สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

อชช.

          ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย การขอให้รับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง และการสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 "องค์การเอกชน" หมายความว่า ชมรมหรือกลุ่มบุคคล สมาคม มูลนิธิหรือองค์การอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งก่อตั้งและดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นหลัก เพื่อดำเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องรวมกันโดยมิใช่เป็นการแสวงหากำไร รายได้ หรือผลประโยชน์มาแบ่งป้นกัน มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิกที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

         
องค์การเอกชนสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 3 ประการ ดังนี้
  1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  3. ช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรององค์การเอกชน

การยื่นคำขอองค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.  หนังสือรับรอง หรือหนังสือสำคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล
2.  ตราสารข้อบังคับ หรือระเบียบองค์การเอกชน
3.  รายงานผลการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา 
4.  รายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การเอกชนหรือบันทึกข้อตกลงของผู้บริหารองค์การเอกชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะขอการรับรอง

การยื่นคำขอองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.  ตราสาร หรือข้อบังคับ หรือระเบียบองค์การเอกชน
2.  บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชน ที่อยู่พร้อมทั้งประวัติของบุคคล
3.  รายผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหน้าผู้บริหารองค์การเอกชนให้คำรับรอง
4.  รายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหน้าผู้บริหารองค์การเอกชนให้คำรับรอง
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การเอกชนหรือบันทึกข้อตกลงของผู้บริหารองค์การเอกชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะขอการรับรอง

    
*หมายเหตุ
1.  หนังสือรับรององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคลให้มีอายุคราวละสี่ปี
2.  หนังสือรับรององค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีอายุคราวละสองปี

องค์การเอกชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
องค์การเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 3 วิธี คือ
1.  การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ การจัดประชุมสัมนาการจัดเวทีเสวนา การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง การปกครองท้องถิ่น แก่ประชาชนโดยทั่วไป
2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย การส่งเสริมให้ประชาชนจัดกิจกรรม จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.  การช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่
  • การรับแจ้งเหตุ เป็นการรับแจ้งเหตุการณ์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร พรรคการเมือง อาสาสมัคร หรือบุคคลใด ในเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัคร พรรคการเมือง อาสาสมัครหรือบุคคลใด กระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การสำรวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแต่ละพรรคที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • การสอดส่องและสังเกตุการณ์เพื่อป้องกันการทุจริต เป็นการสอดส่องพื่อป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง การสังเกตุการณ์หาเสียง ของผู้สมัครพรรคการเมืองหรือบุคคลใด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี การสอดส่องเพื่อป้องกันการทุจริตการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

รายชื่อองค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน


1. เครือข่ายปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน อ.ทุ่งใหญ่ (อายุการรับรอง 2 ปี)  
2. ชมรมรัฐศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง (อายุการรับรอง 2 ปี)

 
         


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,730