ถึงร้อยละ  20 
       ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
7   ไทยรักไทย  (2)
  ประชากรไทย  (4)
  พัฒนาชาติไทย  (7) 
  นายอุดมเกียรติ   อภินันทิกุล  ปานมี
  นายภักดี        นาบุญ
  นายสมยศ      ส้มเขียวหวาน
6,973
1,421
985
(ได้รับเลือกตั้ง)
8   ไทยรักไทย  (2)   นายประกอบ     แต้มสีทอง  4,917    คะเเนนไม่ถึงร้อยละ  20
       ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
9   ไทยรักไทย  (2)
  คนขอปลดหนี้  (10)
  นายชิต         ปุโสดม
  นายมาโนชร     เสนาชู
3,033
3,712
(ได้รับเลือกตั้ง) 
10    ไทยรักไทย  (2)
  ประชากรไทย  (4)
  พัฒนาชาติไทย  (7)
  นายเร็วจริง       รัตนวิชา
  นายจงรักษ์       พันธรังษี
  นายประยูร        พูลจันทร์
3,941
288
1,177
(ได้รับเลือกตั้ง)


ผลการลงคะเเนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เขต
เลือกตั้งที่
 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะเเนน
25  มีนาคม  2549                                                         26  มีนาคม  2549
 รวม  หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,137
200
297
204
103
191
625
195
128
197
 1,122
193
348
260
183
204
695
235
126
211


2,259
393
645
464
286
395
1,347
430
254
408

 
 
รวม  3,304  3,577  6,881  


ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่  2  เมษายน  2549
 
             จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,078,720  คนไปช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.  ครั้งนี้  จำนวน  564,212  คน  คิดเป็น        ร้อยละ   52.30  โดยการเลือกตั้ง  ส.ส.  เเบ่งเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะเเนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะเเนน  401,615  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  71.18  ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  มีบัตรเสีย  70,589  ใบคิดเป็นร้อยละ  12.51  เเละเเบบบัญชีรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  คะเเนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะเเนน  411,128  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  72.87  ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  มีบัตรเสีย  35,834  ใบ       คิดเป็นร้อยละ  6.35                                     

ผลการนับคะเเนนเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  เมษายน  2549  (อย่างไม่เป็นทางการ)

 
เขตเลือกตั้ง
ที่
 จำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 ผู้ใช้สิทธิ
(คน)
 ผู้สมัครได้คะเเนน  บัตรเสีย  บัตรไม่ประสงค์
ลงคะเเนน
 หมายเหตุ
 1 101,377 
 
 47,644
(47)
 (2)  22,786  (นายกณพ  เกตุชาติ)
 (คิดเป็นร้อยละ  47.83  ของจำนวน      ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง)
1,727
(6.62)
23,131
(48.55) 
ผู้สมัคร  1  คน 
(ได้คะแนนร้อยละ 22.48 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)
 2  109,410 37,233
(34.03) 
(2) 11,274 (นายอิสระ   หัสดินทร์)
(คิดเป็นร้อยละ  30.27 ของจำนวน        ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง)
 3,546
(9.52)
 22,413
 (60.19)
 ผู้สมัคร 1 คน
(ได้คะเเนนร้อยละ  10.31ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)
 3  111,339  41,721
(37.48)
 (2)  13,609 (นายนัฎฐ์ประชา             เกื้อสกุล)
 (7)   3,315  (นายสายันต์                  เจียมสวัสดิ์)
 (9)   6,546  (นายสชณพิชญ์          อินทร์จันทร์)
 (10)  722  ( นายวนิช                      ทิพย์เหรียญ) 
 1,785
(4.28)
 15,743
 (37.74)
 -ผู้สมัคร  4  คน
 -บัตรถูกทำหลาย  1  ฉบับ
(ร้อยละ  0.01)
 6  112,967  42,668
(37.77)
 (2)  14,893  (นายอารี  ไกรนรา)
 (4)  8,898    (นายสนธิญา   สวัสดี)
 2,373
(5.56)
 16,524
(38.68)
 ผู้สมัคร  2  คน
 8  106,958  24,420
(22.83)
 (2)  3,877 (นายประกอบ                   เเต้มสีทอง)
 (คิดเป็นร้อยละ  15.87  ของจำนวน      ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง)
 2,011
(8.23)
 18,532
(75.88)
 ผู้สมัคร  1  คน
(ได้คะเเนนร้อยละ  3.63  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)
 
หมายเหตุ : สำหรับเขตเลือกตั้งที่  2  (กิ่งอำเภอนบพิตำ) ในวันเลือกตั้งที่  23  เมษายน  2549  ไม่สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้ 5   หน่วย จึงทำการเลือกตั้งใหม่  ในวันที่  25  เมษายน  2549
                                    
