สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
Office of Province Election Commission of Pattani


 
 
 
 

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ กกต.จว. และ สนง.กกต.จว.


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

      ประกอบด้วย   ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 4 คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

      คณะกรรมการการเลือก ตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ดังนี้

      (1) อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
      (2) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการแบ่งเขต เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ที่ใช้วิธีการ แบ่งเขต เลือกตั้งต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
      (3) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติ
      (4) เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียง ประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การออกเสียง ประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วย
      (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

2. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.)

      
เป็นพนักงานสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศระเบียบข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายหรือมีคำสั่งโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ กกต.จว. และ สนง.กกต.จว.
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 4 คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ดังนี้
1.อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
2.เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
4.เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วย
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
 
2. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.)
เป็นพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศระเบียบข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายหรือมีคำสั่ง
 
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต)
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และ กรรมการ 8 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่และอาจได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งอำนาจหน้าที่ในหารปฏิบัติภารกิจ ได้ดังนี้
 
1. ภารกิจในการอำนวยการเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม การสืบสวนสอบสวน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการบริหารเกี่ยวกับการเงินภายในเขตเลือกตั้ง 
2. ภารกิจด้านสถานที่ 
การกำหนดเขตเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  
3. ภารกิจด้านเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  พนักงานตรวจสอบการเลือกตั้ง พนักงานรับแจ้งความ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เลือกตั้งกลาง      
4. ภารกิจด้านวัสดุอุปกรณ์  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งตลอดจนดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดลงคะแนนโดยจะต้องให้มีเวลาเพียงพอที่จะมีการตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
5. ภารกิจด้านกำกับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งปกติ กรณีลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 
6. ภารกิจด้านกำกับดูแลการนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผล
เริ่มตั้งแต่การนับคะแนนเลือกตั้งการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน 
7. ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในเขตเลือกตั้ง โดยประสานงานกับตำรวจในท้องที่  
8. ภารกิจด้านประสานงานสืบสวนสอบสวนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานด้านสืบสวนสอบสวนและการรับเรื่องร้องทุจริตเลือกตั้งและประสานงานองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและ  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายหรือมีคำสั่ง 
 
2. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะมีหน้าที่ในการแต่งตั้งนั้นเป็นประธาน 1 คน และกรรมการคนอื่นๆ มาจากตัวแทนพรรค การเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้นหรือส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และตามมาตรา 14  ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นหรือส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผู้แทน เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
3.คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.)
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้มีกรรมการนับคะแนนในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและมาตรา 15 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้พรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนด้วย
กรรมการนับคะแนนมีหน้าที่เกี่ยวกับการนับคะแนนในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง สำหรับเขตเลือกตั้งแต่ละเขต โดยแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ประสานงานระหว่างคณะกรรมการการนับคะแนนฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง
2.ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหน้าที่รับและตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบเอการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนับจำนวนที่เขียนใบรายงานการส่งหีบบัตรของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย
3.ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่เปิดช่องใส่บัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านในหีบบัตร แยกประเภทบัตร นับจำนวนบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท โดยไม่ดูผลการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบให้ตรงกับจำนวนที่เขียนในรายงานการส่งหีบบัตรของ กปน.แต่ละหน่วย
4.ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการ นับคะแนนเลือกตั้ง และภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
5.ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่นำบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแต่ละประเภททั้งหมดมาคละรวมกัน แจกบัตรเลือกตั้งให้ฝ่าย นับคะแนนและรวบรวมบัตรเลือกตั้งที่ได้ใช้ในการนับคะแนนแล้วบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งนำส่งให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
6.ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรดี บัตรเสียและนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
7.ฝ่ายรวมคะแนน มีหน้าที่รวมคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
 
4. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ผอ.กต.เขต.)
เป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีหน้าที่ภายในเขตเลือกตั้งของตน ได้แก่ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล และคณะอนุกรรมการเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มอบหมายหรือมีคำสั่ง
5. ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.หน่วย)
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องระเบียบกฎหมาย จึงให้มีผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคน มาจากการเสนอชื่อข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาคือ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อให้ กกต.เขต.แต่งตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 230,057