สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.

ตั้งแต่ สนง.กกต. ได้ลงนามความร่วมมือกับ ศธ. ดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 นั้น ลูกเสืออาสา กกต. ได้มีกิจกรรมในการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น การจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รวมทั้งการฝึกอบรมและจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. ในทุกจังหวัด ซึ่งลูกเสืออาสา กกต. ได้ปฏิบัติงานในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการให้บริการแก่ประชาชนในการเลือกตั้งล่วงหน้าและในวันเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และการเลือกตั้งท้องถิ่น
     
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระชนมายุ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่ลูกเสืออาสาฯ เพื่อให้ลูกเสืออาสาฯ รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในการเลือกตั้ง        

    
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการลูกเสืออาสาฯ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กำหนดให้จัดตั้งกองลูกเสืออาสาฯ โดยคัดเลือกนักเรียนลูกเสือฯ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 กอง จำนวนกองละ 40 คน ดังนี้

    

  • ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (จัดตั้งกองลูกเสือใหม่)
  • ปี พ.ศ. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนสามัคยาราม (จัดตั้งกองลูกเสือใหม่)
  • ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (จัดตั้งกองลูกเสือใหม่) ฝึกอบรมทบทวนทดแทนกองลูกเสืออาสาฯ เก่าที่จบไปแล้ว ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง และโรงเรียนสามัคยาราม
  • ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้แก่ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (จัดตั้งกองลูกเสือใหม่) ฝึกอบรมทบทวนกองลูกเสืออาสาฯ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนสามัคยาราม และโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,744