                             ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25  เมษายน  2549
                 การเลือกตั้งใหม่ ส.ส. เขต 2 นายอิสระ  หัสดินทร์  คะแนนไม่ผ่านร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ต้องสมัครใหม่      วันที่ 26 เมษายน  เลือกตั้งพร้อมเขต 8 วันเสาร์ที่ 29  เมษายน 2549 
                 ผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการ เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ นายอิสระ  หัสดินทร์                   ผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 20  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้คะแนน 11,274  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 10.31 บัตรเสีย 3,546 คิดเป็น      ร้อยละ 9.53  ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,233 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.03 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  109,410 คน
                            ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่  29  เมษายน  2549
                 เนื่องจากผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 2 และ 8 ไม่ผ่าน ร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หลังจากรับสมัครในวันที่ 26  เมษายน  2549  แล้ว  ปรากฏว่า  วันที่  28  เมษายน  2549  ศาลปกครองกลางสั่งให้ระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 29  เมษายน  2549  และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ รวม 14 เขตเลือกตั้ง  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน  2549 ซึ่งรวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่  28  เมษายน  2553
                            ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2550
 
เขตเลือกตั้งที่ พรรค ชื่อ - สกุล คะแนน
 1 ประชาธิปัตย์ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร 148,700
1  ประชาธิปัตย์ นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธ์ 164,088
 1 ประชาธิปัตย์ นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์ 160,306
2 ประชาธิปัตย์   นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ 187,663
 2  ประชาธิปัตย์ นายเทพไท   เสนพงศ์ 185,984
 2 ประชาธิปัตย์ นายประกอบ  รัตนพันธ์ 179,950
 3  ประชาธิปัตย์  นายวิทยา  แก้วภราดัย 98,429
3 ประชาธิปัตย์ นายอภิชาต  การิกาญจน์ 84,796
4 ประชาธิปัตย์ นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ 100,419
4 ประชาธิปัตย์ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 87,954
 
ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 23  ธันวาคม  2550  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เขตเลือกตั้งที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ บัตรดี ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่ประสงค์ฯ ร้อยละ
1 312,277 222,022 77.10 206,654 93.08 5,718 2.58 9,650 4.35
2 322,461 252,637 78.35 239,572 94.83 5,084 2.01 7,981 3.16
3 209,684 146,940 70.08 137,089 93.30 5,712 3.89 4,139 2.82
4 197,955 152,051 76.81 142,619 93.80 5,146 3.38 4,286 2.82
รวม 1,042,377 773,650 74.22 725,934 93.83 21,660 2.80 26,056 3.37
 
       ข้อมูลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
   วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เขตเลือกตั้งที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ บัตรดี ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่ประสงค์ฯ ร้อยละ
1 312,277 222,021 77.10 204,342 92.04 13,408 6.04 4,271 1.92
2 322,461 252,637 78.35 233,795 92.54 14,658 5.80 4,184 1.66
3 209,684 146,940 70.08 137,089 93.30 5,712 3.89 4,139 2.82
4 197,955 152,053 76.81 142,987 94.04 7,119 4.68 1,947 1.28
รวม 1,042,377 773,651 74.22 718,213 92.83 40,897 5.29 14,541 1.88


ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2543  ตามลำดับคะเเนน  ดังนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเลข ได้คะเเนน
1  นายทวี          เเก้วคง  14  53,118
 2  พล.ต.อ.มีชัย      นุกูลกิจ  29  44,000
 3  พลโทโอภาส      รัตน์บุรี  10  33,217
 4  นายณรงค์       นุ่นทอง  4  32,285
 5  นายประยุทธ     ศรีมีชัย  38  26,834


ผลการลงคะเเนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2543

 
เขตการเลือกตั้งที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ
1  88,145  63,452  71.98
2  91,880  77,858  84.74
3  107,249  73,960  68.96
4  115,641  81,656  70.61
5  11,197  81,202  73.69
6  101,638  79,097  77.82
7  96,343  76,177  79.07
8  105,725  70,079  66.28
9  103,052  71,188  69.08
10  101,589  67,874  66.81
รวม  1,021,459  742,543  72.69


การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดนครศรธรรมราช  แทนตำเเหน่งที่ว่าง

