สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การให้การศึกษา, เครือข่าย, วิทยากร, การอบรม 4 ช่วงชั้น

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย 4 ช่วงชั้น

     การจัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 ช่วงชั้น) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อพัฒนาความรู้ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีทัศนคต ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ และพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนผาสุกต่อไป โดยจัดทำคู่มือฯ ออกมาในรูปของกิจกรรมที่ครู อาจารย์ จะหยิบออกไปใช้สอนนักเรียน หรือจัดเป็นกิจกรรมสอดแทรกในวิชาอื่นๆ ได้ เน้นไปที่การปลูกฝังประชาธิปไตยในวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กเล็กประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                       
  
    
เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมฯ

  • เพื่อให้ครูและโรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย
  • เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องเหมาะสม
  • เพื่อปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้อยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน 
     
     
     ช่วงชั้นที่ 1:
  ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
     ช่วงชั้นที่ 2:  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
     ช่วงชั้นที่ 3:
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
     ช่วงชั้นที่ 4:  มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
       


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,568