สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

บุคลากร สนง.กกต.จว.พัทลุง

 

บุคลากรประจำสำนักงาน

ชื่อ-สกุล นายบรรเทิง  วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
บรรจุแต่งตั้ง  1ธันวาคม 2547
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่  อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 081-8982810
งานอำนวยการ
 
ชื่อ-สกุล นายเจริญ เสรีพงค์
ตำแหน่ง หัวหน้างานอำนวยการ
บรรจุแต่งตั้ง 1ธันวาคม 2547
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 180/5 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 081-9568095
 
ชื่อ-สกุล นางสมภัทรา ภักดีวานิช
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานอำนวยการ
บรรจุแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2543
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 59/10 ถนนไชยบุรี ซอย 5 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 081-8981985 074-620676
ชื่อ-สกุล นางสาวอรุณวรรณ วุฒิภูมิ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
บรรจุแต่งตั้ง 1 มิ.ย.2543
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี
ที่อยู่ 31 ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 086-7409911
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศุภวรรณ  สว่างรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานอำนวยการ(ช่วยปฎิบัติงานจาก สนง.กกต.)
บรรจุแต่งตั้ง  1พฤษภาคม 2544
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์
ที่อยู่ 11/1 ม.3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินท์ จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์  
 
ชื่อ-สกุล นายอนุวัต  สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง งานอำนวยการ
บรรจุแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2554
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ 57 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 082-4287742
 
ชื่อ-สกุล นายอำภรณ์ พูลฉิม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ งานอำนวยการ
บรรจุแต่งตั้ง 2 มกราคม 2545
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรกรรมศีรนคร
ที่อยู่ 224 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ 074-682570
ชื่อ-สกุล นางวิภาลัย  ประชาชาติ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ งานอำนวยการ
บรรจุแต่งตั้ง  25 ตุลาคม 2555
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่อยู่ 99 ม.1 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์  082 2624124
งานจัดการเลือกตั้ง
 
ชื่อ-สกุล นายวินัย ปิดเมือง
ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
บรรจุแต่งตั้ง 16 กรกฎาคม 2543
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 20 ถนนทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 081-2766688   074-613741
 
ชื่อ-สกุล นายสมทบ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานจัดการเลือกตั้ง
บรรจุแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2544
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 484/2 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 081-8981938
 
ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์  สัจจะบุตร
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง (ช่วยปฎิบัติงานจาก ศรก.3)
บรรจุแต่งตั้ง  1ธันวาคม 2547
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 13 ม.6 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 089 2949587
งานการมีส่วนร่วม
 
ชื่อ-สกุล นายสุวิชาญ ประชาชาติ
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
บรรจุแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2543
การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (โฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 99 ม.1 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 089-1950009
 
ชื่อ-สกุล นางปุณยนิตย์ ฉัตรเฉลิมพล
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานการมีส่วนร่วม
บรรจุแต่งตั้ง 10 มิถุนายน 2543
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลป์ศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 9 ถ.ส้มตรีด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 081-7982011
 
ชื่อ-สกุล นางสาวชนภัทร มัยรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานการมีส่วนร่วม(ช่วยปฎิบัติงานจาก สนง.กกต.)
บรรจุแต่งตั้ง  1 ธันวาคม 2547
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ที่อยู่  17/1 ม. 2 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โทรศัพท์  082-0713050
งานสืบสวนสอบสวน
 
ชื่อ-สกุล นายประภาส เศียรอุ่น
ตำแหน่ง หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
บรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2548
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ 19 ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 081-6099799
 
ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ ธรรมเพชร
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนสอบสวน
บรรจุแต่งตั้ง 16 ส.ค.2546
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ที่อยู่ 96/2 ม.7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-635169 089-6581701
 
ชื่อ-สกุล นายสุนทร สืบขจร
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนสอบสวน
บรรจุแต่งตั้ง 1 เม.ย.2546
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่

22 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 9300

โทรศัพท์ 074-616222
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทร์ราตรี อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนสอบสวน
บรรจุแต่งตั้ง 15 ม.ค. 2550
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ที่อยู่ 79 ม.10 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ 084-0976383
  
ชื่อ-สกุล นายวีรพงค์  บัวทองเรือง
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนสอบสวน
(ช่วยปฎิบัติงานจาก สนง.กกต.)
บรรจุแต่งตั้ง 4 เม.ย. 2554 
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 90 ม.4 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทรศัพท์  
งานพรรคการเมือง
 
ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ เอียดคง
ตำแหน่ง หัวหน้างานพรรคการเมือง
บรรจุแต่งตั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2550
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ 95/83ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์  081-5996485
 
ชื่อ-สกุล นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง
ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง งานพรรคการเมือง
บรรจุแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2543
การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ 235 ม.11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 089-5960238

 

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 237,771