สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ทำเนียบ กกต.จว.

ทำเนียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

ชุดที่ 1
ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2541 - 26 กรกฎาคม 2544

นายบัญชา ถาวรานุรักษ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายจิตติ ยั่งยืน
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสานิตย์ เพชรกาฬ
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสมพร ชุมช่วย
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

 ชุดที่ 2

ดำรงตำแหน่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 - 18 กุมภาพันธ์ุุ 2550 

นายบัญชา ถาวรานุรักษ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายอัฐสิษฏ ตรีสุวรรณ
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พ.ต.อ.จรงค์ ภักดีวานิช
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายชูศักดิ์ เดชดี
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายธรรมรงค์ อุทัยรังษี
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

 ชุดที่ 3

ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2554 

พ.ต.อ.คำรณธ์ ชิตโชติ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสานิตย์ เพชรกาฬ
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายปิติเลิศ สุวรรณเกษา
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายเฉลิมบูริศ  รุ่งบุญเรืองขาว
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายศิลป์ชัย รามณีย์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

 ชุดที่ 4

ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน 

นางสาวดวงใจ ช.  บุญพันธ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสุรพงศ์  อัมพันศิริรัตน์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายชาลี  เอียดสกุล
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสมศักดิ์  จรจิตร
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พล.ต.ต.ดำรงค์  วัฒโนดร
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

 
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,736