ครั้งที่  2
วันอาทิตย์ที่  4  สิงหาคม  2545
 
                 เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2545  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดร.ทวี  เเก้วคง  ได้ถึงเเก่อนิจกรรม  เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายหลังปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตั้งเเต่ได้รับการเลือกตั้งเมือวันที่  4  มีนาคม  2543  รวมเวลาได้  2  ปี  3  เดือน  ของวาระทั้งสิน  6  ปี  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา  134  ได้บัญญัติไว้ว
                 เมื่อตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาข้นเเทนภายในสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ตำเเหน่งนั้นว่างลง  เว้นเเต่อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
                 สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
                 นายถวิลย์  ไพรสณฑ์  อายุ  65  ปี  หมายเลข  11  ได้คะแนน  158,159
สถิติการเลือกตั้ง
o  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง               จำนวน               17                    คน
o  ผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง             จำนวน               1,037,713      คน
o  หน่วยเลือกตั้ง                      จำนวน               1,862              คน
o  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง             จำนวน                547,129         คน        คิดเป็น      52.73      เปอร์เซ็นต์
o  ผู้มาใช้สิทธิการเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง   4,863  คน
o  บัตรเสีย                                คิดเป็น                1.47    เปอร์เซนต์
o  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  จำนวน  1  คน  
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(เเทนตำเเหน่งที่ว่าง)  เมื่อ  4  สิงหาคม  2545

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ/ปี อาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 นายฐาปนา               จินดากาญจน์
 นายเจริญ                  โมราศิลป์
 นายสุรชัย                  ด่านวัฒนานุสรณ์
 นายจิระวัฒน์              บุญสุข
 นายอภิวัฒน์               พัฒนสกุลกานต์
 นายภักดี                     กุลบุญ
 นายเวคิน                    นพนิตย์
 พันเอกชุมพล               จินดาโชติ
 นายจำเริญ                  วราภรณ์
 นายพรชัย                    จงภักดี
 นายถวิล                       ไพรสณฑ์
 นายปฎิยุทธ                 พรหมพันธ์
 นายทวียศ                    โสภณ
 นายสมเกียรติ               วาตะ
 นายประยูร                    ขวัญสุด
 นายพิชัย                       บุณยเกียรติ
 นายชนก                       หนูสมเเก้ว
 
47
60
60
45
45
53
60
72
43
45
65
52
47
41
49
41
47
 
ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการบำนาญ
 นักการเมือง
 ธุรกิจส่วนตัว
 ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร
 ข้าราชการบำนาญ
 ข้าราชการบำนาญ
 ทนายความ
 ค้าขาย
 ข้าราชการบำนาญ
 ข้าราชการบำนาญ
 ธุรกิจส่วนตัว
 ที่ปรึกษากฎหมาย
 ทนายความ
 ทนายความ
 ทนายความ
 

                           และผลการลงคะเเนนเลือกตั้งในวันที่  4  สิงหาคม  2545  ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะเเนนดังต่อไปนี้

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะเเนน ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 นายฐาปนา          จินดากาญจน์
 นายเจริญ             โมราศิลป์
 นายสุรชัย             ด่านวัฒนานุสรณ์
 นายจิระวัฒน์         บุญสุข
 นายอภิวัฒน์          พัฒนสกุลกานต์
 นายภักดี                กุลบุญ
 นายเวคิน               นพนิตย์
 พันเอกชุมพล          จินดาโชติ
 นายจำเริญ             วรภรณ์
 นายพรชัย               จงภักดี
 นายถวิล                  ไพรสณฑ์
 นายปฏิยุทธ             พรหมพันธ์
 นายทวียศ                โสภณ
 นายสมเกียรติ            วาตะ
 นายประยูร                 ขวัญสุด .
 นายพิชัย                   บุณยเกียรติ
 นายชนก                   หนูสมแก้ว
12,275
47,023
124,265
32,002
3,401
2,502
10,079
33,318
15,315
6,635
158,159
8,187
5,433
7,652
3,991
55,399
4,977
8
4
2
6
16
17
9
5
7
12
1
10
13
11
15
3
14

ครั้งที่  3
วันอาทิตย์ที่  19  กันยายน  2547
 
                     ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน  4  คน  เรียงตามลำดับ
                     หมายเลข     1     นายสวัสดิ์           กฤตรัชตนันต์
                     หมายเลข     2     นายสุวัฒน์          ตั้งตระกูล
                     หมายเลข     3     นายมณฑล         ชาติสุวรรณ
                     หมายเลข     4     นางพรทิพย์         เดชะนะ

 
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ผลคะแนน
1
2
3
4
 นายสวัสดิ์        กฤตรัชตนันต์
 นายสุวัฒน์       ตั้งตระกูล
 นายมณฑล      ชาติสุวรรณ
 นางพรทิพย์       เดชะนะ
 299,999
 57,901
 102,982
 81,434

                  o ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                      จำนวน   10,081,628  คน
                  o หน่วยเลือกตั้ง                         จำนวน       1,916        หน่วย
                  o ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  จำนวน  1  คน  คือ
                     นายสวัสดิ์         กฤตรัชตนันต์      อายุ   61  ปี     หมายเลข  1   ได้คะเเนน    299,999

แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะเเนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่  19  กันยายน  2547

 
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย บัตรประสงค์ไม่ลงคะเเนน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
568,384 52.55 7,552 1.33 18,913 3.33

