สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ประวัติ ความเป็นมาของ สนง.กกต.จว.

การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง (สนง.กกต.จว.พท.)

             สนง.กกต.  ได้มีหนังสือ ที่ ลต 0003/ 60  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2541  แจ้งมติของ กกต. กำหนดให้คณะอนุกรรมการเตรียมงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลือกตั้งกันเอง จำนวน  1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  กกต.จว. และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.พท.)  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่การเตรียมการและการจัดประชุมของ กกต.จว.  รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการ  งานด้านการเงิน  การพัสดุ  การประสานงาน  และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ สนง. กกต.จว.  ซึ่งตามมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมงานเลือกตั้งประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายชิต ปาธะรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ กกต. จว.พท. และเป็น ผอ.กต.จว.พท.

            ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้ง สนง.กกต.จว.พท. ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจำ สนง.กกต.จว.พท.  ดังนั้น กกต.จว.พท.  จึงขอยืมตัวข้าราชการและลูกจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยปฏิบัติงานและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน    ดังนี้

1) นายชิต    ปาธะรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง                             ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
                                                                                            และเลขานุการ  กกต.จว.พท 
2) นายไพบูลย์   เกียรติสุขเกษม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง            รองเลขานุการ กกต.จว.พท.

3) นายศิริ  ชูขำ       นักวิชาการศึกษา 6 สนง.ศธ..เมืองพัทลุง            ช่วยปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.พท.

4) นายวินัย  ปิดเมือง   จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สนจ.พัทลุง       ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.พท.

5) ...กิจภูมิ  พรหมคง    รอง สวป.สภอ.เขาชัยสน                           ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.พท.

6) นายกำธร   ทองขุนดำ   อาจารย์  2  ระดับ  6  ..สตรีพัทลุง             ช่วยปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.พท.

7) ..เพ็ญนภา   พุ่มคง                                                               ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.พท.        
8)
 น..สมภัทรา   ศรีสุวรรณ                                                           ผู้ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.พท.

9) นายสาธร   โหยชุม      พนักงานขับรถ อบจ.พัทลุง                           ช่วยปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.พท.
10) นายนิพันธ์   จันทมาตร   อส.สังกัดกองร้อย  อสจ.พัทลุง                    ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.พท.

            ต่อมา สนง.กกต. ได้มีคำสั่งให้ ผอ.กต.จว.พท. ซึ่งมาจากอนุกรรมการเตรียมงานการตั้งประจำจังหวัด  ส่งมอบงานให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ โดยให้ กกต.จว.พท. พิจารณาแต่งตั้ง  ซึ่ง กกต.จว.พท. มีมติให้นายศิริ  ชูขำ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2542 โดยให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  รักษาการ ผอ.กต.จว.พท. ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผอ.กต.จว.พท. และ สนง.กกต. ยังได้สั่งให้  รองเลขานุการ กกต.จว.พท. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย

            ต่อมา สนง.กกต. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็น ผอ.กต.จว.  มีผู้เข้าสมัครสอบแข่งขันทั่วประเทศจำนวน  753  คน  โดยผู้ที่สอบได้และจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.กต.จว.พท. คือ นายประทีป วุฒิรัตนโกวิท  แต่มีผู้สอบได้ในตำแหน่ง ผอ.กต.จว.นธ.(นราธิวาส) ขอสละสิทธิ์ เป็นเหตุให้ตำแหน่ง ผอ.กต.จว.นธ.ว่างลง นายประทีป  วุฒิรัตนโกวิท  จึงขอไปดำรงตำแหน่งแทน  และต่อมา  สนง.กกต.  จึงได้บรรจุแต่งตั้งให้  นายศิริ  ชูขำ  ซึ่งเป็นผู้สอบได้ในลำดับถัดไปดำรงตำแหน่งเป็น   ผอ.กต.จว.พท.

ที่ทำการของ  สนง.กกต.จว.พท.

            สำหรับสถานที่ทำการของ สนง.กกต.จว.พท. ในระยะเริ่มแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในสมัยนั้นคือ นายนิรันดร์ชัย  เพชรสิงห์  ได้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งบนชั้นสองของศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นที่ตั้งของ สนง.กกต.จว.พท. ซึ่งสถานที่ดังกล่าวค่อนข้างคับแคบแต่จังหวัดเองไม่มีพื้นที่มากกว่านี้ ในการทำงานช่วงแรกนั้น กกต.จว.พท.และบุคลากรของ สนง.กกต.จว.พท. อยู่รวมกันอย่างแออัด  เมื่อถึงเวลาประชุม กกต.จว.พท. ต้องให้บุคคลอื่นออกไปอยู่นอกสำนักงานหรือยืมใช้ห้องประชุมของฝ่ายปกครองโต๊ะเก้าอี้ทำงานต้องผลัดกันใช้โดยไม่มีผู้ใดครอบครองเป็นส่วนตัว

            แต่เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาชุดจากการแต่งตั้งจะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงทั้งชุดในวันที่ 21 มีนาคม 2543 และจะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนครบกำหนดดังกล่าว ดังนั้น กกต. และ กกต.จว.พท.  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  .. 2540  เป็นครั้งแรก และเป็นงานใหญ่งานแรกของ กกต.จว.พท. ด้วยเหตุนี้ นายบัญชา  ถาวรานุรักษ์ ประธาน กกต. จว.พท. จึงมองหาสถานที่ใหม่เพื่อเป็นที่ทำการ สนง.กกต.จว.พท. เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ส.แต่การสร้างที่ทำการใหม่นั้นไม่อาจทำได้เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ และ สนง.กกต.ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการ สนง.กกต.จว.  โดย สนง.กกต.จว.พท. ได้มีหนังสือที่ ลต.0014.0993/248  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2542  ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ขออนุญาตใช้พื้นที่ชั้น 2  ของศาลาประชาคมจังหวัดพัทลุง  เป็นที่ตั้ง สนง.กกต.จว.พท. เป็นการชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 3 ปี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอนุญาตให้ สนง.กกต.จว.พท. ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทำการของ สนง.กกต. จว.พท. ได้ ต่อมา สนง.กกต.จว.พท. ได้ประสานงานขอความร่วมมือสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพัทลุงวางแผนปรับปรุงชั้น 2 ของศาลาประชาคมจังหวัดพัทลุง โดยขอการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สนง.กกต. เป็นเงิน 249,500 บาท เมื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จึงย้าย สนง.กกต.จว.พท. มาอยู่ ณ ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 สถานที่ดังกล่าวมีบริเวณและพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ สนง.กกต.จว.พท. ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการเตรียมงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพัทลุง(วันที่ 4 มีนาคม 2543) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง (วันที่  6  มกราคม  2544)  และใช้เป็นที่ทำการ สนง.กกต.จว.พท.มาจนถึงปัจจุบันนี้  แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดพัทลุงได้อนุญาตให้  สนง.กกต.จว.พท.  ใช้ศาลากลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าชั้นที่  2  ซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  และสำนักงานจังหวัดพัทลุง  เป็นที่ตั้งของ  สนง.กกต.จว.พท. หลังจากก่อสร้างศาลากลางจังหวัดพัทลุงหลังใหม่แล้วเสร็จในประมาณเดือนมีนาคม 2545
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,734