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
ครั้งที่  4
วันอาทิตย์ที่  19  เมษายน  2549

 
ลำดับที่ หมายเลข ชื่อ-สกุล ได้คะแนน
1 30 นายพิชัย     บุยเกียรติ 56,981
2 35 นายตรีพล    เจาะจิตต์ 54,014
3 31 นายสวัสดิ์    แกล้วทนงค์ 42,702
4 21 นายวิทูร      กรุณา 40,076
5 40 นายสิริวัฒน์    ไกรสินธุ์ 38,660
   

           การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการทั่วไป ปี 2549 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,084,597 ใช้สิทธิเลือกตั้ง 702,036 คน คิดเป็นร้อยละ 64.73 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,331 คิดเป็นร้อยละ 2.75 บัตรเสีย27,706 คิดเป็นร้อยละ 3.95
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(วันอาทิตย์  ที่  2  มีนาคม  พ.ศ.2551)
 
                 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  เขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร   1     นายตรีพล          เจาะจิตต์        (ขาดคุณสมบัติ)
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร   2     นายสิริวัฒน์       ไกรสินธุ์          (ขาดคุณสมบัติ)
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร   3     นายพศิน            ชำนาญกิจ
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร   4     นายสวัสดิ์          เเกล้วทนงค์

                                                            ผู้สมัครรับเลือกตั้งเเต่ละคนได้รับ
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร    2      นายสิริวัฒน์       ไกรสินธุ์             ได้คะเเนน    331,285
                 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร    4      นายสวัสดิ์           เเกล้วทนงค์      ได้คะเเนน    217,851
                                                              รวมคะเเนนทั้งสิ้น         549,136
 
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม  2551

 
อำเภอ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ บัตรดี ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่ประสงค์ฯ ร้อยละ
 ขนอม  21,220  10,828  51.03  9,894  91.37  471  4.35  463  4.28
 จุฬาภรณ์  21,945  12,458  56.77  11,586  93.00  479  3.84  393  3.15
 ฉวาง  48,412  26,528  54.80  23,841  89.87  1,085  4.09  1,602  6.04
 เฉลิมพระเกียรติ  23,030  10,581  45.94  9,748  92.13  439  4.15  394  3.72
 ชะอวด  60,492  35,337  58.42  32,796  92.81  1,433  4.06  1,108  3.14
 ช้างกลาง  21,217  12,038  56.74  10,895  90.51  509  4.23  634  5.27
 เชียรใหญ่  32,504  16,808  51.71  15,520  92.34  718  4.27  570  3.39
 ถ้ำพรรณรา  12,785  8,993  70.34  8,184  91.00  352  3.91  457  5.08
 ท่าศาลา  76,806  41,349  53.84  38,032  91.98  1,655  4.00  1,662  4.02
 ทุ่งสง  105,524  61,935  58.69  54,405  87.84  2,925  4.72  4,605  7.44
 ทุ่งใหญ่  48,635  27,840  57.24  25,184  90.46  1,437  5.16  1,219  4.38
 นบพิตำ  21,842  13,870  63.50  12,868  92.78  481  3.47  521  3.76
 นาบอน  19,204  11,987  62.42  10,703  89.29  646  5.39  638  5.32
 บางขัน  27,711  17,793  64.21  15,897  89.34  1,095  6.15  801  4.50
 ปากพนัง  77,350  35,869  46.37  32,855  91.60  1,437  4.01  1,577  4.40
 พรหมคีรี  22,761  15,518  68.18  14,126  91.03  571  3.68  821  5.29
 พระพรหม  30,632  17,624  57.53  16,019  90.89  736  4.18  869  4.93
 พิปูน  21,298  12,598  59.15  11,266  89.43  635  5.04  697  5.53
 เมืองนครศรีธรรมราช  189,004  91,926  48.64  80,382  87.44  3,755  4.08  7,789  8.47
 ร่อนพิบูลย์  58,091  29,693  51.11  26,643  89.73  1,358  4.57  1,692  5.70
 ลานสกา  30,282  19,461  64.27  17,649  90.69  793  4.07  1,019  5.24
 สิชล  59,125  34,823  58.90  32,029  91.98  1,251  3.59  1,543  4.43
 หัวไทร  46,014  24,913  54.14  22,897  91.91  1,102  4.42  914  3.67
 นอกเขตจังหวัด
เเละนอกราชอาณาจักร
   20,365    15,717  77.18  1.682  8.26  2,966  14.56
 รวมทั้งสิ้น  1,075,884  611,135  56.80  27,045  89.86  27,045  4.43  34,954  5.72

คะเเนนของผู้สมัคร หมายเลข  2 นายสิริวัฒน์     ไกรสินธ์ 331,285   คะเเนน หมายเลข 4 นายสวัสดิ์   เเกล้วทนงค์ 217,85 คะเเนน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,731